นโยบายด้านความหลากหลาย


กลุ่มมิตรผลซึ่งเป็นผู้นำในอุตสาหกรรมน้ำตาลและ Bio-based ได้ตระหนักดีว่า ปัจจุบันประเด็นด้านความหลากหลาย (Diversity) เป็นเรื่องสำคัญ และได้รับความสนใจจากทุกภาคส่วน ที่จะส่งผลให้พนักงานทุกคนได้รับการปฏิบัติอย่างเหมาะสมในสถานที่ทำงาน โดยไม่มีการแบ่งแยกหรือเลือกปฏิบัติ 

 

จากที่ได้กล่าวมาข้างต้น กลุ่มมิตรผล จึงกำหนดนโยบายด้านความหลากหลาย (Diversity Policy) สำหรับคณะกรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงาน กลุ่มมิตรผล โดยมีรายละเอียดดังนี้


1. ยอมรับความหลากหลายของเพศ เชื้อชาติ และสัญชาติ ในกระบวนการสรรหาและแต่งตั้ง


2. ยอมรับความแตกต่างทั้งด้านค่านิยมและวัฒนธรรม อาทิเช่น เพศ อายุ สัญชาติ เชื้อชาติ ศาสนา การเมือง สถานภาพการสมรส และการตั้งครรภ์ เป็นต้น


3. ให้ความเสมอภาคในการจ้างงาน รวมถึงคนทุพพลภาพ


4. ปฏิบัติต่อผู้อื่นด้วยความเคารพในศักดิ์ศรีอย่างเท่าเทียมกัน