CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY
ความรับผิดชอบต่อสังคม สู่การพัฒนาที่ยั่งยืนของกลุ่มมิตรผล


 

ตลอดระยะเวลากว่า 60 ปี กลุ่มมิตรผลดำเนินธุรกิจภายใต้ปรัชญาของการดำเนินธุรกิจที่รับผิดชอบต่อสังคม (Corporate Social Responsibility- CSR) ผ่านการวางกรอบโครงสร้างการดำเนินงานที่โปร่งใส มีจรรยาบรรณให้ความเป็นธรรมและคำนึงถึงประโยชน์ของผู้เกี่ยวข้อง ซึ่งรวมถึง คู่ค้า ลูกค้า ผู้บริโภคและที่สำคัญกลุ่มมิตรผลให้ความสำคัญต่อการดูแลรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมและพัฒนาชุมชนอย่างต่อเนื่องโดยเชื่อว่าการดำเนินธุรกิจในลักษณะดังกล่าว เป็นหนทางที่จะนำไปสู่การพัฒนาที่ยั่งยืนในสังคมโลกภายใต้คำกล่าวที่ว่า “สร้างคุณค่า สร้างอนาคต”


วิสัยทัศน์ด้านความยั่งยืน
“เป็นองค์กร ต้นแบบ ที่ดำเนินธุรกิจภายใต้หลักจริยธรรมและการกำกับดูแลกิจการที่ดี ควบคู่กับความรับผิดชอบต่อการพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน”


พันธกิจด้านความยั่งยืน
• สร้างวิถีทางใหม่ๆ ในการดำเนินธุรกิจควบคู่กับการพัฒนาชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้อม บนพื้นฐานของค่านิยมองค์กรและจริยธรรมอันดีงานของสังคม

• ส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัยเพื่อพัฒนาเทคโนโลยี รวมทั้งกระบวนการจัดการเพื่อผลิต จำหน่ายสินค้าและบริการที่มีคุณภาพ ปลอดภัย และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมด้วยความเป็นธรรม

• สร้างโอกาสในการพัฒนาอาชีพ และยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนในชุมชนผ่านกิจกรรม CSR ในรูปแบบต่างๆ

• พัฒนาบุคลากรให้เป็นผู้ใส่ใจและมีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน