นโยบายเพื่อความยั่งยืนของกลุ่มมิตรผล


ด้วยความมุ่งมั่นที่จะสร้างธุรกิจให้มีความยั่งยืน กลุ่มมิตรผลได้ตระหนักถึงการที่จะต้องรวมกระบวนการทางธุรกิจให้เข้ากับแนวปฏิบัติเพื่อความยั่งยืน ทั้งนี้นโยบายเพื่อความยั่งยืนของกลุ่มมิตรผล ได้รวมแนวทางของการดำเนินงานสำหรับผู้บริหาร และพนักงานดังต่อไปนี้ 

 

• วินิจฉัยกระบวนการ และขั้นตอนการทำงานของการดำเนินธุรกิจ ให้อยู่ภายใต้ปรัชญาองค์กรและธรรมภิบาล

 

• มุ่งมั่นในการดำเนินการและปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้การปลูกอ้อย และการผลิตน้ำตาล เป็นไปตามมาตรฐานการผลิต บองซูโคร (Bonsucro Production Standard) รวมทั้ง เป็นไปตามห่วงโซ่ของการครอบครองสินค้า บองซูโคร (Bonsucro Chain of Custody Standard)

 

• ส่งเสริมและสนับสนุน การนำเทคโนโลยี และการมีการวิจัยและพัฒนา พร้อมๆไปกับการบริหารกระบวนการผลิต และการกระจายสินค้า เพื่อให้มั่นใจถึงความสามารถในการส่งมอบสินค้าและบริการ ที่มีคุณภาพ ปลอดภัย และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

 

• สร้างงาน และโอกาสในการพัฒนาอาชีพ เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีกว่าของชุมชนท้องถิ่น ผ่านการเข้าไปมีส่วนร่วมในกิจกรรมกรรมต่างๆขององค์กร

 

• เคารพสิทธิของปัจเจกชน และดูแลพนักงานอย่างเป็นธรรม และเท่าเทียม ไม่ว่าจะเป็นพนักงานในระดับใด

 

• มุ่งมั่นที่จะยกระดับความรู้ และความสามารถของพนักงาน เพื่อทำให้พนักงานเหล่านั้นสามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

 

• ให้ความสนใจต่อการพัฒนาสวัสดิการความเป็นอยู่ ของชุมชน และความยั่งยืนของสังคม และสิ่งแวดล้อม