MOLASSESกากน้ำตาล หรือ โมลาส

เป็นของเหลวเหนียวข้น สีน้ำตาลเข้ม ส่วนประกอบของโมลาสจะผันแปร
ขึ้นอยู่กับพันธุ์อ้อยและกรรมวิธีการผลิตน้ำตาล โมลาสส่วนใหญ่จะประกอบด้วย
น้ำตาลซูโครส น้ำตาลอินเวอร์ทและน้ำ ซึ่งปัจจุบันโมลาสได้ทวีบทบาทความ
สำคัญต่อภาคอุตสาหกรรมมาก เนื่องจากสามารถใช้เป็นวัตถุดิบ
ในภาคอุตสาหกรรมต่อเนื่องได้หลายประเภทการบริโภคโมลาสในประเทศส่วนใหญ่ ใช้ในอุตสาหกรรม
การผลิตแอลกอฮอล์เพื่อผลิตสุราและผลิตเอทานอล
โดยใช้ผสมกับน้ำมันเบนซินเพื่อใช้เป็นพลังงานทดแทนที่เรียกว่า แก๊สโซฮอล์
นอกจากนี้ ยังใช้ในอุตสาหกรรมการผลิตผงชูรส อุตสาหกรรมการผลิตอาหารสัตว์
อุตสาหกรรมการผลิตยีสต์ ตลอดจนนำไปประยุกต์ใช้ในอุตสาหกรรมรายย่อยต่างๆ
เช่นนำ 'อ็ม โมลาส' ไปใช้หมักทำน้ำสกัดชีวภาพ ทำปุ๋ยน้ำ(EM) ใช้เพาะเลี้ยงเชื้อ
จุลินทรีย์สำหรับใช้ในฟาร์มกุ้ง ใช้ราดฟางให้โค ตลอดจนใช้ในการบำบัดน้ำทิ้ง เป็นต้น

ลักษณะการขายโมลาส
RETAIL PACK
TANK CAR
IBC TANK
CONTAINER
เยี่ยมชมเว็บไซต์ของเรา
http://molasses.mitrphol.com

ติดต่อเรา


ฝ่ายขายและการตลาดโมลาส บริษัท น้ำตาลมิตรผล จำกัด

2 อาคารเพลินจิตเซ็นเตอร์ ชั้น 3
ถ.สุขุมวิท คลองเตย กรุงเทพ 10110 โทร 02-794-1000 ต่อ 139, 419, 473

บริษัท รวมเกษตรกรอุตสาหกรรม จำกัด (โรงงานน้ำตาลมิตรภูเวียง)

365 หมู่ 1 ตำบลหนองเรือ อำเภอหนองเรือ จังหวัดขอนแก่น
โทร 043-294202 – 4 ต่อ ฝ่ายการตลาดโมลาส