รู้จักมิตรผล

 

 

ข้อมูลทั่วไปของกลุ่มมิตรผล

 

          กลุ่มมิตรผลมุ่งมั่นดำเนินธุรกิจด้วยความรับผิดชอบต่อสังคม และสิ่งแวดล้อม ภายในแนวคิด “เปลี่ยนสิ่งไร้ค่า...เป็นสิ่งที่มีคุณค่า” (From Waste to Value) ทั้งห่วงโซ่คุณค่า เพื่อบริหารจัดการทรัพยากรให้เกิดประโยชน์สูงสุด ลดของเสีย และเพิ่มมูลค่าของเหลือใช้ที่เกิดขึ้นในกระบวนการผลิต ด้วยนวัตกรรมและเทคโนโลยีดิจิทัล เพื่อส่งมอบผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพ ได้มาตรฐานระดับสากล และลดการปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจก อันเป็นต้นเหตุสำคัญต่อการเกิดการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศในปัจจุบัน

 

          ในปี 2564 กลุ่มมิตรผลเป็นผู้ผลิตน้ำตาลรายใหญ่อันดับ 6 ของโลก และเป็นอันดับ 1 ของประเทศ แสดงให้เห็นถึงความสำเร็จในการก้าวสู่ความเป็นผู้นำในอุตสาหกรรมอ้อยและน้ำตาล รวมถึงการได้รับความเชื่อมั่นจากลูกค้าและผู้บริโภคทั้งในประเทศและต่างประเทศ

 

          โดยปัจจุบัน กลุ่มมิตรผลมีธุรกิจทั้งสิ้น 7 ประเภท ได้แก่ ธุรกิจไร่บริษัท. ธุรกิจน้ำตาล, ธุรกิจพลังงาน, ธุรกิจวัสดุทดแทนไม้, ธุรกิจปุ๋ย, ธุรกิจด้านการขนส่งและคลังสินค้า และธุรกิจอื่นๆ

 

          ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ “ธุรกิจมิตรผล”

 

 

สัดส่วนรายได้จากการจัดจำหน่ายจำแนกตามโซน(2-6)

(% รายได้จากการขาย)
 

 

ปริมาณการผลิตในการดำเนินธุรกิจของไทยและต่างประเทศ (2-6)

 

    คลิกเพื่อดูรายละเอียดปริมาณการผลิตในการดำเนินธุรกิจของไทยและต่างประเทศ

 

 

การดำเนินการให้บริการธุรกิจขนส่งและคลังสินค้าจำแนกภายในประเทศ(2-6)

 

    คลิกเพื่อดูรายละเอียดการดำเนินการให้บริการธุรกิจขนส่งและคลังสินค้าจำแนกภายในประเทศ

 

 

การดำเนินงานเชิงเศรษฐกิจ(201-1)

 

ในปี 2564 นี้ กลุ่มมิตรผลมีผลการดำเนินงานในด้านเศรษฐกิจที่สำคัญ ดังนี้

 
 

 

การบริหารจัดการด้านภาษีของกลุ่มมิตรผล (207-4) 

 

     กลุ่มมิตรผลเชื่อมั่นว่า การดำเนินธุรกิจภายใต้หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีและโปร่งใส เป็นส่วนหนึ่งให้ประเทศเกิดการพัฒนา และส่งเสริมให้ธุรกิจเติบโตได้อย่างยั่งยืน บริษัทจึงให้ความสำคัญกับการบริหารจัดการด้านภาษีที่เหมาะสม เพราะเราตระหนักดีว่า นโยบายด้านภาษีที่เหมาะสม เป็นส่วนหนึ่งของการรับผิดชอบต่อสังคมและเป็นส่วนสำคัญในการเสริมสร้างเศรษฐกิจ สร้างความเจริญเติบโตและพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน โดยไม่ว่าจะดำเนินธุรกิจในพื้นที่ใดก็ตาม เราพร้อมที่จะปฏิบัติตามกฎหมายภาษีและรับผิดชอบต่อสังคม เพื่อร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนาประเทศโดยรวม ตลอดจนเน้นการปฏิิบัติตามกฎภาษีของแต่ละประเทศที่ดำเนินธุรกิจในประเทศนั้นๆ นอกจากนี้บริษัทยังมีช่องทางสำหรับเสนอแนะ หรือร้องเรียน ในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับภาษีผ่านช่องทางการร้องเรียนและข้อเสนอแนะที่บริษัทกำหนดไว้  โดยบริษัทได้มีการเปิดเผยข้อมูลภาษีอยู่ในรายงานงบการเงินรวมบริษัทน้ำตาล และบริษัทย่อย 

 

     กลุ่มมิตรผลมีหน่วยงานวางแผนภาษี และมาตรฐานบัญชี เพื่อปฏิบัติงานด้านภาษีให้สอดคล้องกับหน่วยงานภาครัฐ และหน่วยงานที่กำกับดูแลภาษี  เรามีที่ปรึกษาด้านภาษี และมีการอบรมพนักงานที่รับผิดชอบด้านภาษีเพื่อให้มั่นใจได้ว่าพนักงานจะมีทักษะ ความเชี่ยวชาญ และความรู้เพื่อรับผิดชอบและจัดการบริหารด้านภาษีได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด  

 

     นอกจากนั้นแล้วยังมีกระบวนการบริหารจัดการความเสี่ยงด้านภาษี และการตรวจสอบภายในขององค์กรด้านภาษี เพื่อป้องกันความเสี่ยงจากภาษีที่อาจเกิดขึ้นต่อธุรกิจ โดยเรามีการติดตามประเมินผลผ่านตัวชี้วัด เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด ซึ่งจะมีรองกรรมการผู้จัดการใหญ่ กลุ่มงานการเงิน และรักษาการประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ กลุ่มบริหาร เป็นผู้รับผิดชอบในการพัฒนาและดำเนินการเกี่ยวกับนโยบายด้านภาษีของกลุ่มมิตรผล ร่วมกับที่ปรึกษาที่มีความเชี่ยวชาญจากภายนอก เพื่อให้มั่นใจว่าเราปฏิบัติงานและดำเนินการด้านภาษีสอดคล้องกับกฎหมายอย่างถูกต้อง 

 

 

โครงสร้างการถือหุ้นของกลุ่มมิตรผล (2-1)

 

    คลิกเพื่อดูรายละเอียดโครงสร้างการถือหุ้นของกลุ่มมิตรผล

 

     ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2564 บริษัท น้ำตาลมิตรผล จำกัด จดทะเบียนในรูปแบบบริษัทจำกัด ทะเบียนเลขที่ 0105518011759 โดยมีสำนักงานใหญ่ตั้งอยู่ เลขที่ 2 อาคารเพลินจิตเซ็นเตอร์ ชั้น 3 ซอยสุขุมวิท 2 ถนนสุขุมวิท แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110 โทรศัพท์ +662 794 1000 โทรสาร +662 656 8494 เว็บไซต์ http://www.mitrphol.com