การพัฒนาสายวิชาชีพ
เติบโต และพัฒนาในสายวิชาชีพ


กลุ่มมิตรผลมีแนวทางในการดำเนินธุรกิจเพื่อเป็นบริษัทชั้นนำระดับโลก
ในอุตสาหกรรมน้ำตาล และ Bio-based

โดยการใช้นวัตกรรมทางเทคโนโลยี ร่วมกับการบริหารจัดการอย่างบูรณาการ เพื่อสร้างคุณค่า
สร้างอนาคตให้กับสังคม กลุ่มมิตรผลจึงให้ความสำคัญกับการพัฒนาบุคคล โดยรูปแบบ
การเรียนรู้ของชาวมิตรผล จะให้ความสำคัญกับ

Development Approach 70:20:10

(70 คือ การเรียนรู้จากประสบการณ์จริง 20 คือ การเรียนรู้จากผู้อื่น และ 10 คือ เรียนรู้จากห้องเรียน)

70 คือ
การเรียนรู้จากประสบการณ์จริง

เรียนรู้จากประสบการณ์ตรงแบบงาน
ที่ท้าทายที่ได้รับมอบหมาย/
การปรับเปลี่ยนหมุนเวียนงานและ
การเพิ่มบทบาทหน้าที่รับผิดชอบ

20 คือ
การเรียนรู้จากผู้อื่น

เรียนรู้จากการสอนงาน/โค้ท/
ระบบพี่เลี้ยงและการให้ข้อมูล
ย้อนกลับ(Feedback)

10 คือ
เรียนรู้จากห้องเรียน

เรียนรู้จากการฝึกอบรม/
สัมมนา/การอ่าน


ดังนั้นหลักสูตรต่างๆ สำหรับการพัฒนาพนักงานกลุ่มมิตรผลนั้น
ไม่ว่าจะเป็น Mit Phol Signature Program, โครงการ Mit Phol Coaching

จึงเป็นรูปแบบการพัฒนาพนักงานมิตรผลที่มุ่งเน้นให้พนักงานได้ฝึกปฏบัติจริง ได้รับประสบการณ์การเรียนรู้ด้วยตนเองผ่านการลงมือปฏิบัติใน
โครงการต่างๆ ที่ล้วนมีส่วนสำคัญในการเสริมสร้างการเติบโตของธุรกิจในกลุ่มมิตรผล นอกจากนี้การพัฒนาพนักงานที่มีศักยภาพสูงในรูปแบบ
การพัฒนาที่เตรียมพร้อมเพื่อตอบโจทย์ความต้องการของลูกค้าและธุรกิจ ทำให้พนักงานกลุ่มมิตรผลมีโอกาสเพิ่มพูนประสบการณ์การทำงาน
ในธุรกิจต่างประเทศในรูปแบบโครงการ Talent Mobility เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การทำงานระหว่าวธุรกิจ