การทำไร่อ้อยสมัยใหม่แบบมิตรผลโมเดิร์นฟาร์ม


 

ในการพัฒนาอาชีพการทำไร่อ้อยให้เกิดความยั่งยืนกับเกษตรกรชาวไร่อ้อย รวมทั้งอุตสาหกรรมอ้อยและน้ำตาล ในปี พ.ศ. 2558 กลุ่มมิตรผลจึงได้พัฒนาการทำไร่อ้อยสมัยใหม่แบบ มิตรผลโมเดิร์นฟาร์ม (Mitr Phol ModernFarm) เพื่อช่วยแก้ปัญหาการขาดแคลนแรงงาน การจัดการไร่อ้อยให้ทันเวลา การเพิ่มผลผลิตต่อพื้นที่ รวมถึงการลดต้นทุนให้กับชาวไร่อ้อย ซึ่งระบบการปลูกอ้อยสมัยใหม่แบบมิตรผลโมเดิร์นฟาร์ม (Mitr Phol ModernFarm) มีหลักปฏิบัติที่สำคัญ 4 เสาหลัก คือ

 

     
การปลูกพืชตระกูลถั่วสลับ   การควบคุมแนวล้อวิ่งของแทรกเตอร์ และเครื่องจักรกล   การลดการไถพรวน    การทิ้งใบอ้อยคลุมดิน