ความหลายหลายทางชีวภาพ

 

 

ความท้าทาย

 

    กลุ่มมิตรผลตระหนักดีว่าการดําเนินธุรกิจ อาจก่อให้เกิดผลกระทบต่อระบบนิเวศ และความหลากหลายทางชีวภาพ ดังนั้นการจัดการด้านความหลากหลายทางชีวภาพ  จึงเป็นประเด็นที่กลุ่มมิตรผลให้ความสําคัญด้านระบบนิเวศอันเป็นแหล่งที่อยู่อาศัยของสิ่งมีชีวิต และการดํารงรักษาความหลากหลายทางชีวภาพ อีกทั้งสนับสนุนการตอบสนองต่อเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนแห่งสหประชาชาติ (United Nations Sustainable Development Goals) ข้อที่ 15.2 ด้วยการอนุรักษ์และฟื้นฟูป่า

 

 

ความมุ่งมั่นและแนวทางการบริหารงาน

 

    การบริหารจัดการด้านความหลากหลายทางชีวภาพถูกกำหนดไว้เป็นส่วนหนึ่งของนโยบายความมั่นคง ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อม ซึ่งบริษัทมีการพิจารณาประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมในการดำเนินงาน และจัดทำมาตรการป้องกัน เพื่อลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม และไม่ให้เกิดความสูญเสียต่อความหลากหลายทางชีวภาพ ดังคำแสดงเจตจำนงด้านการจัดการความหลากหลายทางชีวภาพของบริษัท

 

    คลิกเพื่อดูคำแสดงเจตจำนงด้านการจัดการความหลากหลายทางชีวภาพ

 

 

เป้าหมายในการดำเนินงาน

    1. ไม่ก่อให้เกิดความสูญเสียคุณค่าด้านความหลากหลายทางชีวภาพสุทธิ (No Net Loss: NNL) ภายใต้ขอบเขตที่บริษัท ดำเนินการได้ ภายในปี 2566

    2. รักษาพื้นที่สีเขียวภายในโรงงานไม่น้อยกว่า ร้อยละ 5 ของพื้นที่โรงงาน
    3. ปลูกไม้ยืนต้น 100,000 ต้น ในปี 2564 ในพื้นที่การทำไร่อ้อยของชาวไร่ และชุมชนรอบโรงงาน

 

 

ผลการดำเนินงาน

 

    บริษัทมีการประเมินความเสี่ยงด้านความหลากหลายทางชีวภาพ ผ่านการตรวจประเมินและติดตามผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโรงงาน การใช้ภาพถ่ายดาวเทียมและภาพถ่ายทางอากาศจากโดรน และเครื่องมือประเมินของหน่วยงานต่างๆ เช่น กรมป่าไม้ เป็นต้น เพื่อประเมินความใกล้เคียงของสถานประกอบการและพื้นที่ที่มีความหลากหลายทางชีวภาพที่สำคัญตามที่กำหนดในประเทศไทยและองค์กรระหว่างประเทศ รวมทั้งมีการติดตามการดำเนินงานให้เป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง 

 

    จากผลการประเมินพบว่า บริษัทมีสถานประกอบการ 1 แห่ง ตั้งอยู่ใกล้กับพื้นที่ที่มีความหลากหลายทางชีวภาพที่สำคัญของประเทศไทย อย่างไรก็ตามการดำเนินงานของบริษัทไม่ส่งผลกระทบต่อความหลากหลายทางชีวภาพ อีกทั้งบริษัทยังได้กำหนดมาตรการในการดำเนินงาน พร้อมทั้งติดตามการดำเนินงานอยู่เสมอ เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและความหลากหลายทางชีวภาพ และยังมีกิจกรรมปลูกต้นไม้เป็นประจำทุกปี เพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียวและความหลากหลายทางชีวภาพให้กับพื้นที่อีกด้วย โดยในปี 2563 บริษัทมีการฟื้นฟูป่า โดยได้จัดกิจกรรมปลูกต้นไม้ผ่านโครงการปลูกป่าในใจคน.... สิ่งแวดล้อมดีเริ่มที่ตัวเรา เพื่อเพิ่มความหลากหลายทางชีวภาพ และเพิ่มพื้นที่สีเขียวในบริเวณทั้งภายใน และภายนอกของมิตรผล

 

    คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ “สังคมและชุมชน”