วัฒนธรรมมิตรผล

การทำงานอันดีงาม


วิถีที่เราทำงานกันที่นี่

การที่กลุ่มมิตรผล เติบโตก้าวขึ้นมาเป็นธุรกิจระดับโลกได้จนถึงทุกวันนี้
ก็เพราะผู้ก่อตั้งได้สร้าง สั่งสม และพัฒนาวิถีแห่งพฤติกรรมการทำงานอันดีงาม
จากรุ่นสู่รุ่นมายังพวกเราทุกคน

มุ่งมั่นปฏิบัติและพัฒนาให้ได้ผลสำเร็จที่ดีเลิศอย่างมืออาชีพ เชี่ยวชาญและมีประสิทธิภาพ
เพื่อประโยชน์สูงสุดต่อองค์กรและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ( ผู้ถือหุ้น ลูกค้า คู่ค้า พนักงาน ชุมชน ชาวไร่ ภาครัฐ )

ครองตนอย่างมีศีลธรรม คุณธรรม สุจริต และซื่อตรง โปร่งใส
รักษาจรรยาบรรณของวิชาชีพ พร้อมใส่ใจดูแลบรรทัดฐาน
จริยธรรมของสังคมรอบข้าง รวมทั้งยึดมั่นในกฏระเบียบ
ของบริษัทและกฏหมาย

จริงใจ ดูแล ยึดมั่นในพันธะสัญญาและตอบสนองความต้องการของทีม
บริษัท และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียขององค์กร เพื่อให้บุคคลรอบข้างเชื่อถือ
ไว้วางใจและศรัทธา

สำนึก ใส่ใจ ดูแล และรับผิดชอบ ตอบแทนต่อชาวไร่ ชุมชน สังคม
สิ่งแวดล้อมและคู่ค้า รวมถึงพนักงานมิตรผล โดยยึดถือแนวคิด
“ ร่วมอยู่ ร่วมเจริญ ” ที่ต่างต้องเกื้อกูลกัน และเอาใจเขามาใส่ใจเรา

กล้าคิด แสวหาความคิดใหม่เชิงนวัตกรรมที่เป็นประโยชน์มาประยุกต์ใช้ หรือปรับปรุงกระบวนการทำงาน
รวมทั้งการดำเนินธุรกิจในปัจจุบันเพื่อก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงและพัฒนาอย่างต่อเนื่อง เพื่อสร้างคุณค่า
และการเติบโตขององค์กรอย่างยั่งยืน