CANE / CROP PRODUCTION


 

ดำเนินการวิจัย เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการไร่อ้อยสมัยใหม่ ครอบคลุมงานวิจัยพืชทางเลือกอื่นๆ รวมถึงการพัฒนาระบบการควบคุมศัตรูพืชด้วยชีววิถี ที่ช่วยลดการใช้สารเคมีในไร่อ้อย โดยมีระบบถ่ายทอดความรู้เหล่านี้สู่ชาวไร่ผ่านทาง เจ้าหน้าที่ส่งเสริมที่มีความเชี่ยวชาญ

 

   
การพัฒนาพันธุ์อ้อย
การพัฒนาพันธุ์อ้อยให้มีความเหมาะสม ในแต่ละพื้นที่ และการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ
  ควบคุมศัตรูพืช
การพัฒนาระบบการควบคุมศัตรูพืชด้วย ชีววิถีที่ช่วยลดการใช้สารเคมีในไร่อ้อย
  การวิเคราะห์คุณภาพดิน และปุ๋ย
การวิเคราะห์คุณภาพดิน และปุ๋ยที่ เหมาะสมกับการปลูกอ้อยในแต่ละพื้นที่