วิสัยทัศน์
เราจะเป็นบริษัทชั้นนำระดับโลก
ในอุตสาหกรรมน้ำตาล
และ Bio-based โดยใช้นวัตกรรม
ทางเทคโนโลยีร่วมกับการบริหาร
จัดการอย่างบูรณาการ
เพื่อสร้างคุณค่า
สร้างอนาคตให้กับสังคม

มุ่งสู่ความเป็นเลิศ

ที่มิตรผล เราทุกคนมุ่งผลิตสินค้าคุณภาพ
มาตรฐานสูงแก่ผู้บริโภค ด้วยการ
ดำเนินงานอย่างเอาใจใส่ ตั้งแต่ขั้นตอนเริ่มต้น
จนถึงกระบวนการสุดท้ายของการผลิตและ
ส่งมอบถึงมือลูกค้า

เชื่อในคุณค่าของคน

ที่มิตรผล เราทุกคน เชื่อว่า คนเป็น
ทรัพยากรที่ทรงคุณค่าขององค์กร
จึงส่งเสริมและสนับสนุนบุคลากร
ทุกคนให้มีความรอบรู้ในงานที่ทำ
อีกทั้งยังสามารถนำความ ประสบการณ์
และความชำนาญงานที่แตกต่างกันของ
แต่ละบุคคลมาผนึกรวมเป็นหนึ่งเดียวกัน
เพื่อสร้างพลังที่แข็งแกร่งให้กับองค์กร

ตั้งอยู่ในความเป็นธรรม

ที่มิตรผล เราทุกคน มุ่งมั่นดำเนินธุรกิจ
อย่างเที่ยงธรรม โปร่งใส และตรวจสอบได้
ด้วยพันธสัญญาที่จะมอบประโยชน์สูงสุด
แก่ผู้เกี่ยวข้องทุกกลุ่มคนไม่ว่าจะเป็น
พนักงาน ชาวไร่อ้อยผู้ค้าร่วม ลูกค้าหรือผู้บริโภค

รับผิดชอบต่อสังคม

ที่มิตรผล เราทุกคน พัฒนาธุรกิจควบ
คู่กับการพัฒนาชุมชนและสิ่งแวดล้อม
เพราะเชื่อในการ "ร่วมอยู่...ร่วมเจริญ"
ที่ต่างต้องเกื้อกูลซึ่งกันและกัน
พ.ศ. 2489 น้ำตาลมิตรผล ถือกำเนิดขึ้นเป็นครั้งแรก ที่ตำบลกรับใหญ่ อำเภอบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี โดยเริ่มจากอุตสาหกรรมครัวเรือนขนาดเล็กที่ผลิตน้ำเชื่อมเข้มข้น ส่งขายให้โรงงานน้ำตาลผลิตน้ำตาลทราย
พ.ศ. 2499 น้ำตาลมิตรผลก้าวสู่การพัฒนาเป็นอุตสาหกรรมโรงงาน ที่สามารถผลิตน้ำตาลทรายได้เองเป็นครั้งแรก
พ.ศ. 2526 ก่อตั้งโรงงานน้ำตาลมิตรผลภูเขียว อำเภอภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ
พ.ศ. 2533 ก่อตั้งโรงงานน้ำตาลมิตรผล อำเภอด่านช้าง จังหวัดสุพรรณบุรี และก่อตั้งธุรกิจปาร์ติเกิลบอร์ดขึ้นเป็นครั้งแรก
พ.ศ. 2536 เริ่มต้นขยายการลงทุนธุรกิจน้ำตาลสู่มณฑลกวางสี สาธารณรัฐประชาชนจีน ปัจจุบัน มีโรงงานน้ำตาลทั้งหมด 7 แห่ง
พ.ศ. 2538 ก่อตั้งโรงงานน้ำตาลมิตรผลภูเวียง อำเภอภูเวียง จังหวัดขอนแก่น
พ.ศ. 2540 ก่อตั้งโรงงานน้ำตาลมิตรผล กาฬสินธุ์ อำเภอกุฉินารายณ์ จังหวัดกาฬสินธุ์
พ.ศ. 2540 ก่อตั้งโรงงานน้ำตาลมิตรผล สิงห์บุรี อำเภอบางระจัน จังหวัดสิงห์บุรี
พ.ศ. 2540 ก่อตั้งบริษัท มิตรผลวิจัยพัฒนาอ้อยและน้ำตาล จำกัด อำเภอภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ
พ.ศ. 2545 ก่อตั้งโรงไฟฟ้าชีวมวลแห่งแรก ที่อำเภอด่านช้าง จังหวัดสุพรรณบุรี และแห่งที่ 2 ที่อำเภอภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ
พ.ศ. 2548 ก่อตั้งโรงงานผลิตเอทานอลแห่งแรก มิตรผล ไบโอฟูเอล ที่อำเภอภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ
พ.ศ. 2549 ก่อตั้งโรงงานผลิตเอทานอล มิตรผล ไบโอฟูเอล แห่งที่ 2 ที่อำเภอกุฉินารายณ์ จังหวัดกาฬสินธุ์
พ.ศ. 2549 ขยายการลงทุนธุรกิจน้ำตาลสู่แขวงสะหวันเขต สาธารณรัฐประชาธิปไตย ประชาชนลาว
พ.ศ. 2550 ก่อตั้งโรงงานผลิตเอทานอล แห่งที่ 3 ที่อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก โครงการร่วมทุนกับบริษัท ผาแดง อินดัสตรี จำกัด (มหาชน) และบริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน)
พ.ศ. 2552 ก่อตั้งโรงงานผลิตเอทานอล มิตรผล ไบโอฟูเอล ที่อำเภอด่านช้าง จังหวัดสุพรรณบุรี
พ.ศ. 2553 ก่อตั้งโรงไฟฟ้าชีวมวลจากชานอ้อยแห่งแรกของสาธารณรัฐประชาชนจีน ที่เมืองฝูหนาน
พ.ศ. 2554 ก่อตั้งโรงไฟฟ้าชีวมวลจากชานอ้อยแห่งแรกในสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว และก่อตั้งโรงไฟฟ้าชีวมวลอีกแห่งที่อำเภอกุฉินารายณ์ จังหวัดกาฬสินธุ์
พ.ศ. 2555 ก่อตั้งโรงงานน้ำตาลมิตรผล ภูหลวง และโรงไฟฟ้าชีวมวล มิตรผล ไบโอ-เพาเวอร์ ที่อำเภอวังสะพุง จังหวัดเลย
พ.ศ. 2555 ขยายการลงทุนธุรกิจน้ำตาลสู่รัฐควีนส์แลนด์ ประเทศออสเตรเลีย
พ.ศ. 2557 ก่อตั้งศูนย์นวัตกรรมและการวิจัยแห่งที่ 2 ณ อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย จังหวัดปทุมธานี ก่อตั้งโรงงานรีไฟน์เนอรี่ระบบอัตโนมัติ อำเภอภูเวียง จังหวัดขอนแก่น

คณะกรรมการและที่ปรึกษา
กลุ่มมิตรผล

1. นายอิสระ ว่องกุศลกิจ ประธานกรรมการ
2. นายกมล ว่องกุศลกิจ ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์
3. นายชนินทร์ ว่องกุศลกิจ กรรมการ
4. รศ.ดร.กล้าณรงค์ ศรีรอต กรรมการ
5. รศ.ดร.จีรเดช อู่สวัสดิ์ กรรมการ
6. นายบรรเทิง ว่องกุศลกิจ กรรมการ
7. นายกฤษฎา มนเทียรวิเชียรฉาย ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และกรรมการผู้จัดการใหญ่

8. นายสุนทร ว่องกุศลกิจ ประธานกรรมการกิตติมศักดิ์
9. นายวิฑูรย์ ว่องกุศลกิจ ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์
10. นายเกริกไกร จีระแพทย์ ที่ปรึกษาคณะกรรมการบริษัท
11. นายทวีวัฒน์ ทวีปิยมาภรณ์ กรรมการ
12. พ.ญ.ลักษมี ว่องกุศลกิจ กรรมการ
13. นายชูศักดิ์ ว่องกุศลกิจ กรรมการ
14. นายวีระเจตน์ ว่องกุศลกิจ กรรมการ
15. นายอรรถพล ว่องกุศลกิจ กรรมการ

คุณภาพและรางวัลเกียรติยศ นอกจากความมุ่งมั่นที่จะสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ใหม่ให้เป็นทางเลือกแก่ลูกค้าแล้ว กลุ่มมิตรผล ยังใส่ใจในทุกขั้นตอนการผลิตเพื่อให้มั่นใจว่าทุกผลผลิตภายใต้ตราสินค้า “มิตรผล” เปี่ยมด้วยคุณค่าและมากด้วยคุณภาพตามมาตรฐานสากล โรงงานน้ำตาลของมิตรผล ถือเป็นโรงงานน้ำตาลแห่งแรกในประเทศไทยที่ได้รับการรับรองมาตรฐานการจัดการ คุณภาพตามระบบ ISO 9002:1994 และยังคงได้รับการรับรองอย่างต่อเนื่องจนถึงปัจจุบัน มาตรฐานการจัดการ