ระบบส่งเสริมชาวไร่


 

การสร้างงานสร้างอาชีพให้เกษตรกรชาวไร่อ้อย และชุมชนเกิดความมั่นคงในอาชีพและอยู่ได้อย่างยั่งยืน นั่นคือสิ่งที่กลุ่มมิตรผลได้ดำเนินการมาโดยตลอด นับตั้งแต่เริ่มก่อตั้งบริษัทในปี พ.ศ. 2499 โดยกลุ่มมิตรผลจะส่งเจ้าหน้าที่ส่งเสริม เพื่อแนะนำความรู้ในการทำไร่อ้อยบริการ สนับสนุนปัจจัยการผลิตเทคโนโลยีการเพิ่มผลผลิต และเงินทุนให้กับเกษตรกรชาวไร่อ้อย ตลอดจนฝึกปฏิบัติในการทำไร่อ้อย และการใช้เครื่องจักรกลการเกษตร ทั้งนี้เพื่อให้เกษตรกรชาวไร่อ้อยเกิดความชำนาญในการประกอบอาชีพการทำไร่อ้อย ปัจจุบันกลุ่มมิตรผล มีเกษตรกรคู่สัญญารวมทั้งสิ้น 30,573 ครอบครัว และแรงงานรับจ้างในภาคการเกษตรมากกว่า 1 แสนคน สร้างรายได้ให้กับเกษตรกรและชุมชนมากกว่า 22,000 ล้านบาท/ปี

 

   
เกษตรกรคู่สัญญารวมทั้งสิ้น
30,573 ครอบครัว 
  แรงงานรับจ้างในภาคการเกษตรมากกว่า
100,000 คน
  สร้างรายได้ให้กับเกษตรกรและชุมชนมากกว่า
  22,000 ล้านบาท/ปี