ธุรกิจส่งเสริมและพัฒนาอ้อย


ระบบส่งเสริมชาวไร่

การสร้างงานสร้างอาชีพให้เกษตรกรชาวไร่อ้อย
และชุมชนเกิดความมั่นคงในอาชีพและอยู่ได้อย่างยั่งยืน
นั่นคือสิ่งที่กลุ่มมิตรผลได้ดำเนินการมาโดยตลอด

เกษตรกรคู่สัญญารวมทั้งสิ้น
30,573 ครอบครัว

แรงงานรับจ้างในภาคการเกษตรมากกว่า
100,000 คน

สร้างรายได้ให้กับเกษตรกรและชุมชนมากกว่า
22,000 ล้านบาท/ปี

แนวทางการเพิ่มผลผลิต

เพิ่มผลผลิตอ้อยต่อไร่

เลือกเทคโนโลยีด้านการผลิตอ้อย

ส่งเสริมระบบชลประทาน

การทำไร่อ้อยสมัยใหม่แบบมิตรผลโมเดิร์นฟาร์ม


ระบบการปลูกอ้อยสมัยใหม่แบบมิตรผลโมเดิร์นฟาร์ม (MitrPhol ModernFarm)
มีหลักปฏิบัติที่สำคัญ 4 เสาหลัก คือ

1. การปลูกพืชตระกูลถั่วสลับ
(เน้นถั่วเหลือง)
(grow aLegume)

2. การควบคุมแนวล้อวิ่งของแทรกเตอร์ และเครื่องจักรกล
(control traffic)

3. การลดการไถพรวน
(reduce cultivation)

4. การทิ้งใบอ้อยคลุมดิน
(maintain a trash blanket)

รายละเอียดเพิ่มเติม