นโยบายการพัฒนาเพื่อความยั่งยืน


     ด้วยตระหนักถึงการอยู่ร่วมกันอย่างยั่งยืนกับผู้มีส่วนได้เสีย ในมิติเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม ตลอดจนการคำนึงถึงสิทธิมนุษยชน ตลอดทั้งห่วงโซ่มูลค่าของกลุ่มมิตรผล กลุ่มมิตรผลจึงมุ่งมั่นที่จะดำเนินธุรกิจ โดยการนำแนวคิดการพัฒนาเพื่อความยั่งยืน เข้ามาผสานอยู่ในกระบวนการอย่างเป็นรูปธรรม รวมทั้งการพัฒนาทรัพยากรบุคคล เทคโนโลยีและนวัตกรรมขององค์กร ผ่านกรอบการพัฒนาเพื่อความยั่งยืน ดังนี้

 
 

 

1. Environmental : สิ่งแวดล้อมคงอยู่

 

 • มุ่งมั่นดำเนินงานภายในองค์กรเพื่อบรรลุเป้าหมายการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ (Net Zero Greenhouse Gas Emissions)

         ภายในปี 2050 ตลอดทั้งห่วงโซ่มูลค่าของกลุ่มมิตรผล

 • สนับสนุนการผลิต การใช้ และการเข้าถึงพลังงานหมุนเวียนในองค์กร เพื่อลดผลกระทบด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
 • มุ่งมั่นบริหารทรัพยากรน้ำแบบองค์รวม เพื่อให้เกิดใช้น้ำอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด ในการทำการเกษตร และในกระบวนการผลิต

         รวมทั้งให้ความสำคัญกับการบำบัดน้ำเสีย ให้มีคุณภาพเพื่อนำกลับมาใช้ใหม่ หรือก่อนจะปล่อยลงสู่แหล่งน้ำธรรมชาติ

 • ให้ความสำคัญกับการจัดการด้านการผลิต และการบริโภคที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม รวมทั้งการใช้ทรัพยากรทางธรรมชาติอย่างมีประสิทธิภาพ ด้วยนวัตกรรมการดำเนินงานภายใต้แนวคิดการใช้ “เปลี่ยนสิ่งไร้ค่า...เป็นสิ่งที่มีคุณค่า” (From Waste to Value) รวมทั้งกระบวนการ

         การจัดการของเสียที่มีประสิทธิภาพ เพื่อลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและความหลากหลายทางชีวภาพ

 • มุ่งมั่นส่งเสริมและเพิ่มความหลากหลายทางชีวภาพ ผ่านการปลูก ป้องกัน ลด ฟื้นฟู และอนุรักษ์ป่าไม้ และการจัดการเกษตรรูปแบบใหม่

 

2. Social : ชุมชนยั่งยืน

 

 • ส่งเสริมให้เกษตรกรมีความมั่นคงทางอาหาร และดำรงชีวิตอย่างยั่งยืน
 • พัฒนาคุณภาพการศึกษา เพื่อส่งเสริมให้เกิดความเสมอภาคของสังคมผ่านกิจกรรมต่างๆ ขององค์กร
 • สร้างงาน สร้างโอกาส และรายได้อย่างมีคุณค่าให้กับคนในชุมชนและท้องถิ่น
 • เคารพสิทธิมนุษยชน ยกระดับความรู้ ความสามารถ ดูแลพนักงานอย่างเป็นธรรมและเท่าเทียม

 

3. Governance : องค์กรโปร่งใส ผสานความร่วมมือ

 

 • ให้ความสำคัญกับการบริหารความเสี่ยง การกำกับดูแลกิจการที่ดี การปฏิบัติตามกฎหมายอย่างเคร่งครัด และรอบด้านในทุกมิติ เพื่อให้มั่นใจได้ว่าจะสามารถดำเนินธุรกิจได้อย่างโปร่งใส
 • มุ่งมั่นที่จะสนับสนุน และเป็นกลไกสำคัญในการเชื่อมความร่วมมือระหว่างภาคเอกชนกับภาครัฐ และภาคประชาสังคม ในการขับเคลื่อน

         เป้าหมายและนโยบายของประเทศ เพื่อพัฒนาชุมชน สังคมและประเทศชาติ และส่งเสริมให้เกิดความเท่าเทียมในสังคม

 

 

จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน

 

         ประกาศ ณ วันที่ 11 พฤษภาคม 2566 

        (นายบรรเทิง ว่องกุศลกิจ)

  ประธานกรรมการบริษัท กลุ่มมิตรผล