IISB


นำระบบเทคโนโลยีสารสนเทศทางภูมิศาสตร์มาใช้ และพัฒนาให้ใช้งานสะดวกและง่ายในสภาพพื้นที่จริงทำให้ระบบการบริหารจัดการ ไร่อ้อยในปัจจุบันของกลุ่มน้ำตาลมิตรผลดำเนินการได้อย่างรวดเร็ว และทันเวลากับการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศในปัจจุบัน

 

 

IISB นำระบบเทคโนโลยีสารสนเทศทางภูมิศาสตร์