การกำกับดูแลกิจการ

ท่านสามารถแจ้งเบาะแส เสนอแนะ หรือร้องเรียน ในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติหน้าที่ พฤติกรรม หรือ การกระทำต่างๆ ของบุคลากรในบริษัทฯ ที่มีลักษณะฝ่าฝืน หรือไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ นโยบายการกำกับดูแลกิจการ นโยบายการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน ตลอดจนนโยบายและแนวปฏิบัติอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง หรือขัดต่อจรรยาบรรณมิตรผล


โปรดกรอกรายละเอียดของท่าน เพื่อประโยชน์ในการแจ้งผลการดำเนินการ ทั้งนี้ข้อมูลของท่านจะถูกเก็บรักษาไว้เป็นความลับ และไม่เปิดเผยต่อบุคคลอื่นกรุณากรอกข้อมูลทุกช่องที่มีเครื่องหมาย ( * )

ขั้นตอนดำเนินการ

1. ผู้ร้องเรียนดำเนินการการร้องเรียน ให้ข้อมูล หรือแจ้งเบาะแสมาตามช่องทางที่กำหนด

2. หน่วยงานธรรมาภิบาลตอบรับเรื่องร้องเรียนในเบื้องต้น ภายใน 15 วัน และประสานงานไปยังหน่วยงานที่รับผิดชอบ พร้อมติดตามความคืบหน้าทุก 15 วัน

- กรณี ได้รับแจ้งเกี่ยวกับการกระทำที่ขัดต่อระเบียบวินัยของบริษัท จะดำเนินการส่งเรื่องไปยังกลุ่มงานทรัพยากรบุคคลและบริหาร

- กรณี ได้รับแจ้งเกี่ยวกับการกระทำที่ทุจริต คอร์รัปชันหรือผิดกฎหมาย จะดำเนินการส่งเรื่องไปยังสำนักงานตรวจสอบ

3.1 คณะกรรมการตรวจสอบ พิจารณาดำเนินการ

กรณีพบว่า มีมูลความจริง หรือมีความผิดชัดเจน จะดำเนินการแต่งตั้งคณะสอบสวน

กรณีพบว่า ไม่มีมูลความจริง หรือไม่มีความผิดจริง จะรายงานผลการตรวจสอบกลับไปยังหน่วยงานที่รับผิดชอบ จากนั้นหน่วยงานที่รับผิดชอบแจ้งต่อหน่วยงานธรรมาภิบาลตอบกลับผู้ร้องเรียน

3.2 คณะสอบสวน รายงานผลสอบสวนกลับไปยังคณะกรรมการตรวจสอบเพื่อพิจารณาผลสอบสวน

4.1 สำนักงานตรวจสอบ เมื่อสิ้นสุดกระบวนการตรวจสอบ สำนักงานตรวจสอบจะส่งเรื่องให้หน่วยงานธรรมาภิบาล เพื่อแจ้งผลการตรวจสอบต่อผู้ร้องเรียน

4.2 กลุ่มงานทรัพยากรบุคคลและบริหาร พิจารณาบทลงโทษ หากตรวจสอบและพบว่าการร้องเรียนมีความผิดจริง คณะกรรมการตรวจสอบจะส่งเรื่องให้กลุ่มงานทรัพยากรบุคคลและบริหาร เพื่อพิจารณากำหนดบทลงโทษ และนำเสนอต่อผู้มีอำนาจอนุมัติต่อไป

5. หน่วยงานธรรมาภิบาล แจ้งผลการตรวจสอบต่อผู้ร้องเรียน