วิสัยทัศน์
เราจะเป็นบริษัทชั้นนำระดับโลกในอุตสาหกรรมน้ำตาล
และ Bio-based โดยใช้นวัตกรรมทางเทคโนโลยี
ร่วมกับการบริหารจัดการอย่างบูรณาการ
เพื่อสร้างคุณค่าสร้างอนาคตให้กับสังคม
พันธกิจ

ปรัชญา

เป็นเวลากว่าครึ่งศตวรรษที่ กลุ่มมิตรผล ดำเนินกิจการบนเส้นทางธุรกิจ
อุตสาหกรรมอ้อยและน้ำตาลเคียงคู่วิถีชีวิตคนไทยภายใต้ปรัชญาการ
ดำเนินงาน

มุ่งสู่ความเป็นเลิศ

ที่มิตรผล เราทุกคน มุ่งผลิตสินค้าคุณภาพมาตรฐานสูงแก่ผู้บริโภค ด้วยการดำเนินงานอย่างเอาใจใส่ ตั้งแต่ขั้นตอนเริ่มต้นจนถึงกระบวนการสุดท้ายของการผลิตและส่งมอบถึงมือลูกค้า

เชื่อในคุณค่าของคน

ที่มิตรผล เราทุกคน เชื่อว่า คนเป็นทรัพยากรที่ทรงคุณค่าขององค์กร จึงส่งเสริมและสนับสนุนบุคลากรทุกคนให้มีความรอบรู้ในงานที่ทำอีกทั้งยังสามารถ นำความรู้ ประสบการณ์และความชำนาญงานที่แตกต่างกันของแต่ละบุคคลมาผนึกรวมเป็นหนึ่งเดียวกัน เพื่อสร้างพลังที่แข็งแกร่งให้กับองค์กร

ตั้งอยู่ในความเป็นธรรม

ที่มิตรผล เราทุกคน มุ่งมั่นดำเนินธุรกิจอย่างเที่ยงธรรม โปร่งใส และตรวจ สอบได้ด้วยพันธะสัญญาที่จะมอบประโยชน์สูงสุดแก่ผู้เกี่ยวข้องทุกกลุ่มคน ไม่ว่าจะเป็น พนักงาน ชาวไร่อ้อยผู้ค้าร่วม ลูกค้าหรือผู้บริโภค

รับผิดชอบต่อสังคม

ที่มิตรผล เราทุกคน พัฒนาธุรกิจควบคู่กับการพัฒนาชุมชนและสิ่งแวดล้อม เพราะเชื่อในการ ร่วมอยู่...ร่วมเจริญ ที่ต่างต้องเกื้อกูลซึ่งกันและกัน

มุ่งสู่ความเป็นเลิศ

ที่มิตรผล เราทุกคนมุ่งผลิตสินค้าคุณภาพ
มาตรฐานสูงแก่ผู้บริโภค ด้วยการ
ดำเนินงานอย่างเอาใจใส่ ตั้งแต่ขั้นตอนเริ่มต้น
จนถึงกระบวนการสุดท้ายของการผลิตและ
ส่งมอบถึงมือลูกค้า

เชื่อในคุณค่าของคน

ที่มิตรผล เราทุกคน เชื่อว่า คนเป็น
ทรัพยากรที่ทรงคุณค่าขององค์กร
จึงส่งเสริมและสนับสนุนบุคลากร
ทุกคนให้มีความรอบรู้ในงานที่ทำ
อีกทั้งยังสามารถนำความ ประสบการณ์
และความชำนาญงานที่แตกต่างกันของ
แต่ละบุคคลมาผนึกรวมเป็นหนึ่งเดียวกัน
เพื่อสร้างพลังที่แข็งแกร่งให้กับองค์กร

ตั้งอยู่ในความเป็นธรรม

ที่มิตรผล เราทุกคน มุ่งมั่นดำเนินธุรกิจ
อย่างเที่ยงธรรม โปร่งใส และตรวจสอบได้
ด้วยพันธสัญญาที่จะมอบประโยชน์สูงสุด
แก่ผู้เกี่ยวข้องทุกกลุ่มคนไม่ว่าจะเป็น
พนักงาน ชาวไร่อ้อยผู้ค้าร่วม ลูกค้าหรือผู้บริโภค

รับผิดชอบต่อสังคม

ที่มิตรผล เราทุกคน พัฒนาธุรกิจควบ
คู่กับการพัฒนาชุมชนและสิ่งแวดล้อม
เพราะเชื่อในการ "ร่วมอยู่...ร่วมเจริญ"
ที่ต่างต้องเกื้อกูลซึ่งกันและกัน

2489

2499

2526

2533

2536

2538

2540

2545

2548

2549

2550

2552

2553

2554

2555

2557

2558

2558

2558

2559

2560

2561

2562

พ.ศ. 2489

น้ำตาลมิตรผล ถือกำเนิดขึ้นเป็นครั้งแรก ที่ตำบลกรับใหญ่ อำเภอบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี
โดยเริ่มจากอุตสาหกรรมครัวเรือนขนาดเล็กที่ผลิตน้ำเชื่อมเข้มข้น ส่งขายให้โรงงานน้ำตาลผลิตน้ำตาลทราย

พ.ศ. 2499

น้ำตาลมิตรผลก้าวสู่การพัฒนาเป็นอุตสาหกรรมโรงงาน ที่สามารถผลิตน้ำตาลทรายได้เองเป็นครั้งแรก

พ.ศ. 2526

ก่อตั้งโรงงานน้ำตาลมิตรผลภูเขียว อำเภอภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ

พ.ศ. 2533

ก่อตั้งโรงงานน้ำตาลมิตรผล อำเภอด่านช้าง จังหวัดสุพรรณบุรี และก่อตั้งธุรกิจปาร์ติเกิลบอร์ดขึ้นเป็นครั้งแรก

พ.ศ. 2536

เริ่มต้นขยายการลงทุนธุรกิจน้ำตาลสู่มณฑลกวางสี สาธารณรัฐประชาชนจีน ปัจจุบัน มีโรงงานน้ำตาลทั้งหมด 7 แห่ง

พ.ศ. 2538

ก่อตั้งโรงงานน้ำตาลมิตรผลภูเวียง อำเภอภูเวียง จังหวัดขอนแก่น

พ.ศ. 2540

ก่อตั้งโรงงานน้ำตาลมิตรผล กาฬสินธุ์ อำเภอกุฉินารายณ์ จังหวัดกาฬสินธุ์

พ.ศ. 2545

ก่อตั้งโรงไฟฟ้าชีวมวลแห่งแรก ที่อำเภอด่านช้าง จังหวัดสุพรรณบุรี และแห่งที่ 2 ที่อำเภอภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ

พ.ศ. 2548

ก่อตั้งโรงงานผลิตเอทานอลแห่งแรก มิตรผล ไบโอฟูเอล ที่อำเภอภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ

พ.ศ. 2549

ก่อตั้งโรงงานผลิตเอทานอล มิตรผล ไบโอฟูเอล แห่งที่ 2 ที่อำเภอกุฉินารายณ์ จังหวัดกาฬสินธุ์

พ.ศ. 2550

ก่อตั้งโรงงานผลิตเอทานอล แห่งที่ 3 ที่อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก โครงการร่วมทุนกับบริษัท ผาแดง อินดัสตรี จำกัด (มหาชน) และบริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน)

พ.ศ. 2552

ก่อตั้งโรงงานผลิตเอทานอล มิตรผล ไบโอฟูเอล ที่อำเภอด่านช้าง จังหวัดสุพรรณบุรี

พ.ศ. 2553

ก่อตั้งโรงไฟฟ้าชีวมวลจากชานอ้อยแห่งแรกของสาธารณรัฐประชาชนจีนที่เมืองฝูหนาน

พ.ศ. 2554

ก่อตั้งโรงไฟฟ้าชีวมวลจากชานอ้อยแห่งแรกในสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว และก่อตั้งโรงไฟฟ้าชีวมวลอีกแห่งที่อำเภอกุฉินารายณ์ จังหวัดกาฬสินธุ์

พ.ศ. 2555

ขยายการลงทุนธุรกิจน้ำตาลสู่รัฐควีนส์แลนด์ ประเทศออสเตรเลีย

พ.ศ. 2557

ก่อตั้งศูนย์นวัตกรรมและการวิจัยแห่งที่ 2 ณ อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย จังหวัดปทุมธานี ก่อตั้งโรงงานรีไฟน์เนอรี่ระบบอัตโนมัติ อำเภอภูเวียงจังหวัดขอนแก่น

พ.ศ. 2558

ก่อตั้งโรงงานผลิตปุ๋ยผสมคุณภาพสูงร่วมกับบริษัท ศักดิ์สยาม จำกัด ในสาธารณรัฐประชาชนจีน

พ.ศ. 2558

ก่อตั้งโรงงานผลิตยีสต์สำหรับอาหารสัตว์ อำเภอภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ

พ.ศ. 2558

ก่อตั้งโรงเอทานอลกุฉินารายณ์ อำเภอกุฉินารายณ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ เพื่อผลิตเอทานอล เพื่อใช้เป็นเชื้อเพลิง

พ.ศ. 2559

ก่อตั้ง MPESCO ที่ปรึกษาด้านการออกแบบติดตั้งโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์แบบติดตั้งบนพื้นดิน (Solar farm)

พ.ศ. 2560

ก่อตั้งโรงไฟฟ้าชีวมวล พาเนล พลัส ไบโอ-เพาเวอร์ ที่ผลิตไฟฟ้าจากไม้ยางพาราเป็นโรงแรกของกลุ่มมิตรผล ที่อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา

พ.ศ. 2561

ก่อตั้งโรงงานน้ำตาลฉงจั่ว 2 มีกำลังการผลิตน้ำตาลดิบกว่า 312,000 ตันต่อปี, น้ำตาลทรายขาว 303,000 ตันต่อปี

พ.ศ. 2562

ก่อตั้งโรงงานน้ำตาลมิตรอำนาจเจริญ อำเภอเมือง จังหวัดอำนาจเจริญ

พ.ศ. 2489 น้ำตาลมิตรผล ถือกำเนิดขึ้นเป็นครั้งแรก ที่ตำบลกรับใหญ่ อำเภอบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี
โดยเริ่มจากอุตสาหกรรมครัวเรือนขนาดเล็กที่ผลิตน้ำเชื่อมเข้มข้น ส่งขายให้โรงงานน้ำตาลผลิตน้ำตาลทราย
พ.ศ. 2499 น้ำตาลมิตรผลก้าวสู่การพัฒนาเป็นอุตสาหกรรมโรงงาน ที่สามารถผลิตน้ำตาลทรายได้เองเป็นครั้งแรก
พ.ศ. 2526 ก่อตั้งโรงงานน้ำตาลมิตรผลภูเขียว อำเภอภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ
พ.ศ. 2533 ก่อตั้งโรงงานน้ำตาลมิตรผล อำเภอด่านช้าง จังหวัดสุพรรณบุรี และก่อตั้งธุรกิจปาร์ติเกิลบอร์ดขึ้นเป็นครั้งแรก
พ.ศ. 2536 เริ่มต้นขยายการลงทุนธุรกิจน้ำตาลสู่มณฑลกวางสี สาธารณรัฐประชาชนจีน ปัจจุบัน มีโรงงานน้ำตาลทั้งหมด 7 แห่ง
พ.ศ. 2538 ก่อตั้งโรงงานน้ำตาลมิตรผลภูเวียง อำเภอภูเวียง จังหวัดขอนแก่น
พ.ศ. 2540 ก่อตั้งโรงงานน้ำตาลมิตรผล กาฬสินธุ์ อำเภอกุฉินารายณ์ จังหวัดกาฬสินธุ์
พ.ศ. 2545 ก่อตั้งโรงไฟฟ้าชีวมวลแห่งแรก ที่อำเภอด่านช้าง จังหวัดสุพรรณบุรี และแห่งที่ 2 ที่อำเภอภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ
พ.ศ. 2548 ก่อตั้งโรงงานผลิตเอทานอลแห่งแรก มิตรผล ไบโอฟูเอล ที่อำเภอภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ
พ.ศ. 2549 ก่อตั้งโรงงานผลิตเอทานอล มิตรผล ไบโอฟูเอล แห่งที่ 2 ที่อำเภอกุฉินารายณ์ จังหวัดกาฬสินธุ์
พ.ศ. 2550 ก่อตั้งโรงงานผลิตเอทานอล แห่งที่ 3 ที่อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก โครงการร่วมทุนกับบริษัท ผาแดง อินดัสตรี จำกัด (มหาชน) และบริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน)
พ.ศ. 2552 ก่อตั้งโรงงานผลิตเอทานอล มิตรผล ไบโอฟูเอล ที่อำเภอด่านช้าง จังหวัดสุพรรณบุรี
พ.ศ. 2553 ก่อตั้งโรงไฟฟ้าชีวมวลจากชานอ้อยแห่งแรกของสาธารณรัฐประชาชนจีนที่เมืองฝูหนาน
พ.ศ. 2554 ก่อตั้งโรงไฟฟ้าชีวมวลจากชานอ้อยแห่งแรกในสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว และก่อตั้งโรงไฟฟ้าชีวมวลอีกแห่งที่อำเภอกุฉินารายณ์ จังหวัดกาฬสินธุ์
พ.ศ. 2555 ขยายการลงทุนธุรกิจน้ำตาลสู่รัฐควีนส์แลนด์ ประเทศออสเตรเลีย
พ.ศ. 2557 ก่อตั้งศูนย์นวัตกรรมและการวิจัยแห่งที่ 2 ณ อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย จังหวัดปทุมธานี ก่อตั้งโรงงานรีไฟน์เนอรี่ระบบอัตโนมัติ อำเภอภูเวียงจังหวัดขอนแก่น
พ.ศ. 2558

ก่อตั้งโรงงานผลิตปุ๋ยผสมคุณภาพสูงร่วมกับบริษัท ศักดิ์สยาม จำกัด ในสาธารณรัฐประชาชนจีน

พ.ศ. 2558

ก่อตั้งโรงงานผลิตยีสต์สำหรับอาหารสัตว์ อำเภอภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ

พ.ศ. 2558

ก่อตั้งโรงเอทานอลกุฉินารายณ์ อำเภอกุฉินารายณ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ เพื่อผลิตเอทานอล เพื่อใช้เป็นเชื้อเพลิง

พ.ศ. 2559

ก่อตั้ง MPESCO ที่ปรึกษาด้านการออกแบบติดตั้งโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์แบบติดตั้งบนพื้นดิน (Solar farm)

พ.ศ. 2560

ก่อตั้งโรงไฟฟ้าชีวมวล พาเนล พลัส ไบโอ-เพาเวอร์ ที่ผลิตไฟฟ้าจากไม้ยางพาราเป็นโรงแรกของกลุ่มมิตรผล ที่อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา

พ.ศ. 2561

ก่อตั้งโรงงานน้ำตาลฉงจั่ว 2 มีกำลังการผลิตน้ำตาลดิบกว่า 312,000 ตันต่อปี, น้ำตาลทรายขาว 303,000 ตันต่อปี

พ.ศ. 2562

ก่อตั้งโรงงานน้ำตาลมิตรอำนาจเจริญ อำเภอเมือง จังหวัดอำนาจเจริญ

คณะกรรมการบริษัทและผู้ทรงคุณวุฒิ
ผู้ทรงคุณวุฒิ
คุณสุนทร ว่องกุศลกิจ
ประธานกิตติมศักดิ์
คุณกมล ว่องกุศลกิจ
ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์
คุณวิฑูรย์ ว่องกุศลกิจ
ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์
คณะกรรมการบริษัทและผู้ทรงคุณวุฒิ
ผู้ทรงคุณวุฒิ
คุณสุนทร ว่องกุศลกิจ
ประธานกิตติมศักดิ์
คุณกมล ว่องกุศลกิจ
ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์
คุณวิฑูรย์ ว่องกุศลกิจ
ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์
คุณภาพและรางวัลเกียรติยศนอกจากความมุ่งมั่นที่จะสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ใหม่ให้เป็นทางเลือกแก่ลูกค้าแล้ว กลุ่มมิตรผล ยังใส่ใจในทุกขั้นตอนการผลิตเพื่อให้มั่นใจว่า ทุกผลผลิตภายใต้ตราสินค้า “มิตรผล” เปี่ยมด้วยคุณค่าและมากด้วยคุณภาพตามมาตรฐานสากล โรงงานน้ำตาลของมิตรผล ถือเป็นโรงงานน้ำตาลแห่งแรกในประเทศไทยที่ได้รับการรับรองมาตรฐานการจัดการคุณภาพตามระบบ ISO 9002:1994 และยังคงได้รับการรับรองอย่างต่อเนื่องจนถึงปัจจุบัน มาตรฐานการจัดการ
ความยั่งยืน

รางวัล Sustainability Awards Silver Class 2021 และเป็นสมาชิกในรายงานความยั่งยืน S&P Global Sustainability Yearbook Member 2021
• กลุ่มมิตรผล

รางวัล Sustainability Disclosure Award ประจำปี 2563
โดย สถาบันไทยพัฒน์
• บริษัท น้ำตาลมิตรผล จำกัด


เศรษฐกิจ

รางวัลโรงงานน้ำตาล
โดยสำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย กระทรวงอุตสาหกรรม

ระดับดีเด่น
• บริษัท รวมเกษตรกรอุตสาหกรรม จำกัด
• บริษัท น้ำตาลมิตรกาฬสินธุ์ จำกัด

ระดับดี
• บริษัท น้ำตาลมิตรผล จำกัด
• บริษัท น้ำตาลสิงห์บุรี จำกัด
• บริษัท รวมเกษตรกรอุตสาหกรรม จำกัด (สาขามิตรภูเวียง)
• บริษัท รวมเกษตรกรอุตสาหกรรม จำกัด (สาขามิตรภูหลวง)

รางวัล Business Partner Awards 2020 ประเภท Gold Awards
โดยกลุ่มไทยเบฟ
• กลุ่มมิตรผล
สังคม

รางวัลองค์กรต้นแบบด้านสิทธิมนุษยชน ระดับดีเด่น ประจำปี 2563 ประเภทภาคธุรกิจขนาดใหญ่
โดยกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ กระทรวงยุติธรรม
• กลุ่มมิตรผล

รางวัลองค์กรที่สนับสนุนงานด้านคนพิการ ระดับดีเยี่ยม ประจำปี 2563
โดยกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาติ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
• บริษัท น้ำตาลมิตรผล จำกัด

รางวัลอุตสาหกรรมดีเด่น ประจำปี 2563 ประเภทความรับผิดชอบต่อสังคม
โดยกรมโรงงานอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม
• บริษัท รวมเกษตรกรอุตสาหกรรม จำกัด (สาขามิตรภูเวียง)

รางวัล CSR-DIW Continuous Award 2020
โดยกรมโรงงานอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม
• บริษัท น้ำตาลมิตรผล จำกัด
• บริษัท น้ำตาลสิงห์บุรี จำกัด
• บริษัท น้ำตาลมิตรกาฬสินธุ์ จำกัด
• บริษัท รวมเกษตรกรอุตสาหกรรม จำกัด
• บริษัท รวมเกษตรกรอุตสาหกรรม จำกัด (สาขามิตรภูเวียง)
• บริษัท มิตรผลไบโอ-เพาเวอร์ (ด่านช้าง) จำกัด
• บริษัท มิตรผลไบโอ-เพาเวอร์ จำกัด
• บริษัท มิตรผลไบโอฟูเอล จำกัด (ภูเขียว)
• บริษัท พาเนล พลัส จำกัด

รางวัล CSR-DIW Award 2020
โดยกรมโรงงานอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม
• บริษัท แม่สอดพลังงานสะอาด จำกัด

สิ่งแวดล้อม

รางวัลอุตสาหกรรมสีเขียวระดับที่ 2 ปฎิบัติการสีเขียว (Green Activity)
โดยกรมโรงงานอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม
• บริษัท เพิ่มผล จำกัด

รางวัลอุตสาหกรรมสีเขียวระดับที่ 3 ระบบสีเขียว (Green System)
โดยกรมโรงงานอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม
• บริษัท รวมเกษตรกรอุตสาหกรรม จำกัด
• บริษัท รวมเกษตรกรอุตสาหกรรม จำกัด (สาขามิตรภูหลวง)
• บริษัท มิตรผล ไบโอ-เพาเวอร์ (ภูหลวง) จำกัด
• บริษัท มิตรผล ไบโอ-เพาเวอร์ (กาฬสินธุ์) จำกัด
• บริษัท พาเนล พลัส จำกัด
• บริษัท พาเนล พลัส เอ็มดีเอฟ จำกัด

รางวัลอุตสาหกรรมสีเขียวระดับที่ 5 เครือข่ายสีเขียว (Green Network)
โดยกรมโรงงานอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม
• บริษัท น้ำตาลมิตรผล จำกัด

โล่เกียรติยศ ในฐานะผู้พัฒนาโครงการลดก๊าซเรือนกระจกภาคสมัครใจตามมาตรฐานของประเทศไทย
โดยองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน)
• บริษัท มิตรผล ไบโอ-เพาเวอร์ (ภูหลวง) จำกัด
• บริษัท เบตง กรีน เพาเวอร์ จำกัด

ประกาศนียบัตรโรงงานนำร่องในอุตสาหกรรมน้ำตาล จากโครงการทดสอบและปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานสำหรับ ระบบซื้อขายสิทธิในการปล่อยก๊าซเรือนกระจกภาคสมัครใจของประเทศไทย
โดยองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน)
• บริษัท รวมเกษตรกรอุตสาหกรรม จำกัด
• บริษัท รวมเกษตรกรอุตสาหกรรม จำกัด (สาขามิตรภูเวียง)

รางวัลอ้อยรักษ์โลก
โดยสำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย กระทรวงอุตสาหกรรม
• บริษัท รวมเกษตรกรอุตสาหกรรม จำกัด

รางวัล ชุมชนคนทำ “ดี” ปฏิบัติการดี ผู้ก่อมลพิษไม่สร้างมลพิษ ระดับทอง
โดยกรมควบคุมมลพิษ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
• บริษัท รวมเกษตรกรอุตสาหกรรม จำกัด
มาตรฐานและคุณภาพของกลุ่มมิตรผล

การปฏิบัติด้านแรงงาน (Labour Practice)
• ระบบมาตรฐานแรงงานไทย (มรท. 8001)

ความรับผิดชอบต่อคุณภาพและผลิตภัณฑ์ (Quality & Product responsibility)
• มาตรฐานระบบบริหารจัดการคุณภาพ (ISO 9001:2015)
• มาตรฐานระบบการจัดการความปลอดภัยของอาหาร (ISO 22000)
• หลักเกณฑ์วิธีการที่ดีในการผลิตอาหาร และการจัดการด้านการควบคุมกระบวนการผลิต (GMP & HACCP)
• ระบบมาตรฐานการรับรองความปลอดภัยสำหรับการผลิตอาหาร (FSSC 22000)
• การรับรองความสามารถห้องปฏิบัติการ (ISO/IEC 17025)
• มาตรฐานอาหารฮาลาลและมาตรฐานอาหารยิว (Halal & Kosher)
• มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
• ใบรับรองสุขอนามัยพืช จากกรมวิชาการเกษตร

ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อม (Safety, Occupational health and Environment)
• ระบบการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัย (ISO 45001/ OHSAS 18001)
• มาตรฐานระบบการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อม (ISO14001:2015)
• Green System จากโครงการ Green Industry จากกระทรวงอุตสาหกรรม

มาตรฐานความยั่งยืนของธุรกิจ (Sustainability)
• มาตรฐานการผลิตเพื่อความยั่งยืนอุตสาหกรรมอ้อยและน้ำตาล หรือ บองซูโคร (Bonsucro Production Standard)
• มอก.9999 เล่ม 1-2556 : มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม แนวทางเศรษฐกิจพอเพียงภาคอุตสาหกรรม
• ฉลากลดคาร์บอน (Carbon Reduction Label และ Carbon Footprint)
• มาตรฐานความรับผิดชอบของผู้ประกอบการต่อสังคม (CSR-DIW)
• มอก. 26000-2553 แนวทางความรับผิดชอบต่อสังคม
• หลักการชี้แนะเรื่องสิทธิมนุษยชนสำหรับธุรกิจตามกรอบงานของสหประชาชาติ (UN Guiding Principles on Business and Human Rights – UNGP)

• การรับรองระบบการจัดการสวนป่าอย่างยั่งยืน (Forest Stewardship Council™ Forest Management หรือ FSC™ FM), การรับรองระบบห่วงโซ่อุปทานของผลิตภัณฑ์ไม้ (Forest Stewardship Council™ Chain of Custody หรือ FSC™ CoC)

• มาตรฐานควบคุมระดับปริมาณการระเหยของฟอร์มัลดีไฮด์ในสินค้าไม้ประกอบ รัฐแคลิฟอร์เนีย ประเทศสหรัฐอเมริกา (California Air Resources Board : CARB)
ชื่อ - นามสกุล นายอิสระ ว่องกุศลกิจ
ตำแหน่งปัจจุบัน ประธานกิตติมศักดิ์
ที่ปรึกษาคณะกรรมการพัฒนาองค์กรและกำหนดค่าตอบแทน
บริษัท น้ำตาลมิตรผล จำกัด
อายุ 74 ปี
วันที่เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท 1 มกราคม 2526
วันที่เข้าดำรงตำแหน่งประธานกรรมการบริษัท 1 มีนาคม 2551
ระยะเวลาในการดำรงตำแหน่ง 38 ปี
การศึกษา/การอบรม • วิศวกรรมศาสตร์ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
• บริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาการจัดการ มหาวิทยาลัยนครพนม
• ปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิจัยและพัฒนาการเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
• ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิศวกรรมหลังการเก็บเกี่ยวและแปรสภาพ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
• วิทยาศาสตร์ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาการธุรกิจการเกษตร มหาวิทยาลัยขอนแก่น
• ประกาศนียบัตรหลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้านการค้าและการพาณิชย์ รุ่น 1 (TEPCOT) มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
• ปริญญาตรี (การบริหารการจัดการ) มหาวิทยาลัยนอร์ทแคโรไลน่า, สหรัฐอเมริกา
การอบรมบทบาทหน้าที่กรรมการ • หลักสูตร Role of the Chairman Program (RCP 23/2010) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
• หลักสูตร Directors Certification Program (DCP 36/2003) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
ตำแหน่งอื่นในปัจจุบัน • ประธานกรรมการปฏิรูปประเทศด้านเศรษฐกิจ คณะกรรมการปฏิรูปประเทศด้านเศรษฐกิจ
• ประธานกรรมการ บริษัทย่อยในเครือของกลุ่มมิตรผล
ประสบการณ์ • ประธานกรรมการบริษัท บริษัท น้ำตาลมิตรผล จำกัด
• ประธานกรรมการ บริษัทย่อยในเครือของกลุ่มมิตรผล
• ประธานกรรมการหอการค้าและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย ปี 2556-2560
• คณะกรรมการร่วมภาคเอกชน 3 สถาบัน (กกร.)
• สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ปี 2557-2562
• หัวหน้าทีมภาคเอกชน คณะกรรมการสานพลังประชารัฐ 12 คณะ ปี 2558-2562
• นายกสภามหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ปี 2556-2560
• กรรมการในคณะกรรมการปฏิรูปประเทศด้านเศรษฐกิจ
• กรรมการในคณะกรรมการพัฒนานวัตกรรมการบริหารจัดการสถานศึกษาในรูปแบบ Partnership School
• กรรมการพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
• นายกกิตติมศักดิ์ สมาคมผู้ผลิตน้ำตาลและชีวพลังงานไทย
• กรรมการที่ปรึกษา มูลนิธิสถาบันอนาคตไทย
• สมาชิก Young President Organization
ชื่อ - นามสกุล นายบรรเทิง ว่องกุศลกิจ
ตำแหน่งปัจจุบัน ประธานกรรมการบริษัท
ประธานกรรมการบริหาร
อายุ 66 ปี
วันที่เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท 1 มกราคม 2543
ระยะเวลาในการดำรงตำแหน่ง 22 ปี
การศึกษา/การอบรม • หลักสูตรวิทยาการเกษตรระดับสูง (วกส. รุ่นที่ 1)
• ปริญญาเกษตรศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาเกษตรนวัตกรรม มหาวิทยาลัยขอนแก่น1
• ปริญญาโท สาขารัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง
• ปริญญาตรี สาขารัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง
• หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้านวิทยาการพลังงาน (วพน.รุ่น 5) สถาบันวิทยาการพลังงาน2
• TLCA Leadership Development Program (LDP 1) สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย
• หลักสูตรอบรมการลงทุน Ultra-Wealth –Invest Like a Master รุ่นที่ 2 สมาคมเศรษฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
• หลักสูตร “The Senior Executive Program” รุ่น 9 ปี 2538 ของ ศศินทร์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
• ประกาศนียบัตรหลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้านการค้าและการพาณิชย์ รุ่น 5 (TEPCOT) มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
• Management Problem Solving and Decision Making Program, Kepner-Tregoe, International, Princeton, New Jersey, U.S.A
การอบรมบทบาทหน้าที่กรรมการ • หลักสูตร Director Certification Program (DCP 161/2012 ) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
• หลักสูตร Financial Statements for Directors (FSD 17/2012 ) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
ตำแหน่งอื่นในปัจจุบัน • กรรมการ บริษัทย่อยของกลุ่มมิตรผล
• กรรมการ / ประธานกรรมการกำหนดค่าตอบแทน บริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน)
• กรรมการ สภาสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า เจ้าคุณทหารลาดกระบัง
ประสบการณ์ • รักษาการ ประธานเจ้าหน้าที่ปฎิบัติการ กลุ่มธุรกิจอ้อย บริษัท น้ำตาลมิตรผล จำกัด1
• รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ กลุ่มงานพัฒนาและจัดการด้านอ้อย1
หมายเหตุ: 1. ประสบการณ์ในอุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์อาหาร (Food Products Industry)
2. ประสบการณ์ในอุตสาหกรรมสาธารณูปโภค (Utilities Industry)
ชื่อ - นามสกุล นางอัมพร กาญจนกำเนิด
ตำแหน่งปัจจุบัน กรรมการ
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กลุ่มธุรกิจวัสดุทดแทนไม้
อายุ 57 ปี
วันที่เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท 15 มีนาคม 2560
ระยะเวลาในการดำรงตำแหน่ง 5 ปี
การศึกษา/การอบรม • ปริญญาโท สาขา Management College of Notre Dame, Belmont, California (USA)
• ปริญญาตรี สาขา การเงินการธนาคาร วิทยาลัยอัสสัมชัญบริหารธุรกิจ
• หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้านการค้า การพาณิชย์ รุ่นที่ 10 (TEPCOT) มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
• หลักสูตร TMA Top Talk: Going "Global": Adaptation to Survive in the Next Era of Globalization สมาคมการจัดการธุรกิจแห่งประเทศไทย
• หลักสูตร Thailand Competitiveness Conference สมาคมการจัดการธุรกิจแห่งประเทศไทย
• สัมมนา Beyond AEC and Free Trade Agreement สถาบัน Pubic-Training
• หลักสูตร Winning with Strategy มหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ด
• หลักสูตร Value Innovation Strategic Workshop 2012 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
• หลักสูตร Advanced Management Program (AMP) สถาบัน The Wharton School
• หลักสูตร Leadership Communications Program สมาคมการจัดการธุรกิจแห่งประเทศไทย
การอบรมบทบาทหน้าที่กรรมการ • หลักสูตร Director Certification Program (DCP 253/2018 ) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
ตำแหน่งอื่นในปัจจุบัน • กรรมการบริษัท พาเนล พลัส จำกัด
• กรรมการบริษัท ยูไนเต็ดสแตนด์ดาร์ด เทอร์มินัล จำกัด (มหาชน)
• กรรมการบริษัทย่อยในเครือ
ประสบการณ์ • รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานการตลาด กลุ่มธุรกิจน้ำตาล และรักษาการกรรมการผู้จัดการ กลุ่มธุรกิจปาร์ติเกิลบอร์ด1
• กรรมการผู้จัดการ กลุ่มธุรกิจปาร์ติเกิลบอร์ด
หมายเหตุ : 1. ประสบการณ์ในอุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์อาหาร (Food Products Industry)
ชื่อ - นามสกุล นายอรรถพล ว่องกุศลกิจ
ตำแหน่งปัจจุบัน กรรมการ
อายุ 49 ปี
วันที่เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท 17 กุมภาพันธ์ 2555
ระยะเวลาในการดำรงตำแหน่ง 10 ปี
การศึกษา/การอบรม • ปริญญาโท สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจ ศศินทร์ แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย สาขาการตลาด
• ปริญญาตรี Mt.Ida College, Newton , Massachusetts, USA สาขาบริหารจัดการ
• สัมมนาผู้บริหารประจำปี 2557 – 2560 สถาบันพัฒนามิตรผล
• Mitr Phol Top Talk 2018 สถาบันพัฒนามิตรผล
• สัมมนาผู้บริหาร กลุ่มมิตรผลประจำปี 2561
• หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้านวิทยาการพลังงาน (วพน.รุ่น 5), Thailand Energy Academy2
การอบรมบทบาทหน้าที่กรรมการ • หลักสูตร Directors Certification Program (DCP 163/2012) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
• หลักสูตร Financial Statements for Directors (FSD 18/2012) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
ตำแหน่งอื่นในปัจจุบัน • ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท สารินพรอพเพอร์ตี้ จำกัด
ประสบการณ์ • กรรมการผู้จัดการ บริษัท สาริน พรอพเพอร์ตี้ จำกัด
• กรรมการผู้จัดการ บริษัท พระราม 2 แลนด์ จำกัด
• กรรมการผู้จัดการ บริษัท แลนด์แอนด์รีสอร์ท จำกัด
หมายเหตุ : 2. ประสบการณ์ในอุตสาหกรรมสาธารณูปโภค (Utilities Industry)
ชื่อ - นามสกุล นายชนินท์ ว่องกุศลกิจ
ตำแหน่งปัจจุบัน กรรมการ
อายุ 69 ปี
วันที่เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท 1 มกราคม 2526
ระยะเวลาในการดำรงตำแหน่ง 39 ปี
การศึกษา/การอบรม • Master of Business Administration (Finance), St. Louis University, Missouri, U.S.A.
การอบรมบทบาทหน้าที่กรรมการ • หลักสูตร Directors Certification Refresher Course Program Program (DCP Re 3/2006) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
• หลักสูตร Directors Certification Program (DCP 20/2002) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
ตำแหน่งอื่นในปัจจุบัน • ประธานกรรมการ บริษัท ดิ เอราวัณ กรุ๊ป จำกัด(มหาชน)
• ประธานกรรมการ บริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน)
• กรรมการ บริษัท บ้านปู เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน)
• กรรมการ บรรษัทภิบาลและสรรหา บริษัท บ้านปู เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน)
• กรรมการ คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
• นายสมาคม สมาคมเศรษฐศาสตร์ธรรมศาสตร์
• กรรมการ โครงการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนในการต่อต้านการทุจริต
• กรรมการ สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย
• ประธาน มูลนิธิเพื่อคุณภาพชีวิต
ประสบการณ์ • เจ้าหน้าที่บริหารอาวุโส บริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน)2
• ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน)2
• กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
• ประธานคณะทำงาน คณะทำงานเพื่อการพัฒนาความยั่งยืนของบริษัทจดทะเบียน - สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
หมายเหตุ : 2. ประสบการณ์ในอุตสาหกรรมสาธารณูปโภค (Utilities Industry)
ชื่อ - นามสกุล นายชูศักดิ์ ว่องกุศลกิจ
ตำแหน่งปัจจุบัน กรรมการ
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กลุ่มธุรกิจต่างประเทศ
อายุ 60 ปี
วันที่เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท 1 เมษายน 2557
ระยะเวลาในการดำรงตำแหน่ง 8 ปี
การศึกษา/การอบรม • ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ (การตลาด) College of Notre Dame สหรัฐอเมริกา
• ปริญญาตรี สาขาการตลาด มหาวิทยาลัยรามคำแหง
• หลักสูตร A Night Out with CEOs, Class 7, สมาคมการจัดการธุรกิจแห่งประเทศไทย
• หลักสูตร Senior Executive Program, สถาบัน Michigan Ross School of Business
• หลักสูตรการอบรมเชิงปฏิบัติการความเสี่ยงระดับองค์กร, สถาบันพัฒนามิตรผล
• หลักสูตรการบริหารความเสี่ยง, สถาบันพัฒนามิตรผล
• หลักสูตรการสร้างธุรกิจให้เติบโตอย่างยั่งยืน, สถาบันพัฒนามิตรผล
• หลักสูตร Developing Competitive Business Strategy, สถาบันพัฒนามิตรผล
• หลักสูตร Learn to be Strategic Thinkers (FLP3), สถาบันพัฒนามิตรผล
• หลักสูตร Learn Roles and Responsibility of Directors (FLP4), สถาบันพัฒนามิตรผล
• หลักสูตร Learn to build Public Support (FLP5), สถาบันพัฒนามิตรผล
การอบรมบทบาทหน้าที่กรรมการ • หลักสูตร Role of the Chairman Program (RCP 49/2022), สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
• หลักสูตร Directors Certification Program (DCP 298/2020), สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
ตำแหน่งอื่นในปัจจุบัน • กรรมการ บริษัทย่อยของกลุ่มมิตรผล
ประสบการณ์ • กรรมการผู้จัดการกลุ่มธุรกิจประเทศจีน บริษัท น้ำตาลมิตรผล จำกัด1
• กรรมการและผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ ด้านการขายและการตลาด บริษัท East Asia Sugar Group สาธารณรัฐประชาชนจีน1
หมายเหตุ : 1. ประสบการณ์ในอุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์อาหาร (Food Products Industry)
ชื่อ - นามสกุล นายกฤษฎา มนเทียรวิเชียรฉาย
ตำแหน่งปัจจุบัน กรรมการ
รองประธานกรรมการบริหาร
อายุ 63 ปี
วันที่เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท 2 พฤษภาคม 2551
ระยะเวลาในการดำรงตำแหน่ง 14 ปี
การศึกษา/การอบรม • ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ (การตลาด) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
• ปริญญาตรี สาขาบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
• The Wharton Advanced Management Program University of Pennsylvania the Wharton School, Philadelphia Pennsylvania, (2008) สหรัฐอเมริกา
• หลักสูตร Challenges for Directors and Boards Operating Across Borders, สถาบัน Australian-Thai Chamber of Commerce
• หลักสูตร Beyond AEC and Free Trade Agreement Seminar
• หลักสูตร Thirty-Third International Area Conference, สถาบัน International Research Center for Energy & Economic Development2
• หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้านการค้าและการพาณิชย์ (TEPCOT) รุ่นที่ 2 ปี 2552 มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
• วิทยากร หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง (วตท.) รุ่นที่ 11 ปี 2553 สถาบันวิทยาการตลาดทุน
• โครงการอบรมหลักสูตรการบริหารจัดการด้านความมั่นคงขั้นสูง (วปอ. มส.) รุ่นที่ 2 ปี 2554 วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ2
• หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้านวิทยาการพลังงาน (วพน.) รุ่นที่ 1 ปี 2555 สถาบันวิทยาการพลังงาน
• หลักสูตร "ภูมิพลังแผ่นดิน" สำหรับผู้บริหารระดับสูง (ภพผ.) รุ่นที่ 2 ปี 2556 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
• หลักสูตรวิทยาการประกันภัยระดับสูง (วปส.) รุ่นที่ 3 ปี 2556 สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.)
• หลักสูตรนักบริหารระดับสูงด้านการพัฒนาธุรกิจอุตสาหกรรมและการลงทุน (วธอ.) รุ่นที่ 2 ปี 2558 สถาบันวิทยาการธุรกิจและอุตสาหกรรม
การอบรมบทบาทหน้าที่กรรมการ • หลักสูตร Directors Accreditation Program (DAP 42/2005), สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
ตำแหน่งอื่นในปัจจุบัน • กรรมการ บริษัทย่อย กลุ่มมิตรผล
ประสบการณ์ • ประธานเจ้าหน้าบริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ กลุ่มมิตรผล1
• นายกสมาคม สมาคมผู้ผลิตน้ำตาลและชีวพลังงานไทย (TSEA)1
• รองประธานกรรมการบริหาร บจก.ไทยชูการ์ มิลเลอร์ (TSMC)1
• กรรมการกลุ่มอุตสาหกรรมน้ำตาล สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (FTI)1
• กรรมการอำนวยการ สมาคมการจัดการธุรกิจแห่งประเทศไทย (TMA)
• ประธานคณะอนุกรรมการ คณะกรรมการตรวจสอบ สมาคมการจัดการธุรกิจแห่งประเทศไทย (TMA)
• ประธาน คณะอนุกรรมการอ้อย หอการค้าและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย (TCC)1
• ที่ปรึกษาคณะอนุกรรมการที่ปรึกษา คณะกรรมาธิการการพลังงานศึกษาเรื่องเอทานอล2
• กรรมการ คณะกรรมการประเมินการดำเนินงานของ สนง.คกก. นโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ (STI)
• Advisory Board Rabobank
หมายเหตุ : 1. ประสบการณ์ในอุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์อาหาร (Food Products Industry)
2. ประสบการณ์ในอุตสาหกรรมสาธารณูปโภค (Utilities Industry)
ชื่อ - นามสกุล รองศาสตราจารย์ ดร. กล้าณรงค์ ศรีรอต
ตำแหน่งปัจจุบัน กรรมการ
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการศูนย์นวัตกรรม
อายุ 71 ปี
วันที่เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท มีนาคม 2554
ระยะเวลาในการดำรงตำแหน่ง 11 ปี
การศึกษา/การอบรม • ปริญญาเอก คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขา เทคโนโลยีชีวภาพ Technical University of Berlin, เยอรมนี1
• ปริญญาโท คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขา เทคโนโลยีชีวภาพ Technical University of Berlin, เยอรมนี1
• ปริญญาโท คณะวิทยาศาสตร์ สาขา เทคโนโลยีอาหาร University of The Philippines at Los Banos, ฟิลิปปินส์1
• ปริญญาตรี วิทยาศาสตร์บัณฑิต สาขาวิทยาศาสตร์การอาหาร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์1
การอบรมบทบาทหน้าที่กรรมการ • หลักสูตร Directors Certification Program (DCP 162/2012) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
ตำแหน่งอื่นในปัจจุบัน • ผู้ทรงคุณวุฒิในสภานโยบายวิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ (ตามประกาศคำสั่งนายกรัฐมนตรี ณ วันที่ 16 มกราคม 2560)
• คณะกรรมการสภาวิจัยแห่งชาติ ประธานสาขาเกษตรศาสตร์และชีววิทยา สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ
• คณะอนุกรรมการเทคนิคโปรแกรมวิจัยและพัฒนาด้านพลังงานทางเลือก สำนักงานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
• คณะอนุกรรมการประเมินผลโครงการภายใต้แผนอนุรักษ์พลังงาน สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน กระทรวงพลังงาน
• คณะทำงานศึกษาการปรับโครงสร้างระบบอุตสาหกรรมอ้อยและน้ำตาลทราย สำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย กระทรวงอุตสาหกรรม
ประสบการณ์ • รองผู้อำนวยการ สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลผลิตทางการเกษตรและอุตสาหกรรมการเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์1
• รองศาสตราจารย์ ภาควิชาเทคโนโลยีชีวภาพ คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์1
หมายเหตุ : 1. ประสบการณ์ในอุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์อาหาร (Food Products Industry)
ชื่อ - นามสกุล นายพงศกร ว่องวุฒิไกรกุล
ตำแหน่งปัจจุบัน กรรมการ
ผู้อำนวยการด้านจัดซื้อ กลุ่มธุรกิจประเทศจีน
อายุ 42 ปี
วันที่เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท 17 พฤษภาคม 2560
ระยะเวลาในการดำรงตำแหน่ง 5 ปี
การศึกษา/การอบรม • ปริญญาตรี สาขา การจัดการระหว่างประเทศ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
• Leadership Development Program 2109, Center for Creative Leadership
การอบรมบทบาทหน้าที่กรรมการ • หลักสูตร Directors Certification Program (DCP 245/2017) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
ตำแหน่งอื่นในปัจจุบัน • ผู้อำนวยการธุรกิจปุ๋ย
• กรรมการ บริษัทย่อย กลุ่มมิตรผล
ประสบการณ์ • ผู้อำนวยการธุรกิจปุ๋ย
• ฝ่ายขายต่างประเทศ บริษัท บางซื่อโรงสีไฟเจียเม้ง จำกัด1
• ประสานงานต่างประเทศ บริษัท นิปปอน เอ็กซ์เพรส จำกัด
หมายเหตุ : 1. ประสบการณ์ในอุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์อาหาร (Food Products Industry)
ชื่อ - นามสกุล นายวีระเจตน์ ว่องกุศลกิจ
ตำแหน่งปัจจุบัน กรรมการ
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กลุ่มธุรกิจน้ำตาลประเทศไทย
พลังงาน และธุรกิจใหม่
อายุ 57 ปี
วันที่เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท 1 มีนาคม 2551
ระยะเวลาในการดำรงตำแหน่ง 14 ปี
การศึกษา/การอบรม • ปริญญาตรี สาขา การเงิน Babson College University, ประเทศสหรัฐอเมริกา
• Senior Executive Program (SEP-33) , สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
• Leadership Communication Certificate Program 2017 , สมาคมการจัดการธุรกิจแห่งประเทศไทย - Thailand Management Association (TMA)
• Strategy and Innovation for Businesses in Asia , วิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยมหิดล
• A Night Out with CEOs , สมาคมการจัดการธุรกิจแห่งประเทศไทย - Thailand Management Association (TMA)
การอบรมบทบาทหน้าที่กรรมการ • หลักสูตร Directors Certification Program (DCP 24/2002) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
• หลักสูตร Board that Make a Difference (BMD 10/2020) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
ตำแหน่งอื่นในปัจจุบัน • ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กลุ่มธุรกิจน้ำตาลประเทศไทย พลังงาน และธุรกิจใหม่
• กรรมการบริษัทย่อยในเครือของกลุ่มมิตรผล
• กรรมการ / กรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหา บริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน)
• รองประธานกรรมการบริหารมูลนิธิสานอนาคตการศึกษา คอนเน็กซ์ อีดี (CONNEXT ED Foundation)
ประสบการณ์ • รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ กลุ่มธุรกิจพลังงาน บริษัท น้ำตาลมิตรผล จำกัด1
หมายเหตุ : 1. ประสบการณ์ในอุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์อาหาร (Food Products Industry)
ชื่อ - นามสกุล ดร. พิเชฐ ดุรงคเวโรจน์
ตำแหน่งปัจจุบัน กรรมการอิสระ*
ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง บริษัท น้ำตาลมิตรผล จำกัด
กรรมการพัฒนาองค์กรและกำหนดค่าตอบแทน บริษัท น้ำตาลมิตรผล จำกัด
อายุ 67 ปี
วันที่เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท 22 เมษายน 2563
ระยะเวลาในการดำรงตำแหน่ง 2 ปี
การศึกษา/การอบรม • ปริญญาเอก สาขานโยบายและการจัดการสาธารณะ มหาวิทยาลัยเพนซิลเวเนีย ประเทศสหรัฐอเมริกา
• ปริญญาโท ด้านพลังงานแสงอาทิตย์ มหาวิทยาลัยตรีนิตี้ สหราชอาณาจักร2
• ปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า มหาวิทยาลัยนิวเซาธ์เวลส์ เครือรัฐออสเตรเลีย2
การอบรมบทบาทหน้าที่กรรมการ • หลักสูตร Directors Certification Program (DCP 290/2020) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
ตำแหน่งอื่นในปัจจุบัน -
ประสบการณ์ • รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
• รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
• เลขาธิการ สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
• ประธานคณะกรรมการ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
• ประธานคณะกรรมการ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค2
• ผู้อำนวยการสถาบันคลังสมองของชาติ ทบวงมหาวิทยาลัย
• ผู้อำนวยการศูนย์นวัตกรรมนโยบาย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
• ประธานคณะทำงาน e-ASEAN Working Group

หมายเหตุ : 2. ประสบการณ์ในอุตสาหกรรมสาธารณูปโภค (Utilities Industry)

*นิยาม "กรรมการอิสระ" ของบริษัท

ชื่อ - นามสกุล นายกวิน ว่องกุศลกิจ
ตำแหน่งปัจจุบัน กรรมการ
อายุ 40 ปี
วันที่เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท 21 มกราคม 2564
ระยะเวลาในการดำรงตำแหน่ง 1 ปี
การศึกษา/การอบรม • ปริญญาโทธุรกิจมหาวิทยาลัยซิดนีย์ 2547 สาขาการเงิน เครือรัฐออสเตรเลีย
• ศิลปศาสตรบัณฑิตมหาวิทยาลัยซิดนีย์ 2545 สาขาประวัติศาสตร์และการปกครอง เครือรัฐออสเตรเลีย
การอบรมบทบาทหน้าที่กรรมการ • หลักสูตร Directors Certification Program (DCP 156/2012) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
• หลักสูตร Role of the Nomination and Governance Committee Program (RNG 4/2013) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
• หลักสูตร Role of the Nomination and Governance Committee Program (RCC 17/2013) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
ตำแหน่งอื่นในปัจจุบัน • ผู้ก่อตั้ง / กรรมการผู้จัดการสำนักงานโกลว์ฟิช
• ผู้ก่อตั้ง / ผู้อำนวยการ Ad Lib Hotel
• ผู้ก่อตั้ง / ผู้อำนวยการธุรกิจ Food & Beverage กลุ่มร้านอาหาร Kuppadeli Cafes
• ผู้ก่อตั้ง / ผู้อำนวยการ Odtomato
• กรรมการ บริษัท ดิเอราวัณ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
ประสบการณ์ • กรรมการ บริษัท สาริน พรอพเพอร์ตี้ จำกัด และบริษัทในเครือ
• ผู้ก่อตั้งธุรกิจ Food & Beverage กลุ่มร้านอาหาร Kuppadeli Cafes1
• ผู้ก่อตั้ง Odtomato1
หมายเหตุ : 1. ประสบการณ์ในอุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์อาหาร (Food Products Industry)