ตำแหน่งงานว่างร่วมเป็นส่วนหนึ่งของครอบครัวมิตรผล


ตำแหน่งงาน

สถานที่ปฏิบัติงาน

วันที่ประกาศ

Senior Marketing Communication

สำนักงานใหญ่ อาคารเพลินจิตเซ็นเตอร์

18-01-2019

Logo
หน้าที่และความรับผิดชอบ
 • สร้างและพัฒนากลยุทธ์การสื่อสารการตลาดอย่างต่อเนื่อง ครอบคลุมทุกช่องทางโดยเฉพาะช่องทาง Online  เพื่อสร้างภาพลักษณ์แบรนด์ในทิศทางที่บริษัทฯ กำหนดไว้
 • จัดทำแผนการตลาดทั้ง Online, Offline และ On-Ground โดยวิเคราะห์ทิศทางการตลาดที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ
 • จัดทำ ประสานงาน รวมถึงเข้าร่วมกิจกรรมด้านการตลาด และงานอีเว้นท์เพื่อสร้างความเข้มแข็งของแบรนด์ในช่วงเทศกาลต่างๆ
 • ติดต่อสื่อสารและประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น Agency ทีมฝ่ายขาย เป็นต้น
 • บริหารจัดการด้านงบประมาณด้านการตลาด เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด
 • พัฒนาสื่อสิ่งพิมพ์ ทั้งภาษาไทยและอังกฤษ รวมถึงการนำเสนอ บทความ และประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งด้าน Online และ Offline
 • สร้างคอนเทนต์รูปแบบใหม่ๆ และบอกเล่าเรื่องราว (Storytelling) ผ่านบทความหรือ วิดีโอคอนเทนต์ เพื่อสื่อสารถึงกลุ่มเป้าหมายในช่องทางต่างๆได้อย่างมีประสิทธิภาพ
 • วิเคราะห์ และจัดทำรายงานสรุปเพื่อประเมินผลการทำแคมเปญการตลาด/สื่อโฆษณา และมองหาโอกาสเพื่อพัฒนาแบรนด์ และกลยุทธ์ทางการตลาด รวมถึงการวิเคราะห์พื้นที่ ช่องทางการจัดจำหน่าย ลูกค้า และโอกาส เป็นต้น
คุณสมบัติ 
 • วุฒิการศึกษาระดับ ปริญญาตรี หรือ โท สาขา บริหารธุรกิจ นิเทศศาสตร์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • มีประสบการณ์ 5 ปีขึ้นไป ด้านสื่อสารการตลาด
 • มีความรู้ด้านการวางแผนการสื่อสารการตลาด การวิเคราะห์ข้อมูลสื่อโฆษณา /ตลาด / การวิจัยตลาด
 • สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้ดี
 
สนใจสมัครตำแหน่งนี้

Sales & Marketing

สำนักงานใหญ่ อาคารเพลินจิตเซ็นเตอร์

14-01-2019

Logo
ความรับผิดชอบหลัก
 • ดำเนินการขายน้ำตาลให้กับลูกค้า Direct end user ให้ได้ตามแผนที่วางไว้ และอยู่ภายใต้ราคาที่คณะกรรมการบริษัทกำหนด
 • สนับสนุน งานด้านเอกสารการขายสำหรับลูกค้า Direct End user, จัดเตรียมเอกสารสัญญา, Addendum ให้กับลูกค้าได้อย่างถูกต้อง
 • ดำเนินการสร้างและรักษาความสัมพันธ์อันดีต่อลูกค้าในระยะยาว
 • ตรวจสอบการชำระเงินของลูกค้า ให้อยู่ภายใต้เงื่อนไขที่กำหนด
 • วางแผนและติดตามแผนการรับมอบให้เป็นไปตามแผนงานที่กำหนดไว้
 • พัฒนาระบบการทำงานที่มีอยู่ให้ดีขึ้น และนำเสนอวิธีการใหม่ในการจัดการขายและส่งมอบ
 
 
คุณสมบัติ
 • วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาการตลาดธุรกิจต่างประเทศ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • มีประสบการณ์ด้านการตลาดธุรกิจต่างประเทศ 2 ปีขึ้นไป
 • มีทักษะในด้านการขายและเจรจาต่อรอง
 • มีทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษในระดับดี (หากได้ภาษาอื่นๆ จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ)
 • มีความรู้ ทักษะด้านงานส่งออก-นำเข้าสินค้า
 • มีทักษะในการวิเคราะห์แก้ไขปัญหาและสามารถปฏิบัติงานภายใต้แรงกดดันได้
สนใจสมัครตำแหน่งนี้

เจ้าหน้าที่ฝ่ายการตลาดต่างประเทศ

สำนักงานใหญ่ อาคารเพลินจิตเซ็นเตอร์

27-11-2018

Logo

ความรับผิดชอบหลัก

 • วางแผนการขายและการตลาดของฝ่าย รวมทั้งจัดทำแผนรายปี และแผนรายเดือน ให้สอดคล้องกับเป้าหมายและงบประมาณของด้าน โดยหารือร่วมกับโลจิสติกส์และโรงงาน พร้อมทั้งทั้งสื่อสารให้ทีมได้รับทราบและเข้าใจ
 • ดำเนินการขายน้ำตาลให้ได้ตามแผนที่วางไว้ และอยู่ภายใต้ราคาที่คณะกรมมบริษัทกำหนด
 • ดำเนินการสร้างและรักษาความสัมพันธ์อันดีต่อลูกค้าในระยะยาว
 • ตรวจสอบการชำระเงินของลูกค้าให้อยู่ภายใต้เงื่อนไขที่กำหนด
 • ติดตามแผนการรับมอบให้เป็นไปตามแผนงานที่กำหนดไว้
 • วิเคราะห์และแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นในการขาย รวมทั้งช่วยสนับสนุนการแก้ปัญหาให้กับทีมงาน
 • พัฒนาระบบการทำงานที่มีอยู่ให้ดีขึ้น และนำเสนอวิธีการใหม่ในการจัดการขายและส่งมอบ

 

คุณสมบัติ

 • วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาการตลาดธุรกิจต่างประเทศ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • มีประสบการณ์ด้านการตลาดธุรกิจต่างประเทศ 3-5 ปีขึ้นไป
 • มีทักษะในการบริหารทีมงาน
 • มีทักษะในด้านการมองภาพรวม
 • มีทักษะในการบริหารบุคคล
 • สามารถสื่อสารภาอังกฤษได้ดี
 • มีทักษะในการแก้ไขปัญหา
 • มีทักษะในการเจรจาต่อรอง

 

สนใจสมัครตำแหน่งนี้

นักวิเคราะห์ (Analyst)

สำนักงานใหญ่ อาคารเพลินจิตเซ็นเตอร์

24-10-2018

Logo

ความรับผิดชอบหลัก

 • ศึกษาค้นคว้าและวิเคราะห์โอกาสทางธุรกิจและการลงทุนที่ได้รับมอบหมาย รวมถึงประสานงานเก็บรวบรวมข้อมูลสำหรับการศึกษาโครงการลงทุน
 • ติดตามสถานการณ์ของอุตสาหกรรมและธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับองค์กร รวมถึงประเมินแนวโน้มของสถานการณ์ ความเสี่ยงและโอกาสต่างๆ ที่ได้รับมอบหมาย
 • วิเคราะห์และให้คำแนะนำทางธุรกิจ รวมถึงโอกาสใหม่ในการปรับปรุุงธุรกิจต่อหน่วยธุรกิจและผู้บริหาร
 • ประสานงานกับหน่อวยงานอื่นๆ และสามารถตอบคำถามของผู้บริหาร คณะกรรมการบริษัทได้

 

คุณสมบัติ

 • การศึกษาระดับปริญญาตรี หรือ ปริญญาโท สาขาวิศวกรรม บัญชี การเงิน วิทยาศาสตร์อาหาร เศรษฐศาสตร์ หรือ MBA
 • มีประสบการณ์การทำงานด้านวิเคราะห์ธุรกิจ อุตสาหกรรม และโครงการลงทุน
 • มีทักษะภาษาอังกฤษในระดับดี (TOEIC ไม่ต่ำกว่า 500)
 • มีทักษะการติดต่อประสานงาน
 • สามารถค้นคว้างานวิจัยทั้งข้อมูลภาษาไทยและอังกฤษ 
 • มีความสามารถในการทำงานให้สำเร็จตามวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้ได้ด้วยตนเอง โดยมีการควบคุมดูแลน้อย
 • มีความสามารถที่จะปรับเปลี่ยนการทำงานให้สอดคล้องตามสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงภายในระยะเวลาที่จำกัด 
สนใจสมัครตำแหน่งนี้

Executive Sales Molasses Product

สำนักงานใหญ่ อาคารเพลินจิตเซ็นเตอร์

04-10-2018

Logo

ความรับผิดชอบหลัก

 • วิเคราะห์สถานการณ์ตลาด ความต้องการของกลุ่มลูกค้าและคู่แข่ง
 • วางแผนการขายและจัดทำแผนการตลาดของทีมขาย รวมถึงจัดทำงบประมาณรายจ่ายที่สอดคล้องกับกลุยทธ์ สำหรับกลุ่มลูกค้าที่ได้รับมอบหมาย
 • ปฏิบัติงานขายผลิตภัณฑ์ High Value และควบคุมการดำเนินงานของทีมให้บรรลุเป้าหมาย รวมทั้งควบคุมงบประมาณทั้งรายรับและรายจ่ายตามที่กำหนดไว้ โดยให้สอดคล้องกับกลยุทธ์การตลาดโมลาส
 • สร้างความพึงพอใจและสร้างประสบการณ์ที่ดีให้กับกลุ่มลูกค้าที่ได้รับมอบหมาย และรักษาฐานลูกค้าของบริษัท รวมทั้งหาลูกค้ารายใหม่เพื่อขยายตลาดให้ครอบคลุม

 

คุณสมบัติ

 • ปริญญาตรี / โท บริหารธุรกิจ การตลาด หรือสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
 • มีประสบการณ์ในการขายไม่น้อยกว่า 3 ปี
 • มีประสบการณ์ขายสินค้าเกษตรโดยเฉพาะปุ๋ย
 • มีทักษะด้านของการควบคุมบริหารจัดการและนำทีม 
 • มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ กลุ่มลูกค้า และโอกาสในการดำเนินธุรกิจใหม่ๆ
 • สามารถมองภาพรวมและปรับตัวให้เข้ากับสถานการณ์และมีความมุ่งมั่นทำงานให้บรรลุผลสำเร็จ
 • สามารถวิเคราะห์ตลาดและวางแผนกลยุทธ์แผนงานขาย
 • มีทักษะในการสื่อสาร การเจรจาต่อรอง และนำเสนอการขาย

 

สนใจสมัครตำแหน่งนี้

วิศวกรเครื่องกล/วิศวกรโครงการ

สำนักงานใหญ่ (เพลินจิต)

04-10-2018

Logo

หน้าที่ความรับผิดชอบ :

 • จัดทำข้อเสนอโครงการ Solar ให้กับลูกค้าได้ และรายงานความก้าวหน้าเสนอต่อลูกค้า รวมถึงติดต่อประสานงานกับหน่วยงานต่างๆ
 • ตรวจวัดและวิเคราะห์การใช้พลังงานในโรงงานอุตสาหกรรมด้วยเครื่องมือวัดต่างๆ
 • ศึกษา/ออกแบบเบื้องต้นและคำนวณ มาตราการประหยัดพลังงานในโรงไฟฟ้า/โรงงานน้ำตาลและโรงผลิตเอทานอล และอื่นๆด้วยระบบ Solar
 • ประเมินราคาเครื่องจักรและอุปกรณ์ของโครงการ Solar
 • บริหารงานโครงการ ควบคุมงานก่อสร้าง ติดตั้งเครื่องจักรและทดสอบเดินระบบโครงการ Solar และอื่นๆ
 • จัดทำเอกสารสำหรับงานพัฒนาโครงการ Solar และพลังงานทดแทนอื่นๆ
 • สนับสนุนการออกแบบเบื้องต้นโครงการ Solar และโรงไฟฟ้าพลังงานทดแทนอื่นๆ

คุณสมบัติ :

 • วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือโท สาขา วิศวกรรมเครื่องกล
 • ประสบการณ์ทำงาน 2 – 5 ปี
 • มีประสบการณ์ด้านโครงการ Solar โดยเฉพาะ Solar Rooftop
 • มีทักษะการใช้คอมพิวเตอร์เป็นอย่างดี สามารถใช้โปรแกรม AutoCAD และโปรแกรมด้านวิศวกรรมอื่นๆ
 • มีทักษะในการสื่อสารภาษาอังกฤษได้เป็นอย่างดี
 • มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรม (กว.) อย่างน้อยระดับภาคีวิศวกร หากมีระดับสามัญวิศวกรจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
 • สามารถเดินทางปฏิบัติงานนอกสถานที่ หรือต่างจังหวัดได้
สนใจสมัครตำแหน่งนี้

นักบัญชี

สำนักงานใหญ่ เพลินจิตเซ็นเตอร์

01-12-2016

Logo

ประสบการณ์ 
2 - 5 ปี ในงานบัญชี ด้าน AP / AR หรือ GL

สถานที่ปฏิบัติงาน 
สำนักงานใหญ่ เพลินจิตเซ็นเตอร์

หน้าที่และความรับผิดชอบ
 - จัดเตรียมเอกสารการจ่ายเงิน (ตั้งหนี้ PO,GL)
 - ตรวจสอบ และจัดเก็บเอกสารการจ่าย
 - ตรวจสอบ, ติดตามใบกำกับภาษีซื้อ/ขาย
 - จัดทำและตรวจสอบใบกำกับภาษีซื้อ-ภาษีขาย ภาษีหัก ณ ที่จ่าย รายงานภาษีซื้อ-ภาษีขาย พร้อมทั้งยื่นแบบนำส่ง
 - กระทบรายการสินค้าคงเหลือ คลังนอก และจัดทำรายงาน ก.น.13
 - กระทบยอดรายการระหว่างกัน จัดเตรียมเอกสารรายการรับ-จ่ายระหว่างกัน
 - บันทึกรายการปรับปรุงทางบัญชี และทำการปิดบัญชีประจำเดือน

คุณสมบัติ
 - ปริญญาตรี สาขา บัญชี
 - ประสบการณ์ 2 - 5 ปี ในงานบัญชี ด้าน AP / AR หรือ GL
 - มีความรู้ ความเข้าใจในหลักการและมาตรฐานการบัญชี
 - มีความรู้ความเข้าใจเรื่องภาษีอากร
 - มีทักษะการใช้คอมพิวเตอร์เป็นอย่างดี

สนใจสมัครตำแหน่งนี้