การบริหารจัดการน้ำ

 

 

ความท้าทาย

 

          ทรัพยากรน้ำเป็นปัจจัยที่สำคัญต่อการดำเนินกิจกรรมต่างๆ ตลอดห่วงโซ่อุปทานของกลุ่มมิตรผล อีกทั้ง ปัญหาภัยแล้งจากการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศและการขาดแคลนน้ำในหลายพื้นที่ในปีที่ผ่านมาส่งผลกระทบต่อการเพาะปลูกและในกระบวนการผลิต ดังนั้นการบริหารจัดการน้ำอย่างมีประสิทธิภาพจึงมีความสำคัญที่จะสนับสนุนให้การดำเนินงานเป็นไปตามแผนงานและบรรลุเป้าหมาย และยังแสดงถึงการใช้น้ำอย่างมีความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม

 

 

ความมุ่งมั่นและแนวทางบริหารจัดการ

 

          กลุ่มมิตรผลมุ่งมั่นในการบริหารจัดการน้ำให้เพียงพอต่อการใช้งานและมีคุณภาพน้ำที่เหมาะสมต่อการผลิต อีกทั้งยังคำนึงถึงการใช้น้ำร่วมกันของชุมชนในพื้นที่ โดยมีการบริหารจัดการผ่านคณะทำงานจัดการน้ำ และประสานกับหน่วยงานภาครัฐ หน่วยงานปกครอง และตัวแทนกลุ่มผู้มีส่วนได้เสียในพื้นที่ เพื่อร่วมกันระดมความคิดและวางแผนจัดการน้ำอย่างเป็นระบบและครอบคลุมทั่วทั้งองค์กรและภายนอก

 

          สำหรับการบริหารจัดการน้ำทิ้ง เราได้นำเทคโนโลยีระบบบำบัดน้ำทิ้งมาใช้เพื่อนำน้ำวนกลับมาใช้ในกระบวนการผลิตใหม่ช่วยลดปริมาณการใช้น้ำ และควบคุมค่าความสกปรกของน้ำเสียก่อนเข้าระบบบำบัดเพื่อลดปริมาณและความสกปรกของน้ำเสีย ให้น้ำกลับมามีคุณภาพผ่านเกณฑ์มาตรฐานตามที่กฎหมายและข้อบังคับต่างๆ กำหนด

 

 

การดำเนินงานที่สำคัญ

 

1. ปริมาณการใช้น้ำจากแหล่งน้ำของกลุ่มมิตรผล

 

 

2. การบริหารจัดการน้ำดิบ-น้ำใช้

 

          บริษัทให้ความสำคัญต่อการใช้น้ำอย่างคุ้มค่าโดยยึดหลัก 4Rs : Resource Reduce Reuse Recycle อีกทั้งได้ตั้งเป้าหมายการใช้น้ำต่อหน่วยการผลิต การบริหารปริมาณน้ำดิบเพื่อให้สอดคล้องกับแผนการผลิต โดยตลอดปี 2564 ได้มีการสำรวจเส้นทางระบายน้ำฝนภายพื้นที่โรงงาน จัดทำแผนที่เส้นทางการไหลของน้ำ ขุดลอกเส้นทางน้ำ เพื่อรวบรวมและกักเก็บน้ำฝน น้ำหลาก เข้าสู่บ่อน้ำดิบ ทดแทนการสูบน้ำดิบจากแหล่งน้ำสาธารณะได้ถึง 20%  

 

 
 

          คลิกเพื่อดูรายละเอียดหลัก 4Rs : Resource Reduce Reuse Recycle 

 

3. การบริหารจัดการน้ำเสีย

 

          1) นำเทคโนโลยีระบบบำบัดแบบตะกอนเร่ง (Activated Sludge Process; AS) ซึ่งเป็นระบบที่มีประสิทธิภาพสูงส่งผลให้น้ำที่ผ่านกระบวนการบำบัดนั้นมีคุณภาพสามารถนำกลับมาใช้ในกระบวนการผลิตได้อีกครั้ง ระบบดังกล่าวได้ถูกนำมาใช้กับโรงงานน้ำตาลมิตรอำนาจเจริญ จังหวัดอำนาเจริญ โดยระบบดังกล่าวสามารถลดการปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจกได้อย่างน้อย 30%

   

          2) จัดตั้งบริษัท TEED ซึ่งมีความเชี่ยวชาญด้านการบริหารจัดการน้ำทั้งระบบ เพื่อดำเนินการบำบัดน้ำเสีย และปรับปรุงคุณภาพน้ำทิ้งของโรงงานเพื่อนำกลับมาใช้ใหม่ภายในโรงงาน รวมทั้งได้นำน้ำที่ผ่านการบำบัดแบ่งให้กับชุมชนโดยรอบเพื่อใช้ในการเพาะปลูก โดยจะขยายผลการดำเนินงานดังกล่าวให้ครอบคลุมทุกโรงงานของกลุ่มมิตรผล