สังคมและชุมชน

 

 

ความท้าทาย

 

    มิตรผลเชื่อว่าธุรกิจจะเติบโตได้อย่างยั่งยืนนั้น จะต้องพัฒนาชุมชนและสังคมให้เติบโตไปพร้อมกัน เราจึงมีการสอบถามความคาดหวังของชุมชน และสังคมอย่างสม่ำเสมอ เพื่อที่จะนำมาพัฒนาการดำเนินงานให้นำไปสู่การพัฒนาคุณภาพชีวิตของชุมชนที่ดียิ่งขึ้น จนสามารถพึ่งพาตนเองได้อย่างมั่นคง และยั่งยืน โดยเฉพาะอย่างยิ่งในสถานการณ์วิกฤตดังในปีที่่ผ่านมา

 

ความมุ่งมั่นและแนวทางบริหารจัดการ

 

    เรามีการขับเคลื่อนงานพัฒนาชุมชนอย่างยั่งยืนโดยตั้งเป้าหมายการพัฒนาระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2560 – 2564) โดยมีแผนงานและตัวชี้วัดความสำเร็จของโครงการภายใต้การดำเนินงานพัฒนาชุมชนอย่างยั่งยืนในแต่ละพื้นที่ ซึ่งครอบคลุม 3 เป้าหมายหลัก ดังนี้

 
 
 

1) ด้านการจัดการชุมชนอย่างยั่งยืน

 

    การส่งเสริมและปรับเปลี่ยน “วิธีคิด” ที่จะนำไปสู่การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในแนวทางการพัฒนาของสมาชิกครัวเรือนอาสาพอเพียง พัฒนาการบริหารการจัดการในระดับกลุ่ม ชมรมและเครือข่าย โดยให้ความสำคัญกับกระบวนการขับเคลื่อนของคณะทำงานโครงการระดับตำบล เปิดโอกาส ร่วมคิดร่วมทำ ร่วมวางแผน และร่วมรับผลประโยชน์อย่างแท้จริง

 

2) ด้านการพัฒนาระบบเกษตรชุมชนและอาหารปลอดภัย

 

    การส่งเสริมให้เกิดการเปลี่ยนแปลงวิถีชีวิตของเกษตรกรในหลายด้าน ทั้งการปลูกอยู่ปลูกกิน และการจัดการพื้นที่ทำเกษตรผสมผสานหรือเกษตรทฤษฎีใหม่ที่ลดการพึ่งพิงจากภายนอก โดยให้ความสำคัญกับการเปลี่ยนแปลงของรายจ่ายเพื่อการบริโภคลดลง และเกิดการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพื่อให้สุขภาพของสมาชิกครัวเรือนเกษตรกรดีขึ้นจากการบริโภคอาหารปลอดภัย รวมถึงสนับสนุนชุมชนให้มีรายได้ โดยการส่งเสริมการผลิตพืชผักปลอดภัยที่สามารถผลิตสินค้าตรงตามความต้องการของตลาดและจำหน่ายอย่างต่อเนื่องและช่วยจัดหาช่องทางจำหน่าย

 

3) ด้านการพัฒนาระบบเศรษฐกิจชุมชน

 

    การส่งเสริมและพัฒนาสินค้าบนพื้นฐานของความถนัด ความสามารถและทรัพยากรของชุมชนที่มีอยู่ พัฒนาสู่การรวมเป็นกลุ่มกิจกรรมที่หลากหลายในแต่ละพื้นที่ เพื่อสร้างงาน สร้างอาชีพ สร้างรายได้ให้กับชุมชนอย่างยั่งยืน โดยการร่วมสนับสนุนและดำเนินการอย่างต่อเนื่อง ควบคู่กับการพัฒนาระบบบริหารจัดการ ทั้งด้านต้นทุนการผลิต การตลาด และการทำบัญชีขยายผลสู่วิสาหกิจชุมชน

 

 

ผลการดำเนินงาน

 

 
 
 

 

บริษัทได้ดำเนินโครงการพัฒนาชุมชนอย่างยั่งยืน ดังนี้

 

1) โครงการด้านการจัดการชุมชนอย่างยั่งยืน

 

 
 

 

โครงการที่ดำเนินภายใต้การจัดการชุมชนอย่างยั่งยืน ได้แก่

 

 

โครงการชุมชนเข้มแข็งด้วยแรงผู้พิการ

   

    เป็นการร่วมสร้างโอกาสในการประกอบอาชีพและสร้างรายได้ให้กับคนพิการเพื่อลดความเหลื่อมล้ำทางสังคมให้คนพิการสามารถช่วยเหลือและพึ่งพาตนเองได้ ซึ่งกลุ่มมิตรผลมีการจ้างงานพนักงานผู้พิการ ตามมาตรา 33 จำนวน 89 คน และปฏิบัติงานในพื้นที่โครงการพัฒนาชุมชนอย่างยั่งยืน จำนวน 54 คน โดยร่วมทำงานกับหน่วยงานต่างๆ ได้แก่ โรงพยาบาล องค์การบริหารส่วนตำบล โรงเรียนในชุมชน ศูนย์เรียนรู้ตำบล และประกอบกิจการตนเองตามมาตรา 35 จำนวน 2 คน รวมถึงมีการจัดตั้งชมรมคนพิการจำนวน 11 ชมรม เพื่อเป็นการร่วมกันพัฒนากระบวนการรวมกลุ่ม ทักษะความรู้ และจัดสวัสดิการให้กับผู้พิการภายในชุมชนร่วมกับประสานงานกับหน่วยงานภาคีในการร่วมพัฒนาผู้พิการ

 
 

 

2) โครงการด้านการพัฒนาระบบเกษตรและอาหารปลอดภัย

    การพัฒนาโครงการพัฒนาชุมชนฯ นอกจากส่งเสริมให้เกิดการเปลี่ยนแปลงวิถีชีวิตของเกษตรกร ในหลายด้าน ทั้งการปลูกอยู่ปลูกกิน การสร้างรายได้เป็นอีกหนึ่งเป้าหมายสำคัญในการสนับสนุนชุมชน ให้มีรายได้ โดยการส่งเสริมการผลิตผักปลอดภัยและช่วยจัดหาช่องทางจำหน่าย

 

 
 

 

    นอกจากนี้ท่ามกลางสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ในปัจจุบัน ตลาดชุมชนที่เป็นแหล่งกระจายสินค้าการเกษตรที่สำคัญถูกปิดชั่วคราว และพฤติกรรมของผู้บริโภคเปลี่ยนไป ดังนั้นมิตรผลจึงได้พลิกวิกฤติให้เป็นโอกาส เปลี่ยนวิถีเกษตรกรให้รู้จักกับตลาดออนไลน์ โดยการใช้ Line Official เป็นช่องทางตลาดออนไลน์ที่พัฒนาขึ้นในชื่อร้าน “ข้าว ผัก ปลา” ให้เป็นแหล่งรวมสินค้าและผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร เพื่อรองรับผู้บริโภคที่หลากหลาย และให้ความรู้สึกแก่ผู้ซื้อเหมือนได้ไปจ่ายตลาดจริง เนื่องจากเป็นการซื้อตรงจากเกษตรกร มีสินค้าครบทั้ง ข้าว พืชผัก ผลไม้ และสินค้าแปรรูป เพียงแค่สแกน QR Code หรือแอด Line ID ก็เป็นเพื่อนกับร้าน “ข้าว ผัก ปลา” ได้ง่ายๆ และสามารถพูดคุยสอบถามสินค้ากับพี่น้องเกษตรกรได้อีกด้วย

 

    โดยเดือนกันยายนถึงตุลาคม 2563 ได้มีการประชาสัมพันธ์ Line Official ร้าน “ข้าว ผัก ปลา” 

 

 

3) โครงการด้านการพัฒนาระบบเศรษฐกิจชุมชน

 

    บริษัทให้ความสำคัญในการสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชน ด้วยการเข้าไปมีส่วนร่วมในการรวมกลุ่มของชุมชนที่มีความสนใจและมีศักยภาพในการนำความถนัดของคนในชุมชนมาสร้างสินค้าจากท้องถิ่นเพื่อสร้างรายได้ มีการส่งเสริมการอบรมให้ความรู้กับสมาชิกกลุ่มเพื่อนำความรู้ที่ได้รับมาพัฒนาต่อยอดสินค้าชุมชนให้ดีขึ้น รวมทั้งให้การสนับสนุนในการรับซื้อสินค้าจากชุมชน เข้าโรงงานมิตรผลในแต่ละพื้นที่ 

 
 

 

    นอกจากผลดำเนินงาน 3 ประเด็นหลักข้างต้น มิตรผลยังมีโครงการเพื่อชุมชนและสังคมด้านอื่นๆ 

 

    คลิกเพื่อดูโครงการเพื่อชุมชนและสังคมด้านอื่นๆ 

 

     คลิกเพื่อดูโครงการพัฒนาเกษตรกร และอาหารปลอดภัย

 

     คลิกเพือดูโครงการมิตรผลโมเดิร์นฟาร์ม

 

     คลิกเพื่อดูโครงการเปลี่ยน "ใบอ้อย" เป็น "พลังงานสะอาด" สร้างรายได้ ลดมลภาวะ