การสูญเสียอาหารและขยะอาหาร

 

 

ความท้าทาย

 

    มิตรผลเป็นผู้ผลิตอาหารชั้นนำของโลก ที่ให้ความสำคัญกับการการพัฒนาเพื่อความยั่งยืน และให้ความใส่ใจในประเด็นที่ผู้มีส่วนได้เสียให้ความสนใจ โดยเฉพาะประเด็นเรื่องการสูญเสียอาหารและขยะอาหาร ซึ่งบริษัทฯ ตระหนักว่า เป็นการลดทอนโอกาสในการเข้าถึงแหล่งอาหารของกลุ่มเปราะบาง อีกทั้งเป็นปัจจัยสำคัญ ที่ก่อให้เกิดการปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจกอันจะส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม และเป็นสาเหตุที่สำคัญของภาวะโลกรวน (Climate Change)

 

ความมุ่งมั่นและแนวทางการบริหารงาน

 

    บริษัทฯ จึงมุ่งมั่นบริหารจัดการ เพื่อลดการสูญเสียอาหาร (น้ำตาล) ที่เกิดขึ้นในกระบวนการผลิต และขยะอาหาร ตลอดห่วงโซ่คุณค่า เพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างความยั่งยืนในการผลิตและการบริโภค สร้างความมั่นคงทางอาหาร และการลดผลกระทบต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ อีกทั้งสนับสนุนการตอบสนองต่อเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนแห่งสหประชาชาติ (United Nations Sustainable Development Goals) ข้อที่ 12.3 อีกด้วย

 

 

    คลิกเพื่อดูนโยบายด้านการสูญเสียอาหารและขยะอาหาร

 

 

เป้าหมายในการดำเนินงาน

 

    บริษัทฯ มุ่งมั่นที่จะสนับสนุนการบรรลุเป้าหมายด้านความยั่งยืนของสหประชาชาติ เรื่องการสูญเสียอาหาร  และขยะอาหาร โดยมีรายละเอียดดังนี้

 

1. ส่งเสริมการลดการสูญเสียอาหาร และขยะอาหารในห่วงโซ่คุณค่า

2. ลดปริมาณการสูญเสียอาหารในกิจกรรมการดำเนินการของบริษัท 

             โดยตั้งเป้าหมาย 3 ปี เป็น ลด Overall Average Recovery = 84.7 % ภายในปี 2567 

 

              หมายเหตุ:    Overall Recovery คือ ประสิทธิภาพการผลิตของน้ำตาลโดยรวมซึ่งหาได้จาก 

                                % Overall Recovery = 100 - Total Loss
                                Total Loss = Sugar loss in bagasse, filter cake, final molasses และ undetermined loss
 

 

ผลการดำเนินงาน

 

โครงการในการลดการสูญเสียอาหารและขยะอาหาร

 

    บริษัทมีการศึกษาและเก็บข้อมูลการสูญเสียอาหารในรูปของน้ำตาลทรายตลอดห่วงโซ่คุณค่า เพื่อลดปริมาณการสูญเสียน้ำตาลทรายที่ไปกับชานอ้อย กากหม้อกรอง โมลาส และความสูญเสียโดยไม่ทราบสาเหตุ เช่น การรั่วไหล การสูญเสียซูโครสด้วยจุลินทรีย์และความร้อน เป็นต้น โดยได้จัดทำโครงการต่างๆ เพื่อลดการสูญเสียน้ำตาล เช่น

 
  • ปรับปรุงการหีบสกัดให้มีประสิทธิภาพ โดยเน้นการปรับตั้งลูกหีบและเพิ่มประสิทธิภาพการพรมน้ำในการหีบสกัด
  • ปรับปรุงการกระบวนการเคี่ยวให้ผลึกน้ำตาลสม่ำเสมอ เพื่อลดการสูญเสียน้ำตาลไปกับโมลาส
  • ปรับปรุงการควบคุมอุณหภูมิในกระบวนการผลิตให้เป็นไปตามค่าควบคุม เพื่อไม่ให้เกิดการทำลายน้ำตาลด้วยความร้อน
  • ปรับปรุงประสิทธิภาพของหม้อกรองสูญญากาศในการดึงเอาความหวานที่ติดไปกับกากหม้อกรองให้ดีมากขึ้น
  • ปรับปรุงการหกล้น รั่วไหลต่างๆ โดยมีการติดตามและวัดผลการเกิดและแก้ไขให้รวดเร็ว
 

 

    น้ำตาลที่ติดไปกับชานอ้อยจะถูกนำไปใช้เป็นเชื้อเพลิงชีวมวล น้ำตาลที่ติดไปกับกากหม้อกรองจะถูกนำไปใช้เป็นปุ๋ย และน้ำตาลที่ติดไปกับโมลาสจะถูกนำใช้เป็นวัตถุดิบในการผลิตเอทานอล ตามห่วงโซ่คุณค่าของมิตรผล

 

    ทั้งนี้บริษัทยังมีการดำเนินงานร่วมกับชาวไร่อ้อย เพื่อควบคุมปริมาณการขนส่ง เพื่อไม่ให้อ้อยตกหล่นระหว่างทาง และยังมีการออกแบบและพัฒนาขนาดบรรจุภัณฑ์ของผลิตภัณฑ์ให้เหมาะสมกับพฤติกรรมการใช้งานของผู้บริโภค เพื่อช่วยลดปริมาณขยะอาหารที่เกิดขึ้น