วัสดุทดแทนไม้


Wood Substitute Material กลุ่มบริษัท พาเนล พลัส เดิมใช้ชื่อว่า เอ็มพี ปาร์ติเกิล บอร์ด
ได้ก่อตั้งเมื่อปี พ.ศ. 2533 ภายใต้การบริหารของกลุ่มมิตรผล เราเป็นบริษัทชั้นนำในการผลิต
ไม้ปาร์ติเกิล ไม้เอ็มดีเอฟ และไม้เคลือบเมลามีนซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์วัสดุทดแทนไม้โดยใช้เทคโนโลยี
การผลิตและระบบการบริหารการจัดการที่มีประสิทธิภาพ สามารถผลิตไม้ปาร์ติเกิล
300,000 ลูกบาศก์เมตรต่อปี ไม้เอ็มดีเอฟถึง 300,000 ลูกบาศก์เมตรต่อปี และกระดาษเคลือบ
เมลามีน 23.5 ล้านตารางเมตรต่อปี พาเนล พลัสจึงเป็นที่ยอมรับในเอเซียว่าสามารถรองรับความ
ต้องการของลูกค้าทั้งในประเทศและต่างประเทศ

ไม้ปาร์ติเกิล
ไม้เอ็มดีเอฟ
ไม้เคลือบเมลามีน