รู้จักมิตรผล

 

 

ข้อมูลทั่วไปของกลุ่มมิตรผล(102-2)(102-4)(102-10)  

 

    กลุ่มมิตรผลขับเคลื่อนธุรกิจโดยการนำนวัตกรรม และดิจิทัลมาใช้เพื่อเพิ่มผลิตภาพ และสร้างคุณค่าสูงสุดให้กับอ้อย ด้วยแนวคิด “เปลี่ยนสิ่งไร้ค่า...เป็นสิ่งที่มีคุณค่า” (From Waste to Value) เราเล็งเห็นถึงคุณค่าในการพัฒนาสิ่งที่เหลือใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด จนก่อให้เกิดธุรกิจต่างๆ ต่อยอดจากน้ำตาลไปสู่ ไฟฟ้าชีวมวล เอทานอล วัสดุทดแทนไม้ ปุ๋ย และธุรกิจชีวภาพ รวมทั้งผสานการบริหารจัดการทรัพยากรอย่างยั่งยืน และบูรณาการการจัดการธุรกิจควบคู่ไปกับการพัฒนาผู้มีส่วนได้เสียในห่วงโซ่มูลค่า ปัจจุบันกลุ่มมิตรผล ขยายกิจการอย่างต่อเนื่องทั้งในประเทศไทย และต่างประเทศ  โดยผลิตน้ำตาลได้เป็นอันดับ 1 ของประเทศไทย และอันดับ 3 ของโลก ผลความสำเร็จดังกล่าวสะท้อนถึงการเติบโตและก้าวไปสู่เศรษฐกิจหมุนเวียนด้วยกัน

 

    โดยปัจจุบัน กลุ่มมิตรผลมีธุรกิจทั้งสิ้น 7 ประเภท ได้แก่ ธุรกิจไร่บริษัท. ธุรกิจน้ำตาล, ธุรกิจพลังงาน, ธุรกิจวัสดุทดแทนไม้, ธุรกิจปุ๋ย, ธุรกิจด้านการขนส่งและคลังสินค้า และธุรกิจอื่นๆ

 

    ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ “ธุรกิจมิตรผล”

 

 

สัดส่วนรายได้จากการจัดจำหน่ายจำแนกตามโซน

รายได้ (ร้อยละ)
 
 

 

ปริมาณการผลิตในการดำเนินธุรกิจของไทยและต่างประเทศ (102-6)(102-7)

 

    คลิกเพื่อดูรายละเอียดปริมาณการผลิตในการดำเนินธุรกิจของไทยและต่างประเทศ

 

 

การดำเนินการให้บริการธุรกิจขนส่งและคลังสินค้าจำแนกภายในประเทศ(102-6)(102-7)

 

    คลิกเพื่อดูรายละเอียดการดำเนินการให้บริการธุรกิจขนส่งและคลังสินค้าจำแนกภายในประเทศ

 

 

การดำเนินงานเชิงเศรษฐกิจ(201-1)

 

ในปี 2563 นี้ กลุ่มมิตรผลมีผลการดำเนินงานในด้านเศรษฐกิจที่สำคัญ ดังนี้

 
 

 

 

การบริหารจัดการด้านภาษีของกลุ่มมิตรผล (207-4)

 

    กลุ่มมิตรผลเชื่อมั่นว่าการดำเนินธุรกิจภายใต้หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีและโปร่งใส เป็นส่วนหนึ่งให้ประเทศเกิดการพัฒนา และส่งเสริมให้ธุรกิจเติบโตได้อย่างยั่งยืน บริษัทจึงให้ความสำคัญกับการบริหารจัดการด้านภาษีที่เหมาะสม เพราะเราตระหนักดีว่า นโยบายด้านภาษีที่เหมาะสม เป็นส่วนหนึ่งของการรับผิดชอบต่อสังคมและเป็นส่วนสำคัญในการเสริมสร้างเศรษฐกิจ สร้างความเจริญเติบโตและพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน โดยไม่ว่าจะดำเนินธุรกิจในพื้นที่ใดก็ตาม เราพร้อมที่จะปฏิบัติตามกฎหมายภาษีและรับผิดชอบต่อสังคม เพื่อร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนาประเทศโดยรวม ตลอดจนเน้นการปฏิิบัติตามกฎภาษีของแต่ละประเทศที่ดำเนินธุรกิจในประเทศนั้นๆ นอกจากนี้บริษัทยังมีช่องทางสำหรับเสนอแนะ หรือร้องเรียน ในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับภาษีผ่านช่องทางการร้องเรียนและข้อเสนอแนะที่บริษัทกำหนดไว้  โดยบริษัทได้มีการเปิดเผยข้อมูลภาษีอยู่ในรายงานงบการเงินรวมบริษัทน้ำตาล และบริษัทย่อย

 

    กลุ่มมิตรผลมีหน่วยงานวางแผนภาษี และมาตรฐานบัญชี เพื่อปฏิบัติงานด้านภาษีให้สอดคล้องกับหน่วยงานภาครัฐ และหน่วยงานที่กำกับดูแลภาษี  เรามีที่ปรึกษาด้านภาษี และมีการอบรมพนักงานที่รับผิดชอบด้านภาษีเพื่อให้มั่นใจได้ว่าพนักงานจะมีทักษะ ความเชี่ยวชาญ และความรู้เพื่อรับผิดชอบและจัดการบริหารด้านภาษีได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด

 

    นอกจากนั้นแล้วยังมีกระบวนการบริหารจัดการความเสี่ยงด้านภาษี และการตรวจสอบภายในขององค์กรด้านภาษี เพื่อป้องกันความเสี่ยงจากภาษีที่อาจเกิดขึ้นต่อธุรกิจ โดยเรามีการติดตามประเมินผลผ่านตัวชี้วัด เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด ซึ่งจะมีรองกรรมการผู้จัดการใหญ่ กลุ่มงานการเงิน และรักษาการประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ กลุ่มบริหาร เป็นผู้รับผิดชอบในการพัฒนาและดำเนินการเกี่ยวกับนโยบายด้านภาษีของกลุ่มมิตรผล ร่วมกับที่ปรึกษาที่มีความเชี่ยวชาญจากภายนอก เพื่อให้มั่นใจว่าเราปฏิบัติงานและดำเนินการด้านภาษีสอดคล้องกับกฎหมายอย่างถูกต้อง

 

    กลุ่มมิตรผลมีการจัดการด้านภาษีที่ดี โดยจ่ายภาษีอย่างถูกต้องตามที่กฎหมายกำหนด ได้แก่ ภาษีเงินได้นิติบุคคล ภาษีบริการ ภาษีอากร และภาษีอื่นๆ นอกจากนี้บริษัทจ่ายภาษีพนักงาน รวมถึงภาษีทางอ้อม เช่น ภาษีสรรพสามิต และภาษีมูลค่าเพิ่ม สำหรับการชำระภาษีเงินได้นิติบุคคลได้จัดแสดงแบบแยกตามประเทศ และมีการเปิดเผยข้อมูลการอัตราภาษีที่แท้จริง โดยมีรายละเอียด ดังนี้

 
 
 

อัตราภาษีเงินได้

    อัตราภาษีเงินได้ที่ใช้คำนวณในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 43 ในปี 2563 (ซึ่งเป็นข้อ 39 ในปี 2562) สูงกว่าอัตราภาษีเงินได้ของประเทศไทย ที่มีอัตราภาษีเงินได้นิติบุคคลจำนวนร้อยละ 20 เนื่องจากอัตราภาษีเฉลี่ยที่แสดงไว้เป็นอัตราภาษีของกลุ่มธุรกิจที่ดำเนินงานอยู่ในหลายประเทศทั่วโลก ซึ่งในบางประเทศมีอัตราภาษีสูงกว่าอัตราภาษีของประเทศไทย และกลุ่มบริษัทมีค่าใช้จ่ายบางประเภทที่ไม่สามารถหักเป็นค่าใช้จ่ายตามเงื่อนไขของกฎหมายภาษีของแต่ละประเทศ  เช่น หนี้สินผลประโยชน์พนักงาน, ประมาณการหนี้สงสัยจะสูญ, การประเมินมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์, การประเมินมูลค่ายุติธรรมของเครื่องมือทางการเงิน และการยกยอดผลขาดทุนสะสมทางภาษีที่ยังไม่ได้ใช้ เป็นต้น

 

 

ห่วงโซ่มูลค่าของกลุ่มมิตรผล

     

    คลิกเพื่อดูรายละเอียดห่วงโซ่มูลค่าของกลุ่มมิตรผล

 

 

โครงสร้างการถือหุ้นของกลุ่มมิตรผล (102-3)(102-5)

 

    คลิกเพื่อดูรายละเอียดโครงสร้างการถือหุ้นของกลุ่มมิตรผล