ศูนย์นวัตกรรมและการวิจัย


ศูนย์นวัตกรรมและการวิจัย

ศูนย์กลางการสร้างสรรค์นวัตกรรมรูปแบบใหม่
เพื่อให้อุตสาหกรรมอ้อยของไทยเติบโตและ
สร้างคุณค่าได้อย่างยั่งยืนรายละเอียดเพิ่มเติม

ผังการทำงาน

RDI Head Quarter - MPPK


CANE / CROP PRODUCTION

ดำเนินการวิจัย เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการไร่อ้อยสมัยใหม่

การพัฒนาพันธุ์อ้อย

การพัฒนาพันธุ์อ้อยให้มีความเหมาะสม
ในแต่ละพื้นที่ และการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ

ควบคุมศัตรูพืช

การพัฒนาระบบการควบคุมศัตรูพืชด้วย
ชีววิถีที่ช่วยลดการใช้สารเคมีในไร่อ้อย

การวิเคราะห์คุณภาพดิน และปุ๋ย

การวิเคราะห์คุณภาพดิน และปุ๋ยที่เหมาะสม
กับการปลูกอ้อยในแต่ละพื้นที่

รายละเอียดเพิ่มเติม

IISB

นำระบบเทคโนโลยีสารสนเทศทางภูมิศาสตร์

SIMS

การพยากรณ์

ข้อมูลออนไลน์

SMART APP

รายละเอียดเพิ่มเติม

BIO-BASED CHEMICALS & ENERGY

ก้าวสู่อุตสาหกรรมชีวพลังงาน และพลาสติกชีวภาพ

การพัฒนาพันธุ์อ้อย
BIO FUEL (BIO ETHANOL )

LACTIC ACID PRODUCTION

BIO FERTILIZER

รายละเอียดเพิ่มเติม