พลังงานสะอาดกับรางวัลเกียรติยศ


 

โรงไฟฟ้ามิตรผล ไบโอ-เพาเวอร์ (ด่านช้าง) 
• ปี พ.ศ. 2548  รางวัลชนะเลิศโครงการพลังงานหมุนเวียนดีเด่นของประเทศไทย ประเภท Biomass Cogeneration Power Plant ซึ่งดำเนินการโดยกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน กระทรวงพลังงาน
• ปี พ.ศ. 2548  รางวัลชนะเลิศโครงการพลังงานหมุนเวียนดีเด่นของอาเซียน ประเภท Biomass Cogeneration Power Plant
• ปี พ.ศ. 2549  ได้รับรางวัลสถานประกอบการที่ปฏิบัติตามมาตรการในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมีการจัดการสภาพแวดล้อม

 

โรงไฟฟ้ามิตรผล ไบโอ-เพาเวอร์ (ภูเขียว)
• ปี พ.ศ. 2550  รางวัลชนะเลิศโครงการพลังงานหมุนเวียนดีเด่นของประเทศไทย ประเภท Biomass Cogeneration Power Plant ซึ่งดำเนินการโดยกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน กระทรวงพลังงาน
• ปี พ.ศ. 2554  รางวัลชนะเลิศ Asean Energy Awards 2011 และ Thailand Energy Awards 2011 ประเภท Biomass Cogeneration Power Plant
• ปี พ.ศ. 2555  รางวัลดีเด่น EIA Monitoring Awards 2011
• ปี พ.ศ. 2557  รางวัลดีเด่น EIA Monitoring Awards 2014

 

มาตรฐานที่บริษัทได้รับ
โรงไฟฟ้ามิตรผล ไบโอ-เพาเวอร์ (ด่านช้าง)
• ปี พ.ศ. 2549  ได้รับการรับรองมาตรฐานการบริหารคุณภาพ ISO 9001:2000 ในวันที่ 16 เดือนตุลาคม 2549 จากบริษัท Lloyd’s Register

 

โรงไฟฟ้ามิตรผล ไบโอ-เพาเวอร์ (ภูเขียว)
• ปี พ.ศ. 2550  ได้รับการรับรองมาตรฐานการบริหารคุณภาพ ISO 9001:2000 ในวันที่ 2 เดือนกุมภาพันธ์ 2550 จากบริษัท Lloyd's Register
• ปี พ.ศ. 2557 โรงไฟฟ้าชีวมวลแห่งแรกของประเทศไทยที่ได้รับการรับรองมาตรฐานการจัดการด้านพลังงาน ISO 50001