รู้จักมิตรผล

 

 

ข้อมูลทั่วไปของกลุ่มมิตรผล

 

          กลุ่มมิตรผลมุ่งมั่นดำเนินธุรกิจด้วยความรับผิดชอบต่อสังคม และสิ่งแวดล้อม ภายในแนวคิด “เปลี่ยนสิ่งไร้ค่า...เป็นสิ่งที่มีคุณค่า” (From Waste to Value) ทั้งห่วงโซ่คุณค่า เพื่อบริหารจัดการทรัพยากรให้เกิดประโยชน์สูงสุด ลดของเสีย และเพิ่มมูลค่าของเหลือใช้ที่เกิดขึ้นในกระบวนการผลิต ด้วยนวัตกรรมและเทคโนโลยีดิจิทัล เพื่อส่งมอบผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพ ได้มาตรฐานระดับสากล และลดการปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจก อันเป็นต้นเหตุสำคัญต่อการเกิดการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศในปัจจุบัน

 

          ในปี 2564 กลุ่มมิตรผลเป็นผู้ผลิตน้ำตาลรายใหญ่อันดับ 6 ของโลก และเป็นอันดับ 1 ของประเทศ แสดงให้เห็นถึงความสำเร็จในการก้าวสู่ความเป็นผู้นำในอุตสาหกรรมอ้อยและน้ำตาล รวมถึงการได้รับความเชื่อมั่นจากลูกค้าและผู้บริโภคทั้งในประเทศและต่างประเทศ

 

          โดยปัจจุบัน กลุ่มมิตรผลมีธุรกิจทั้งสิ้น 7 ประเภท ได้แก่ ธุรกิจไร่บริษัท. ธุรกิจน้ำตาล, ธุรกิจพลังงาน, ธุรกิจวัสดุทดแทนไม้, ธุรกิจปุ๋ย, ธุรกิจด้านการขนส่งและคลังสินค้า และธุรกิจอื่นๆ

 

          ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ “ธุรกิจมิตรผล”

 

 

สัดส่วนรายได้จากการจัดจำหน่ายจำแนกตามโซน(2-6)

 
 

 

ปริมาณการผลิตในการดำเนินธุรกิจของไทยและต่างประเทศ (2-6)

 

    คลิกเพื่อดูรายละเอียดปริมาณการผลิตในการดำเนินธุรกิจของไทยและต่างประเทศ

 

 

การดำเนินการให้บริการธุรกิจขนส่งและคลังสินค้าจำแนกภายในประเทศ(2-6)

 

    คลิกเพื่อดูรายละเอียดการดำเนินการให้บริการธุรกิจขนส่งและคลังสินค้าจำแนกภายในประเทศ

 

 

การดำเนินงานเชิงเศรษฐกิจ(201-1)

 

ในปี 2564 นี้ กลุ่มมิตรผลมีผลการดำเนินงานในด้านเศรษฐกิจที่สำคัญ ดังนี้

 
 

ห่วงโซ่มูลค่าของกลุ่มมิตรผล

     

    คลิกเพื่อดูรายละเอียดห่วงโซ่มูลค่าของกลุ่มมิตรผล

 

 

โครงสร้างการถือหุ้นของกลุ่มมิตรผล (2-1)

 

    คลิกเพื่อดูรายละเอียดโครงสร้างการถือหุ้นของกลุ่มมิตรผล