การดูแลสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย


 

การดูแลสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย
เนื่องจากแนวทางการดำเนินงานของกลุ่มมิตรผล ที่ปลูกฝังแนวความคิด “ร่วมอยู่ ร่วมเจริญ” จึงทำให้โรงไฟฟ้าของกลุ่มมิตรผล ถูกออกแบบให้เป็นมิตรกับชุมชน จนทำให้โรงไฟฟ้าของเราสามารถอยู่ร่วมกับชุมชน ณ ที่ต่างๆ และได้รับการยอมรับจากสังคมในวงกว้างว่าโรงไฟฟ้าของเรามีมาตรฐานการดำเนินงานที่ดี

 

การใช้น้ำภายในโรงไฟฟ้า
โรงไฟฟ้าจะใช้น้ำจากแหล่งน้ำของชุมชนเฉพาะในฤดูน้ำหลาก และจะทำการเก็บไว้ใช้นอกฤดูน้ำหลาก บ่อน้ำของโรงไฟฟ้าจะไม่ขุดลึกจนเกินไป แต่จะยกคันบ่อเพื่อกักเก็บน้ำให้มากขึ้น

 

น้ำที่ใช้แล้ว
น้ำที่ใช้แล้วภายในโรงไฟฟ้า จะถูกนำมาปรับปรุงคุณภาพให้ดีขึ้นในระดับที่สัตว์น้ำสามารถเจริญเติบโตได้ และนำมาหมุนเวียนใช้ภายในกิจการของโรงไฟฟ้า โดยบ่อพักน้ำจะนำพลาสติกมาปูพื้นเพื่อป้องกันไม่ให้น้ำรั่วซึมไปยังแหล่งน้ำของชุมชน

 

ฝุ่น
ขี้เถ้าหรือฝุ่นที่เกิดจากการเผาไหม้ โรงไฟฟ้าได้ติดตั้งระบบดักจับฝุ่นที่เรียกว่า wet scrubber ที่จะใช้ละอองน้ำดักจับฝุ่นที่ลอยขึ้นมาจากเตาเผาไหม้ หรือ ระบบดักฝุ่นแบบไฟฟ้าสถิต Electrostatic Precipitator (ESP) ที่มีประสิทธิภาพในการดักจับฝุ่นได้สูง สำหรับฝุ่นละอองจากชานอ้อย โรงไฟฟ้าจะทำการปลูกแนวต้นสนสูง 20 เมตร ติดตั้งแนวตาข่าย ติดตั้งระบบฉีดพรมน้ำบนกองเชื้อเพลิง ติดตั้งผ้าใบคลุมกองเชื้อเพลิง เพื่อบรรเทาการฟุ้งกระจายของชานอ้อย ซึ่งเป็นเชื้อเพลิงหลักในการผลิตไฟฟ้าชีวมวล โดยวิธีการดังกล่าวจะช่วยป้องกันฝุ่นจากกองชานอ้อยไม่ให้กระจายไปสู่ชุมชนในพื้นที่ใกล้เคียง

 

การสัญจรของรถบรรทุก
โรงไฟฟ้าจะหลีกเลี่ยงการสัญจรของรถบรรทุกในชั่วโมงเร่งด่วน ควบคุมความเร็ว และน้ำหนักของรถบรรทุกไม่ให้เกินที่กฎหมายกำหนด เพื่อป้องกันไม่ให้ถนนชำรุด และลดความเสี่ยงจากอุบัติเหตุบนท้องถนน