ลูกค้าและผู้บริโภค

   

ความท้าทาย

 

    การดำเนินงานของทุกธุรกิจต่างได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ทำให้การใช้ชีวิตประจำวันนั้นแตกต่างออกไปจากเดิมรวมถึงวิธีการซื้อสินค้า ซึ่งหันมาใช้บริการผ่านแพลตฟอร์มออนไลน์มากขึ้น โดยกลุ่มมิตรผลได้มองเห็นถึงโอกาสของการทำธุรกิจผ่านระบบออนไลน์ไว้ล่วงหน้า จึงได้พัฒนาแพลตฟอร์มชื่อ “ร้านปลูกมิตร” เพื่อคัดสรรสินค้าการเกษตรและอื่นๆ ให้กับชาวไร่และลูกค้าทั่วไป ทำให้สามารถปรับเปลี่ยนรูปแบบการดำเนินธุรกิจได้ทันที  ขณะเดียวกันผู้บริโภคในยุคปัจจุบันมีแนวโน้มที่สนใจสุขภาพ และดูแลความปลอดภัยของอาหารมากยิ่งขึ้น เช่น อาหารออแกนิกส์ ลดการบริโภคแป้งขัดขาว น้ำตาล และอาหารที่มีไขมันสูง กลุ่มมิตรผลจึงค้นคว้า และนำนวัตกรรมเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการ เพื่อเป็นทางเลือก และตอบสนองต่อความต้องการของลูกค้าดังกล่าวได้อย่างเหมาะสม

 

 

ความมุ่งมั่นและแนวทางบริหารจัดการ

 

   เพราะลูกค้าและผู้บริโภคเป็นผู้มีส่วนได้เสียที่สำคัญของกลุ่มมิตรผล เราจึงมุ่งเน้นพัฒนาผลิตภัณฑ์ และบริการที่ดี ด้วยการใส่ใจทุกขั้นตอนการผลิตพร้อมคำนึงถึงคุณภาพและความปลอดภัยในสินค้า ด้วยการนำระบบบริหารคุณภาพและมาตรฐานสากลมาควบคุมตั้งแต่การรับเข้าวัตถุดิบ กระบวนการผลิต มีการตรวจสอบคุณภาพของผลิตภัณฑ์รวมทั้งมีระบบสอบกลับผลิตภัณฑ์ เพื่อสร้างความมั่นใจของลูกค้าและผู้บริโภคในการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับลูกค้าและผู้บริโภค บริษัทได้มีการวัดผล ติดตาม ประเมินความพึงพอใจของลูกค้าด้วยวิธีที่แตกต่างกันของแต่ละธุรกิจเพื่อการพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการอย่างยั่งยืน ซึ่งไม่เพียงตอบสนองความต้องการของลูกค้าและผู้บริโภค แต่ยังเป็นการสนับสนุนการผลิตและการบริโภคที่ยั่งยืนอีกด้วย

 

 

ผลการดำเนินงาน

 

เราใส่ใจคุณภาพและความปลอดภัย

       

  • การบริหารคุณภาพและความปลอดภัย

 

   บริษัทให้ความใส่ใจคุณภาพและความปลอดภัยตั้งแต่การจัดหาวัตถุดิบจนเป็นผลิตภัณฑ์ถึงมือผู้บริโภคตลอดทั้งห่วงโซ่อุปทาน พร้อมทั้งมีกระบวนการผลิต การควบคุมคุณภาพที่ได้ตามมาตรฐานสากลสามารถตรวจสอบย้อนกลับได้ และบริษัท

มีกระบวนการในการเรียกคืนและชดเชยผลิตภัณฑ์ในกรณีที่พบความไม่ปลอดภัยในผลิตภัณฑ์ อีกทั้งยังมีช่องทางสำหรับ

รับข้อร้องเรียนเพื่อนำไปพัฒนาการทำงานและกระบวนการผลิตขององค์กรให้ดียิ่งขึ้น นอกจากนี้ยังได้จัดทำนโยบายคุณภาพและความปลอดภัยของอาหารเพื่อใช้เป็นกรอบการดำเนินงานในกระบวนการผลิต โดยจะมีการทบทวนอย่างน้อยปีละครั้งเพื่อดำเนินการปรับปรุง พัฒนาระบบบริหารคุณภาพ และระบบความปลอดภัยของอาหารอย่างต่อเนื่อง ซึ่งในปีนี้ไม่พบการไม่ปฏิบัติตามที่เกี่ยวข้องกับผลกระทบด้านสุขภาพและความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์ และบริการ(416-2)  

   

   คลิกเพื่อดูมาตรฐานและคุณภาพ

 

  • การจัดวัตถุดิบการเกษตร

 

    ด้านการจัดหาวัตถุดิบการเกษตรซึ่งเป็นต้นน้ำ มีการจัดทำแนวทางการจัดหาวัตถุดิบทางการเกษตรโดยไม่ส่งเสริมการใช้สารเคมีอันตราย ซึ่งได้แก่ พาราควอตไดออกไรด์ คลอร์ไพริฟอส และไกลโฟเซต ในการปลูกอ้อย ทำให้ลดสารเคมีตกค้างในผลิตภัณฑ์ ช่วยให้ชาวไร่อ้อยปลอดภัยและมีสุขภาพที่ดี นอกจากนั้นบริษัทยังมีนโยบายในการห้ามใช้พืชดัดแปลงพันธุกรรม (Non-Genetically Modified Organisms: Non-GMOs) ในอ้อย ซึ่งเป็นวัตถุดิบในการผลิตน้ำตาล เพื่อให้มั่นใจว่าผลิตภัณฑ์ต่างๆ ของมิตรผล ไม่มีการใช้วัตถุดิบที่ดัดแปลงทางพันธุกรรม โดยได้มีการเผยแพร่แนวทางและนโยบายดังกล่าวไว้บนเว็บไซต์ เพื่อสื่อสารไปยังผู้บริโภคให้รับทราบและมั่นใจในผลิตภัณฑ์ของกลุ่มมิตรผล

 

    คลิกเพื่อดูรายละเอียดแนวทางการจัดหาวัตถุดิบทางการเกษตร

 

 

    คลิกเพื่อดูนโยบายในการห้ามใช้พืชดัดแปลงพันธุกรรม (Non-Genetically Modified Organism:Non-GMOs) 

 

 

เราคำนึงถึงสุขภาพ และโภชนาการที่ดีของลูกค้าและผู้บริโภค 


 
  • พัฒนาผลิตภัณฑ์น้ำตาลทางเลือก

 

    บริษัทมุ่งเน้นการส่งเสริมสุขภาพและโภชนาการที่ดีของลูกค้าและผู้บริโภค สำหรับธุรกิจน้ำตาลเรามีการสื่อสารความรู้

ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับการบริโภคน้ำตาลที่ถูกต้องทั้งในด้านประโยชน์ และการบริโภคน้ำตาลอย่างเหมาะสม รวมไปถึง

แนวทางการดูแลสุขภาพ โดยพัฒนาผลิตภัณฑ์น้ำตาลที่เป็นทางเลือกสำหรับผู้ที่ใส่ดูแลสุขภาพ เช่น  ผลิตภัณฑ์น้ำตาล

มิตรผล ไลท์ชูการ์ ที่เป็นนวัตกรรมใหม่ของน้ำตาลที่ให้แคลอรีเพียง 50%

 
 
    คลิกเพื่อดูรายละเอียดมิตรผล ไลท์ชูการ์

 

 

 

  • Air Safety Glue Technology นวัตกรรมวัสดุทดแทนไม้

 

    พาเนล พลัส บริษัทในเครือที่ดำเนินธุรกิจวัสดุทดแทนไม้ได้คิดค้นนวัตกรรมวัสดุทดแทนไม้เคลือบเมลามีน ซึ่งตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคที่ใส่ใจในสุขภาพ โดยใช้กาวที่มี Air Safety Glue Technology ทำให้ลดการปล่อยสาร

ฟอร์มัลดีไฮด์ซึ่งเป็นอันตรายต่อสุขภาพ ไม้จะไม่มีกลิ่นฉุน ไม่แสบตาและจมูก ไม่เกิดอันตรายต่อสุขภาพ นอกจากนี้ยังมีการออกแบบที่สวยงาม และมีลวดลายให้เลือกสรรกว่า 100 แบบ ไม่ว่าจะเป็นลายไม้ ลายหินอ่อน หรือลายผ้า เพื่อเพิ่มไอเดียในการนำไปประยุกต์ใช้กับงานออกแบบตกแต่งภายในให้กับช่างไม้ และลูกค้าได้หลากหลายมากขึ้น

 

 
 
    คลิกเพื่อดูรายละเอียด Air Safety Glue Technology

 

 

  • เจลแอลกอฮอล์และแอลกอฮอล์สเปรย์สำหรับทำความสะอาดมือ “ชื่นใจ บายมิตรผล”

 

    ผลิตภัณฑ์สำหรับดูแลความสะอาดและอนามัยส่วนบุคคล (Personal Hygiene) ได้แก่ แอลกอฮอล์แฮนด์แซนิไทเซอร์เจล และ แอลกอฮอล์แฮนด์แซนิไทเซอร์สเปรย์ เป็นผลิตภัณฑ์ใหม่ของกลุ่มมิตรผล ภายใต้แบรนด์ “ชื่นใจ บาย มิตรผล” สำหรับทำความสะอาดมือแบบไม่ต้องล้างออก ปลอดภัยด้วยแอลกอฮอล์ธรรมชาติจากอ้อยกลั่นบริสุทธิ์ที่มีความบริสุทธิ์สูงระดับเดียวกับที่ใช้ในวงการแพทย์และเภสัชกรรม พร้อมผสานคุณค่าจากอโลเวร่า ทำให้ชื่นใจเจลแอลกอฮอล์และแอลกอฮอล์สเปรย์ช่วยยับยั้งการสะสมของเชื้อแบคทีเรียและไวรัสได้อย่างมีประสิทธิภาพแล้ว ยังช่วยให้มือนุ่มชุ่มชื่นและอ่อนโยนต่อผิวอีกด้วย โดยในปัจจุบันได้วางจำหน่ายผ่านช่องทางออนไลน์ รวมทั้งได้นำไปบริจาคให้กับโรงพยาบาล สถานพยาบาล และหน่วยงานต่างๆ ไว้ใช้เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

 

 
 
    คลิกเพื่อดูรายละเอียดชื่นใจ บายมิตรผล

 

 

 

เราพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่หลากหลาย เพื่อตอบโจทย์ความต้องการของลูกค้าและผู้บริโภค

         

  • ผลิตภัณฑ์ใหม่ พรีเมียมไซรัปภายใต้ชื่อ แบรนด์ เซนญอริตา (SENORITA)

 

    ในปีนี้กลุ่มมิตรผลสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าและผู้บริโภคให้มากยิ่งขึ้น โดยได้ออกผลิตภัณฑ์ใหม่ พรีเมียมไซรัปภายใต้ชื่อ แบรนด์ เซนญอริตา (SENORITA) ใน 3 หมวดหมู่ 12 รสชาติ ที่ให้กลิ่นและความหอมหวานแบบธรรมชาติ ได้แก่ 

 

1. คลาสสิคไซรัป (Classic Syrup) มี 4 รสชาติ คือ วานิลลา ฮาเซลนัท คลาสสิคคาราเมล และ เฟรชมิ้นท์ 

2. ไซรัปกลิ่นผลไม้ (Fruit Syrup) มี 6 รสชาติ ได้แก่ มะพร้าวน้ำหอม เสาวรส สตรอเบอร์รี ลิ้นจี่ บลูครูราโซ่ และ

    เจแปนนิสเมลอน 

3. ไซรัปกลิ่นชา (Tea Syrup) 2 รสชาติ ได้แก่ ชาไทย และ ชาเขียวมัทฉะ

 

    โดยผลิตภัณฑ์พรีเมียมไซรัปนี้ ได้ผ่านการคัดสรรวัตถุดิบและผลไม้จากจากแหล่งวัตถุดิบคุณภาพทั่วโลก เพื่อเป็นทางเลือกให้ผู้ประกอบการร้านอาหาร ร้านคาเฟ่ และ กลุ่มลูกค้าทั่วไป

 

 
 
    คลิกเพื่อดูรายละเอียดผลิตภัณฑ์เซนญอริตา

 

 

 

  • ปุ๋ยสูตรพิเศษ CRF เทคโนโลยีใหม่ที่ควบคุมการปลดปล่อยธาตุอาหารยาวนาน 9 เดือน

 

    บริษัท เพิ่มผลผลิต จำกัด ภายใต้กลุ่มมิตรผล ได้พัฒนาปุ๋ยพรีเมียมสูตรพิเศษ ปุ๋ย CRF (Controlled Release Fertilizer)

ที่มีการนำเทคโนโลยีใหม่จากประเทศญี่ปุ่นที่สามารถควบคุมเวลาการปลดปล่อยธาตุอาหารให้พืชได้ โดยเมื่อใส่ปุ๋ยลงไปในดินแล้ว ตัวปุ๋ยจะค่อยๆ ปล่อยธาตุอาหารให้พืช ทำให้พืชได้ธาตุอาหารตลอดระยะเวลา 270 วัน หรือ 9 เดือน และลดจำนวนครั้งของการใส่ปุ๋ยจากปกติต้องใส่ 2 ครั้งเหลือเพียงครั้งเดียว ทำให้เกษตรกรลดค่าจ้างแรงงานใส่ปุ๋ย สะดวกในการจัดการไร่  และยังบำรุงต้นและระบบรากให้สมบูรณ์ ช่วยให้อ้อยลำใหญ่ น้ำหนักดี มีเปอร์เซ็นต์ความหวานสูง

 

 
 
    คลิกเพื่อดูรายละเอียดปุ๋ยสูตรพิเศษ CRF

 

 

 

ผลความพึงพอใจของลูกค้าและผู้บริโภค

 

    กลุ่มมิตรผลมีการวัดผล ติดตาม ประเมินความพึงพอใจของลูกค้าด้วยวิธีที่แตกต่างกันของแต่ละธุรกิจ เพื่อการพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการอย่างยั่งยืน รวมถึงการสำรวจความพึงพอใจหลากหลายวิธี เช่น การสัมภาษณ์ผ่านทางโทรศัพท์ การส่งแบบสอบถามผ่านทางอีเมล แฟกซ์ และการสำรวจความคิดเห็นผ่านช่องทาง Line@ จากกลุ่มลูกค้า โดยผลความพึงพอใจของแต่ละธุรกิจมีดังนี้

 
 
 
 
 
 

 

    กลุ่มมิตรผลพัฒนาความสัมพันธ์ของลูกค้าและผู้บริโภคมาอย่างต่อเนื่อง เพื่อผลักดันให้แบรนด์มิตรผล ตลอดจนธุรกิจต่างๆ ของกลุ่มมิตรผล เข้าไปอยู่ในใจลูกค้า และผู้บริโภค รวมทั้งสร้างความมั่นใจกับพันธมิตรทางธุรกิจว่าเราจะเติบโตด้วยกันอย่างยั่งยืน