นโยบายความมั่นคง ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อม


     กลุ่มมิตรผลคำนึงถึงความสำคัญเรื่องความมั่นคง ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อม (SSHE) มาเป็นอันดับแรกในการดำเนินงานตลอดสายโซ่อุปทานของธุรกิจน้ำตาล อ้อย พลังงาน วัสดุทดแทนไม้ ธุรกิจบริการ การกระจายสินค้าและโลจิสติกส์ที่เกี่ยวข้อง เรามุ่งมั่นที่จะกำกับ ควบคุมกระบวนการทำงาน บำรุงรักษา พัฒนา ปรับปรุง และยกระดับสมรรถนะด้านความมั่นคง ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อม ให้ดียิ่งขึ้นอย่างต่อเนื่อง เพื่อเป็นองค์กรชั้นนำระดับโลก (World Class Organization) 

 

     โดยผู้บริหารระดับสูงและพนักงานทุกคนมีเจตนารมณ์ในการสร้างวัฒนธรรม SSHE ทั่วทั้งองค์กร โดยเป็นแบบอย่างที่ดี และถือปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัดในทุกๆ ขั้นตอน ตั้งแต่ช่วงวางแผน ออกแบบ ดำเนินการ และจนสิ้นสุดการดำเนินการ ดังนี้

 

1. นำกฎหมายความมั่นคง ความปลอดภัย อาชีวอนามัย สิ่งแวดล้อม และข้อกำหนดอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง มาประยุกต์ใช้เป็นมาตรฐานขั้นต้น และบูรณาการกับการดำเนินงาน
 

2. ทำการประเมินความเสี่ยง โอกาส ของความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อม ตลอดสายโซ่อุปทาน ครอบคลุมถึงการร่วมทุน ซื้อกิจการใหม่ และสนับสนุนในการลดความเสี่ยงตามลำดับขั้นการควบคุม เพื่อจัดทำมาตรการเชิงรุกที่จะก่อให้เกิดความปลอดภัย สุขภาพอนามัยและสภาพแวดล้อมที่ดีต่อพนักงาน ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนปกป้องชีวิต ทรัพย์สิน และข้อมูลของกลุ่มมิตรผล

 

3. มุ่งมั่นจะใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า ปกป้อง รักษาสิ่งแวดล้อม คงไว้ซึ่งความหลากหลายทางชีวภาพ ระบบนิเวศ และป้องกันปัญหาที่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ชุมชน และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย รวมทั้งการมีความรับผิดชอบต่อสังคมเพื่อบรรลุตามเป้าหมายในการเป็นบริษัทชั้นนำระดับโลก

 

4. มุ่งมั่นพัฒนาความรู้ ความสามารถ และปลูกฝังวัฒนธรรมที่ดีด้านความมั่นคง ความปลอดภัย อาชีวอนามัย สิ่งแวดล้อม สร้างการมีส่วนร่วมรับผิดชอบของพนักงานทุกคน ชุมชน และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย รวมถึงการให้คำปรึกษาแก่พนักงานและตัวแทนพนักงาน

 
5. มุ่งมั่นในการวิจัย พัฒนา ผลิตภัณฑ์และบริการ ปรับปรุงประสิทธิภาพการใช้พลังงาน บรรเทาและปรับตัวกับการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศ ส่งเสริมการใช้นวัฒนกรรม และการจัดการของเหลือทิ้งเปลี่ยนเป็นสิ่งที่มีมูลค่า
 
6. มุ่งมั่นในการส่งเสริมพันธมิตรทางธุรกิจที่สำคัญ เช่น ชาวไร่ ผู้ขนส่งผลิตภัณฑ์ของกลุ่มมิตรผล ให้มีการใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า ปกป้อง รักษาสิ่งแวดล้อม และป้องกันปัญหาที่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่อาจจะเกิดขึ้นระหว่างการดำเนินงาน 
 

7. สื่อสารประสิทธิภาพและประสิทธิผลการดำเนินงานด้านความมั่นคง ความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อมให้พนักงาน คู่ค้า ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทั้งภายในและภายนอกองค์กรอย่างต่อเนื่อง