ภาพรวมธุรกิจไฟฟ้าชีวมวล


 

มิตรผล ไบโอ-เพาเวอร์ เป็นหนึ่งในธุรกิจพลังงานหมุนเวียนของกลุ่มมิตรผล ที่ผลิตไฟฟ้าชีวมวลและไอน้ำ จากชานอ้อยและวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตร เพื่อใช้หมุนเวียนภายในโรงงานน้ำตาลและโรงงานอื่นๆ ในกลุ่มมิตรผล นอกจากนี้ ส่วนที่เกินใช้ยังจำหน่ายให้กับการไฟฟ้าฝ่ายผลิต และการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเพื่อส่งต่อไปยังบ้านเรือน และชุมชน


โรงไฟฟ้าชีวมวล มิตรผล ไบโอ-เพาเวอร์

ปัจจุบัน กลุ่มมิตรผล มีโรงไฟฟ้าชีวมวลในประเทศไทยทั้งหมด 7 แห่ง ในจังหวัดสุพรรณบุรี สิงห์บุรี ขอนแก่น ชัยภูมิ กาฬสินธุ์ เลย และอยุธยา มีกำลังการผลิตรวม 463 เมกะวัตต์ สามารถส่งไฟฟ้าให้กับการไฟฟ้าฝ่ายผลิตฯ และการไฟฟ้าฝ่ายภูมิภาค ได้ถึง 197 เมกะวัตต์ ถือเป็นผู้ผลิตไฟฟ้าชีวมวลรายใหญ่ที่สุดของเอเชีย
 
นอกจากนี้ ยังมีโรงไฟฟ้าชีวมวลจากชานอ้อยทั้งหมด 5 แห่ง ในมณฑลกวางสี สาธารณรัฐประชาชนจีน กำลังการผลิตรวม 257 เมกะวัตต์ (จำหน่ายไฟฟ้าให้กับการไฟฟ้ามณฑลกวางสี 56 เมกะวัตต์) โรงไฟฟ้าชีวมวลแห่งแรกในสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว 1 แห่ง กำลังการผลิต 10 เมกะวัตต์ (จำหน่ายไฟฟ้าให้กับรัฐวิสาหกิจ ไฟฟ้าลาว 3 เมกะวัตต์) โรงไฟฟ้าชีวมวลในประเทศออสเตรเลีย กำลังการผลิต 42 เมกะวัตต์ (จำหน่ายไฟฟ้าให้กับภาครัฐ 20 เมกะวัตต์) 
 
การจัดหาวัตถุดิบและบริหารจัดการ

โรงไฟฟ้าชีวมวลในกลุ่มมิตรผล เป็นโรงไฟฟ้าที่ใช้เชื้อเพลิงจากเศษวัสดุเหลือใช้ในการเกษตร 100% โดยมีเชื้อเพลิงหลักคือชานอ้อยที่เหลือจากกระบวนการผลิตน้ำตาลของกลุ่มมิตรผล ซึ่งปริมาณอ้อย 1 ตัน เมื่อเข้าสู่กระบวนการหีบอ้อยแล้ว จะได้ชานอ้อยปริมาณเท่ากับ 27% หรือเท่ากับ 0.27 ตัน นอกจากนี้ โรงไฟฟ้า ยังรับซื้อเชื้อเพลิงเสริมอื่นๆ เช่น ใบอ้อย แกลบ เปลือกไม้ หญ้าคา ซังข้าวโพด และฟางข้าว ซึ่งนอกจากจะช่วยเสริมรายได้ให้กับเกษตรกรในพื้นที่แล้ว ยังเป็นการช่วยรักษาระบบนิเวศน์และสิ่งแวดล้อม