การบริหารจัดการวัสดุที่ไม่ใช้แล้วอย่างมีประสิทธิภาพ

 

 

ความท้าทาย

 

    ปัจจุบันทรัพยากรของโลกถูกทำลายลงอย่างรวดเร็ว จากการใช้อย่างต่อเนื่องและขาดจิตสำนึกในการดูแล กระบวนการฟื้นคืนของสภาพแวดล้อม ไม่สามารถฟื้นฟูตนเองได้ทัน อันเนื่องมาจากการพัฒนาทางเศรษฐกิจอย่างก้าวกระโดด  ดังนั้นทุกภาคส่วนจึงร่วมกันรณรงค์ และหาแนวทางการใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า เพื่อช่วยลดความเสี่ยงด้านสิ่งแวดล้อม พร้อมสร้างเครือข่ายที่จะร่วมกันผลักดันแนวทางดังกล่าว กลุ่มมิตรผลจึงมุ่งมั่นดำเนินงานบริหารจัดการของเสียหรือการบริหารจัดการวัสดุที่ไม่ใช้แล้วอย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งช่วยให้บริษัทสามารถใช้ทรัพยากรได้อย่างคุ้มค่า พร้อมทั้งลดค่าใช้จ่ายในการกำจัดของเสียที่เกิดขึ้นจากการดำเนินงานของบริษัทได้ทั้งทางตรงและทางอ้อม และเป็นส่วนหนึ่งในการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม

 

 

ความมุ่งมั่นและแนวทางการบริหารงาน

 

    กลุ่มมิตรผลยึดมั่นตามแนวทางเศรษฐกิจหมุนเวียนที่ให้ความสำคัญกับการใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า และหมุนเวียนกลับมาใช้ใหม่ด้วยการใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยี เพื่อให้การใช้ทรัพยากรเกิดประสิทธิภาพสูงสุด สร้างสมดุลให้สิ่งแวดล้อม ภายใต้แนวคิด “เปลี่ยนสิ่งไร้ค่า...เป็นสิ่งที่มีคุณค่า” (From Waste to Value) และ 3Rs “Reduce Reuse Recycle”   บริษัทนำวัสดุผลิตเหลือใช้มาสร้างมูลค่า ได้แก่ ชานอ้อยมาใช้เป็นเชื้อเพลิงสำหรับผลิตไฟฟ้าชีวมวล นำกากน้ำตาล (โมลาส) มาใช้ผลิตเอทานอล นำกากตะกอนหม้อกรอง และกากส่า (วีแนส) มาเป็นวัตถุดิบผลิตปุ๋ยอินทรีย์เพื่อนำกลับไปใช้ในไร่ เป็นต้น รวมทั้งส่งเสริมให้พนักงานช่วยลดวัสดุที่ไม่ใช้ในชีวิตประจำวัน และสนับสนุนการคัดแยกขยะอย่างถูกวิธีและสร้างความตระหนักถึงปัญหาขยะที่ไม่สามารถรีไซเคิลได้

 

 

ผลการดำเนินงาน

 

 
 

 

การบริหารจัดการวัสดุไม่ใช้แล้วอย่างยั่งยืนต้องอาศัยความร่วมมือจากทุกคน กลุ่มมิตรผลส่งเสริมการจัดการวัสดุไม่ใช้แล้วที่เกิดจากทางตรง และทางอ้อม ผ่านการดำเนินงานต่างๆ ดังนี้

 

 

โครงการบริหารจัดการวัสดุไม่ใช้แล้ว ที่เกิดจากทางตรง

 

    บริษัทนำเถ้า (Ash) จากโรงไฟฟ้า มาต่อยอดเพื่อใช้ประโยชน์ต่างๆ เช่น ใช้ปรับสภาพดินในพื้นที่การเกษตร และที่ดินเสื่อมโทรมโดยร่วมกับสถานีพัฒนาที่ดินประจำจังหวัด และยังพัฒนาสร้างเครื่องจักรที่จะใช้เถ้ามาเป็นวัสดุผลิตอิฐปูทางเดิน  นอกจากนี้กากหม้อกรองที่เหลือจากกระบวนการผลิตน้ำตาลยังนำมาใช้เป็นวัสดุปรับปรุงดินสำหรับพื้นที่เกษตรกรรม

 

 
 

เถ้าจากโรงไฟฟ้านำมาปรับสภาพดิน ซึ่งใช้ของเสียให้เป็นประโยชน์

 

 

 

โครงการบริหารจัดการวัสดุไม่ใช้แล้ว ที่เกิดจากทางอ้อม

 

    บริษัทมีการกำหนดเป้าหมายและการรณรงค์ลดขยะพลาสติก มีการจัดกิจกรรมส่งเสริมให้พนักงานและผู้รับเหมาลดการใช้แก้วด้วยการมอบกระติกน้ำดื่ม จัดกิจกรรมรณรงค์การลดใช้ถุงพลาสติกด้วยการให้พนักงานและผู้รับเหมาหันมาใช่ปิ่นโตเพื่อบรรจุอาหาร  รวมทั้งสร้างความตระหนักให้กับพนักงานผ่านการสื่อสารและให้ความรู้ในการคัดแยกขยะ การทิ้งขยะให้ถูกวิธี มีการคัดแยกขยะที่รีไซเคิลได้ในโรงอาหาร สำนักงานและบ้านพักพนักงาน รวมทั้งมีมาตรการลดขยะในกิจกรรมต่างๆ เช่น ขยะที่เกิดจากการจัดฝึกอบรม เป็นต้น โดยทางบริษัทมีการกำหนดเป้าหมายและการรณรงค์ลดขยะทั่วไปภายในโรงงานเพื่อให้ของเสียที่ต้องนำไปฝังกลบเป็น Zero waste to landfill ซึ่งได้เริ่มนำเศษอาหารบ้านพักพนักงานมาหมักผ่านโครงการถังหมักรักษ์โลก ซึ่งขยะเศษอาหารได้มีการคัดแยกตั้งแต่ต้นทาง ไม่ปะปนกับพลาสติกหรือขยะอื่นๆ สามารถนำมาเป็นปุ๋ยอินทรีย์บำรุงผักสวนครัวเพื่อนำมาประกอบอาหารในโรงอาหารของโรงงาน

 

 
 
ถังหมักรักษ์โลก เพื่อนำเศษอาหารมาทำเป็นปุ๋ยอินทรีย์
 

 

   
   

   รณรงค์ให้พนักงานและผู้รับเหมาลดการใช้แก้วและถุงพลาสติก

 

 

 

การลดการใช้บรรจุภัณฑ์พลาสติก และใช้บรรจุภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

 

    ตลอดเวลาที่ผ่านมาบริษัทมุ่งมั่นที่จะออกแบบและพัฒนาบรรจุภัณฑ์ที่ปลอดภัย และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ในขณะเดียวกันยังสามารถตอบสนองความต้องการของผู้บริโภค จึงได้กำหนดแนวทางที่จะลดปริมาณการใช้พลาสติกในบรรจุภัณฑ์ รวมทั้งมีนโยบายด้านบรรจุภัณฑ์เพื่อเป็นแนวทางในการดำเนินธุรกิจของกลุ่มมิตรผล

 

    คลิกเพื่อดูนโยบายด้านบรรจุภัณฑ์

 

    โดยในปัจจุบันมิตรผลมีแนวทางในการพัฒนาบรรจุภัณฑ์ โดยใช้บรรจุภัณฑ์ที่ผลิตจากวัสดุที่สามารถนำกลับมาใช้ใหม่ได้ทั้งหมด (Monolayer) และใช้บรรจุภัณฑ์ย่อยสลายได้ (Compostable Packaging) ซึ่งผลิตมาจากกระดาษเคลือบด้วยพลาสติกที่ย่อยสลายได้ ซึ่งกระดาษที่ใช้ทำจากเยื่อไม้ที่มาจากแหล่งที่ปลูกทดแทน โดยมีการใช้บรรจุภัณฑ์ทั้งสองประเภทนี้คิดเป็น 96% ของบรรจุภัณฑ์พลาสติกทั้งหมด

 
 

บรรจุภัณฑ์ที่ผลิตจากวัสดุที่สามารถนำมาใช้ได้ทั้งหมด (Monolayer) ซึ่งสามารถนำกลับมารีไซเคิลได้

 
 

บรรจุภัณฑ์ที่ผลิตจากวัสดุที่สามารถย่อยสลายได้          

 

 

 

    สำหรับการจัดส่งน้ำเชื่อมจำนวน 202,000 ตัน ให้กับลูกค้าโดยแทงค์คาร์ บริษัทสามารถลดปริมาณการใช้ถุงบรรจุภณฑ์พลาสติกจำนวน 185 ล้านถุง และการจัดส่งน้ำตาลทรายจำนวน 66,000 ตัน ให้กับลูกค้าโดยแทงค์คาร์ บริษัทสามารถลดปริมาณการใช้ถุงบรรจุภัณฑ์พลาสติกจำนวน 66 ล้านถุง นอกจากนี้ บริษัทยังมีการนำภาชนะบรรจุกลับมาใช้ซ้ำ ซึ่งสามารถลดการใช้พลาสติก 1,100 ตัน/ปี

 

 

 
     
แทงค์คาร์บรรจุผลิตภัณฑ์น้ำเชื่อม      แทงค์คาร์บรรจุผลิตภัณฑ์น้ำตาลทราย

 

 

    สำหรับบรรจุภัณฑ์กระดาษ บริษัทมีความมุ่งมั่นที่จะใช้บรรจุภัณฑ์กระดาษที่ผลิตจากเยื่อกระดาษรีไซเคิล และบรรจุภัณฑ์กระดาษที่ได้รับการรับรองตามมาตรฐานสากล โดยมีการใช้บรรจุภัณฑ์กระดาษเป็นบรรจุภัณฑ์ชั้นนอก

 

    ในปี 2563 มีการใช้บรรจุภัณฑ์กระดาษที่ผลิตจากเยื่อกระดาษรีไซเคิล และได้การรับรองตามมาตรฐานสากล คิดเป็น 94% ของบรรจุภัณฑ์กระดาษทั้งหมด

 

เป้าหมายในการขยายการใช้บรรจุภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
 
  • ปี 2568 บรรจุภัณฑ์น้ำตาลทั้งหมด (ร้อยละ 100) ถูกออกแบบให้สามารถนำมาใช้ซ้ำ นำกลับมารีไซเคิลใช้ใหม่ หรือย่อยสลายได้