รู้จักมิตรผล(2-1)

 

 

วิสัยทัศน์ (2-23)

 

เราจะเป็นบริษัทชั้นนำระดับโลกในอุตสาหกรรมน้ำตาลและ Bio-based โดยใช้นวัตกรรมทางเทคโนโลยีร่วมกับการบริหารจัดการอย่างบูรณาการเพื่อสร้างคุณค่าสร้างอนาคตให้กับสังคม

 

 

ปรัชญาองค์กร (2-23)

 

1. มุ่งสู่ความเป็นเลิศ 

     มิตรผล เราทุกคนมุ่งมั่นผลิตสินค้าคุณภาพมาตรฐานสูงแก่ผู้บริโภค ด้วยการดำเนินงานอย่างเอาใจใส่ ตั้งแต่ขั้นตอนเริ่มต้นจนถึงกระบวนการสุดท้ายของการผลิต และส่งมอบถึงมือลูกค้า

 

2. เชื่อในคุณค่าของคน 

     ที่มิตรผล เราทุกคนเชื่อว่า บุคลากรเป็นทรัพยากรที่ทรงคุณค่าขององค์กร จึงส่งเสริมและสนับสนุนบุคลากร  ทุกคนให้มีความรอบรู้ในงานที่ทำอีกทั้งยังสามารถ นำความรู้ ประสบการณ์ และความชำนาญงานที่แตกต่างกันของแต่ละบุคคลมาผนึกรวมเป็นหนึ่งเดียวกัน เพื่อสร้างพลังที่แข็งแกร่งให้กับองค์กร

 

3. ตั้งอยู่ในความเป็นธรรม

     ที่มิตรผล เราทุกคนมุ่งมั่นดำเนินธุรกิจอย่างเที่ยงธรรม โปร่งใส และตรวจสอบได้ ด้วยพันธะสัญญาที่จะมอบประโยชน์สูงสุดแก่ผู้เกี่ยวข้องทุกกลุ่มคน ไม่ว่าจะเป็นผู้ถือหุ้น พนักงาน ชาวไร่อ้อย ผู้ค้าร่วม ลูกค้าหรือผู้บริโภค และชุมชน

 

4. รับผิดชอบต่อสังคม 

     ที่มิตรผล เราทุกคนพัฒนาธุรกิจควบคู่กับการพัฒนาชุมชนและสิ่งแวดล้อม เพราะเชื่อในการ "ร่วมอยู่…ร่วมเจริญ" ที่ต่างต้องเกื้อกูลซึ่งกันและกัน

 

 

วัฒนธรรมองค์กร (2-23) 

 
 

 

ทิศทางเชิงกลยุทธ์ (2-23)

 

1. เป็นองค์กรชั้นนำระดับโลก  

     มุ่งสู่ความเป็นเลิศด้วยการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล รวมถึงมีวัฒนธรรมองค์กรที่สร้างสรรค์นวัตกรรม การแลกเปลี่ยนความรู้ การทำงานเป็นทีม ความสามารถในการปรับตัว เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของคนทั้งองค์กร

 

2. สร้างความสามารถในการแข่งขัน 

     เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันอย่างยั่งยืนในอุตสาหกรรมอ้อยและน้ำตาล โดยการเพิ่มประสิทธิภาพการควบคุุมต้นทุุนอย่างต่อเนื่อง รวมถึงร่วมมือกับพันธมิตรระดับโลกในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ เพื่อการต่อยอดจากธุรกิจเกษตร (agricultural-based) ไปสู่ธุรกิจ (bio-based) ที่มีมูลค่าเพิ่มสูง

 

3. ก้าวหน้าด้วยการเกษตรและการจัดการไร่สมัยใหม่

     มุ่งมั่นพัฒนาและส่งเสริมการทำไร่แบบเกษตรสมัยใหม่ด้วยนวัตกรรมเกษตรและระบบการจัดการไร่อย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อให้ชาวไร่มีผลผลิตต่อไร่และผลตอบแทนเพิ่มขึ้้น

 

4. เป็นองค์กรชั้นนำด้านการลดการปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจก

     มุ่งสู่การเป็นองค์กรชั้นนำที่มีความเป็นกลางทางคาร์บอน และบรรลุเป้าหมายก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ ในการบริหารจัดการทั้งระบบห่วงโซ่อุปทาน เพื่อสนับสนุนแนวทางการผลักดันประเทศไทยสู่สังคมคาร์บอนต่ำ

 

5. ขับเคลื่อนองค์กรสู่ความยั่งยืนผ่านโมเดลเศรษฐกิจ BCG

    สร้างความเข้มแข็งให้ธุรกิจเติบโตอย่างยั่งยืน ควบคู่ไปกับการใช้ทรัพยากรจากธรรมชาติให้เกิดประโยชน์อย่างสูงสุด เกิดการหมุนเวียน สร้างสมดุลให้กับสิ่งแวดล้อมด้วยนวัตกรรมและเทคโนโลยีด้วยการพัฒนาใน 3 ด้านหลัก คือ เศรษฐกิจชีวภาพ (Bioeconomy) เศรษฐกิจหมุนเวียน (Circular Economy) และเศรษฐกิจสีเขียว (Green Economy)

 

 

ข้อมูลทั่วไปของกลุ่มมิตรผล

 

         กลุ่มมิตรผลมุ่งมั่นดำเนินธุรกิจด้วยความรับผิดชอบต่อสังคม และสิ่งแวดล้อม ภายในแนวคิด “เปลี่ยนสิ่งไร้ค่า...เป็นสิ่งที่มีคุณค่า” ทั้งห่วงโซ่คุณค่า เพื่อบริหารจัดการทรัพยากรให้เกิดประโยชน์สูงสุด ลดของเสีย และเพิ่มมูลค่าของเหลือใช้ที่เกิดขึ้นในกระบวนการผลิต ด้วยนวัตกรรมและเทคโนโลยีดิจิทัล เพื่อส่งมอบผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพ ได้มาตรฐานระดับสากล และลดการปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจก อันเป็นต้นเหตุสำคัญต่อการเกิดการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศในปัจจุบัน

 

        ในปี 2565 กลุ่มมิตรผลเป็นผู้ผลิตน้ำตาลรายใหญ่อันดับ 3 ของ โลก และเป็นอันดับ 1 ของประเทศ แสดงให้เห็นถึงความสำเร็จในการก้าวสู่ความเป็นผู้นำในอุตสาหกรรมอ้อยและน้ำตาล รวมถึงการได้รับความเชื่อมั่นจากลูกค้าและผู้บริโภคทั้งในประเทศและต่างประเทศ ปัจจุบันกลุ่มมิตรผลมีธุรกิจทั้งสิ้น 7 ประเภท ได้แก่ ธุรกิจไร่บริษัท, ธุรกิจน้ำตาล, ธุรกิจพลังงาน, ธุรกิจวัสดุทดแทนไม้, ธุรกิจปุ๋ย, ธุรกิจด้านการขนส่งและคลังสินค้า และธุรกิจอื่นๆ

 

 

 

ปริมาณการผลิตในการดำเนินธุรกิจของไทยและต่างประเทศ (2-6)

 

ประเทศไทย

 

 

สาธารณรัฐประชาชนจีน

 

 

สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว

 

 

ประเทศออสเตรเลีย

 

 

ประเทศอินโดนีเซีย

 

หมายเหตุ :

  • *น้ำตาลทรายขาว คือ น้ำตาลทรายขาวธรรมดา, น้ำตาลทรายขาวบริสุทธิ์ และน้ำตาลทรายขาวบริสุทธิ์พิเศษ
  •  น้ำตาล VHP คือ Very High Polarized Raw Sugar เป็นน้ำตาลทรายดิบที่มีความหวานไม่น้อยกว่า ร้อยละ 99.4
  •  น้ำตาล DCR คือ Direct Consumption Raw Sugar เป็นน้ำตาลที่บริโภคได้โดยไม่ต้องผ่านกระบวนการ Refined

 

 
 

 

การดำเนินการให้บริการธุรกิจขนส่งและคลังสินค้าจำแนกภายในประเทศ(2-6)

 
 

 

 

การดำเนินงานเชิงเศรษฐกิจ(201-1)

 

ในปี 2565 นี้ กลุ่มมิตรผลมีผลการดำเนินงานในด้านเศรษฐกิจที่สำคัญ ดังนี้

 
 

 

สัดส่วนรายได้จากการขายของธุรกิจในประเทศ

 
 

 

 

การบริหารจัดการด้านภาษีของกลุ่มมิตรผล 

 

กลุ่มมิตรผลเชื่อมั่นว่า การดำเนินธุรกิจภายใต้หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีและโปร่งใส เป็นส่วนหนึ่งให้ประเทศเกิดการพัฒนา และส่งเสริมให้ธุรกิจเติบโตได้อย่างยั่งยืน บริษัทจึงให้ความสำคัญกับการบริหารจัดการด้านภาษีที่เหมาะสม เพราะเราตระหนักดีว่า นโยบายด้านภาษีที่เหมาะสม เป็นส่วนหนึ่งของการรับผิดชอบต่อสังคมและเป็นส่วนสำคัญในการเสริมสร้างเศรษฐกิจ สร้างความเจริญเติบโตและพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน โดยไม่ว่าจะดำเนินธุรกิจในพื้นที่ใดก็ตาม เราพร้อมที่จะปฏิบัติตามกฎหมายภาษีและรับผิดชอบต่อสังคม เพื่อร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนาประเทศโดยรวม ตลอดจนเน้นการปฏิบัติตามกฎภาษีของแต่ละประเทศที่ดำเนินธุรกิจในประเทศนั้นๆ นอกจากนี้บริษัทยังมีช่องทางสำหรับเสนอแนะ หรือร้องเรียน ในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับภาษีผ่านช่องทางการร้องเรียนและข้อเสนอแนะที่บริษัทกำหนดไว้ 

 

บริษัทได้มีการเปิดเผยข้อมูลภาษีอยู่ในรายงานงบการเงินรวมบริษัทน้ำตาล และบริษัทย่อย

 

กลุ่มมิตรผลมีหน่วยงานวางแผนภาษี และมาตรฐานบัญชี เพื่อปฏิบัติงานด้านภาษีให้สอดคล้องกับหน่วยงานภาครัฐ และหน่วยงานที่กำกับดูแลภาษี  เรามีที่ปรึกษาด้านภาษี และมีการอบรมพนักงานที่รับผิดชอบด้านภาษีเพื่อให้มั่นใจได้ว่าพนักงานจะมีทักษะ ความเชี่ยวชาญ และความรู้เพื่อรับผิดชอบและจัดการบริหารด้านภาษีได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด  

 

นอกจากนั้นแล้วยังมีกระบวนการบริหารจัดการความเสี่ยงด้านภาษี และการตรวจสอบภายในขององค์กรด้านภาษี เพื่อป้องกันความเสี่ยงจากภาษีที่อาจเกิดขึ้นต่อธุรกิจ โดยเรามีการติดตามประเมินผลผ่านตัวชี้วัด เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด ซึ่งจะมีรองกรรมการผู้จัดการใหญ่ กลุ่มงานการเงินและบริหาร เป็นผู้รับผิดชอบในการพัฒนาและดำเนินการเกี่ยวกับนโยบายด้านภาษีของกลุ่มมิตรผล ร่วมกับที่ปรึกษาที่มีความเชี่ยวชาญจากภายนอก เพื่อให้มั่นใจว่าเราปฏิบัติงานและดำเนินการด้านภาษีสอดคล้องกับกฎหมายอย่างถูกต้อง 

 

ด้วยรากฐานในการบริหารจัดการภาษีที่ดี กลุ่มมิตรผลจึงปฏิบัติตามข้อกำหนดด้านภาษีตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด ซึ่งครอบคลุมภาษีเงินได้นิติบุคคล ภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีอากรแสตมป์ และภาษีประเภทอื่นๆ รวมทั้งภาษีหัก ณ ที่จ่ายเงินเดือนของพนักงาน บริษัทมีการจัดหมวดหมู่ภาษีเงินได้นิติบุคคลอย่างละเอียด เพื่อให้ได้ข้อมูลที่ถูกต้องและโปร่งใสสำหรับการเปิดเผยข้อมูล

 

สามารถคลิกดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ Tax Reporting

 

 

 

โครงสร้างการถือหุ้นของกลุ่มมิตรผล 

 

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ "โครงสร้างการถือหุ้น" คลิก

 

คลิกเพื่อดูรายละเอียดโครงสร้างการถือหุ้นของกลุ่มมิตรผล

 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 บริษัท น้ำตาลมิตรผล จำกัด จดทะเบียนในรูปแบบบริษัทจำกัด ทะเบียนเลขที่ 0105518011759 โดยมีสำนักงานใหญ่ตั้งอยู่ เลขที่ 2 อาคารเพลินจิตเซ็นเตอร์ ชั้น 3 ซอยสุขุมวิท 2 ถนนสุขุมวิท แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110 โทรศัพท์ +662 794 1000 โทรสาร +662 656 8494 เว็บไซต์ http://www.mitrphol.com