แบบฟอร์มการร้องเรียนและข้อเสนอแนะ

ท่านสามารถแจ้งเบาะแส เสนอแนะ หรือร้องเรียน ในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติหน้าที่ พฤติกรรม หรือ การกระทำต่างๆ ของบุคลากรในบริษัทฯ ที่มีลักษณะฝ่าฝืน หรือไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ นโยบายการกำกับดูแลกิจการ นโยบายการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน ตลอดจนนโยบายและแนวปฏิบัติอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง หรือขัดต่อจรรยาบรรณมิตรผล


โปรดกรอกรายละเอียดของท่าน เพื่อประโยชน์ในการแจ้งผลการดำเนินการ ทั้งนี้ข้อมูลของท่านจะถูกเก็บรักษาไว้เป็นความลับ และไม่เปิดเผยต่อบุคคลอื่นกรุณากรอกข้อมูลทุกช่องที่มีเครื่องหมาย ( * )

ขั้นตอนดำเนินการ

อ่านเพิ่มเติมได้ที่ แนวปฏิบัติในการร้องเรียน