เกี่ยวกับรายงานฉบับนี้

 

    กลุ่มมิตรผลได้จัดทำรายงานความยั่งยืน เพื่อเปิดเผยผลการดำเนินงานด้านความยั่งยืนใน 3 มิติ ได้แก่ เศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม ให้ผู้มีส่วนได้เสียได้รับรู้เป็นประจำทุกปี โดยได้เริ่มเปิดเผยผลการดำเนินงานด้านความยั่งยืน มาตั้งแต่ปี 2556 ด้วยการใช้กรอบการรายงานของ Global Reporting Initiative Standards (GRI Standard) แบบ Core ในการเปิดเผยผลการดำเนินงาน(102-54)

 

ขอบเขตการรายงาน(102-45)(102-50)(102-51)(102-52)

 

    รายงานฉบับนี้ได้นำเสนอผลการดำเนินงานตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2562 ถึง 31 ตุลาคม 2563 ครอบคลุมการดำเนินงานของกลุ่มมิตรผลและบริษัทย่อยภายในประเทศไทยเท่านั้น ซึ่งแบ่งการนำเสนอข้อมูลออกเป็น 7 กลุ่มธุรกิจ ซึ่งประกอบด้วย ธุรกิจไร่บริษัท 2 บริษัท, ธุรกิจน้ำตาล 10 บริษัท, ธุรกิจพลังงาน 32 บริษัท, ธุรกิจวัสดุทดแทนไม้ 6 บริษัท, ธุรกิจปุ๋ย 4 บริษัท, ธุรกิจขนส่งและคลังสินค้า 3 บริษัท และธุรกิจอื่นๆ 8 บริษัท

 
 

    โดยขอบเขตการรายงานฉบับนี้  ครอบคลุมผลการดำเนินงานด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม ทั้ง 100% ของรายได้ทั้งหมดของกลุ่มมิตรผลในประเทศไทย

 

 รายชื่อบริษัทที่อยู่ในขอบเขตของรายงาน(102-46)    

 

     คลิกดูรายละเอียด รายชื่อบริษัทที่อยู่ในขอบเขตของรายงาน

 

 

หลักการเลือกประเด็นสาระสำคัญ และขอบเขต

 

    กลุ่มมิตรผล ได้คัดเลือกประเด็นความยั่งยืนที่มีความสอดคล้องกับการดำเนินธุรกิจ โดยเริ่มจากการศึกษาประเด็นความยั่งยืนในปัจจุบัน ที่องค์กรต่างๆในระดับสากลให้ความสำคัญ ไม่ว่าจะเป็นด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม จากนั้นได้คัดกรองเฉพาะประเด็นที่มีความเกี่ยวข้องกับการดำเนินงานของกลุ่มมิตรผล ซึ่งมีการพิจารณาจาก

 
 

 

    โดยกระบวนการคัดเลือกประเด็นสาระสำคัญและขอบเขตผลกระทบ มี 4 ขั้นตอนด้วยกัน โดยมีรายละเอียดการดำเนินงานดังนี้

 
 

 

ขั้นตอนที่ 1 การระบุ (Identification)

 

    ฝ่ายพัฒนาเพื่อความยั่งยืนได้รวบรวมประเด็นด้านความยั่งยืนที่สำคัญ ผ่านการวิเคราะห์ข้อมูลต่างๆ ได้แก่แนวโน้มสถานการณ์ของโลก (Global Trend), ประเด็นความยั่งยืนที่เกี่ยวข้องกับประเมินความยั่งยืนขององค์กรระดับสากล, ประเด็นสาระสำคัญของปี 2562 และความสอดคล้องของประเด็นสาระสำคัญของกลุ่มอุตสาหกรรมอาหารและเครื่องดื่ม ไฟฟ้า และวัสดุทดแทนไม้จากบริษัททั่วโลก ซึ่งทางทีมงานนำประเด็นที่เกี่ยวข้องมาคัดเลือก พร้อมระบุประเด็นความยั่งยืนของกลุ่มมิตรผล

 

ขั้นตอนที่ 2 การจัดลำดับความสำคัญ (Prioritization)

 

    นำประเด็นด้านความยั่งยืนที่ได้รับจากการระบุขั้นตอนที่ 1 มาจัดลำดับความสำคัญ โดยพิจารณาจากการทดสอบสารัตภาพ (Materiality Test) ซึ่งได้คัดกรองประเด็นทั้งหมดผ่านเกณฑ์การพิจารณา 2 มุมมอง คือ ระดับอิทธิพลต่อการประเมินและตัดสินใจของผู้มีส่วนได้เสีย และระดับนัยสำคัญของผลกระทบทางเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อมของกลุ่มมิตรผล โดยมีการทบทวนร่วมกับผู้บริหารระดับสูงและที่ปรึกษาด้านความยั่งยืน

 
 

 

ขั้นตอนที่ 3 การกำหนดขอบเขตการรายงานประเด็นที่เป็นสาระสำคัญ

 

    กลุ่มมิตรผลกำหนดขอบเขตการรายงานประเด็นสำคัญทั้ง 13 ประเด็น โดยเก็บข้อมูลจากหน่วยงาน และกลุ่มผู้มีส่วนได้เสียที่มีความเกี่ยวข้องกับประเด็นสำคัญดังกล่าว

 

    คลิกเพื่อดูรายละเอียดการกำหนดขอบเขตการรายงานประเด็นที่เป็นสาระสำคัญ

 

ขั้นตอนที่ 4 การทวนสอบ(102-32)

 

    ฝ่ายพัฒนาเพื่อความยั่งยืน ด้านบริหารองค์กรเพื่อความยั่งยืน ดำเนินการทวนสอบความครบถ้วนในเบื้องต้น  แล้วจึงนำเสนอต่อคณะกรรมการเพื่อความยั่งยืนของกลุ่มมิตรผล เพื่อทวนสอบและอนุมัติประเด็นสำคัญ

 

 

ติดต่อสอบถามข้อมูล(102-53)

 

    หากมีข้อสงสัยหรือข้อแนะนำเพิ่มเติม กรุณาติดต่อ

    ฝ่ายพัฒนาเพื่อความยั่งยืน ด้านบริหารองค์กรเพื่อความยั่งยืน  

    กลุ่มมิตรผล เลขที่ 2 อาคารเพลินจิตเซ็นเตอร์

    ชั้น 3 ซอยสุขุมวิท 2  ถนนสุขุมวิท แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110  

    โทร. +662 794 1651

 

 

การสนับสนุนการดำเนินงานและการเข้าร่วมเป็นสมาชิกขององค์กรต่างๆ(102-13)

 

    กลุ่มมิตรผล ได้ให้การสนับสนุน และเข้าร่วมการเป็นสมาชิกขององค์กรต่างๆ โดยมีรายละเอียดการดำเนินงาน ดังนี้

 

การสนับสนุน / การเข้าร่วมเป็นสมาชิกแยกตามรายองค์กร

 
 

 

    คลิกดูรายละเอียดประเด็น/เรื่องที่กลุ่มมิตรผลให้การสนับสนุนสูงที่สุด และองค์กรที่กลุ่มมิตรผลให้การสนับสนุนสูงสุด

 

    นอกจากนี้ กลุ่มมิตรผลเข้าร่วมเป็นหนึ่งในผู้ร่วมก่อตั้งและเป็นสมาชิกสมาคมเครือข่ายโกลบอลคอมแพ็กประเทศไทย (Global Compact Network Thailand-GCNT) ซึ่งได้มีการเปิดตัวในประเทศไทยเมื่อปี 2561 โดยสมาคมเครือข่ายโกลบอลคอมแพ็กถือเป็นโครงการสำคัญในระดับโลกขององค์การสหประชาชาติ ที่รณรงค์ให้บริษัททั่วโลกได้วางกลยุทธ์ และยึดหลักการทำงานที่สร้างเศรษฐกิจยั่งยืนตามหลักสากล 10 ประการ ครอบคลุมการดำเนินงานใน 4 ด้าน ได้แก่ สิทธิมนุษยชน มาตรฐานแรงงาน สิ่งแวดล้อม และการต่อต้านการคอร์รัปชัน อันจะช่วยให้การดำเนินงานเดินหน้าบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนแห่งสหประชาชาติ ไปสู่ระดับประเทศได้ดียิ่งขึ้น

 

    กลุ่มมิตรผลได้ร่วมปฏิบัติตามข้อตกลงโลกแห่งสหประชาชาติ (United Nations Global Compact: UNGC) มุ่งสร้างความยั่งยืนการดำเนินธุรกิจ

 
 

 

 
 

กลุ่มมิตรผล และองค์กรธุรกิจชั้นนำของไทย เข้าร่วมงาน “GCNT FORUM 2020  Thailand Business Leadership for SDGs”

ประกาศเจตนารมณ์ในการทำงานขับเคลื่อนประเทศ ตามหลักการสากล 10 ประการของ   UN Global Compact และ

มุ่งสู่การบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs) พร้อมกันนี้ยังเข้าร่วมการเสวนาในหัวข้อ

“ผู้นำธุรกิจเพื่อความยั่งยืนตามวิถีใหม่” Leadership for Sustainability under the New Normal towards the SDGs

 

    กลุ่มมิตรผลยังได้สนับสนุนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนของสหประชาชาติ (United Nations Sustainable Development Goals: UN SDGs) จำนวน 11 เป้าหมาย จาก 17 เป้าหมาย ผ่านกรอบการดำเนินงานด้านความยั่งยืนขององค์กรซึ่งครอบคลุมทั้งมิติเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม เพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาที่ยั่งยืนที่มีประสิทธิภาพมากขึ้นด้วย