ตำแหน่งงานว่างร่วมเป็นส่วนหนึ่งของครอบครัวมิตรผล


ตำแหน่งงาน

สถานที่ปฏิบัติงาน

วันที่ประกาศ

เจ้าหน้าที่พัฒนาระบบงานขายและการตลาด

สำนักงานใหญ่ อาคารเพลินจิตเซ็นเตอร์

20-11-2018

Logo

ความรับผิดชอบหลัก

 • พัฒนาระบบรายงานข้อมูลทางการขายและการตลาด เพื่อให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องสามารถนําไปใช้ให้เกิดประโยชน์
 • หาแนวทาง หรือ เครื่องมือ มาช่วยสนับสนุนการรวบรวมและจัดเก็บฐานข้อมูล พร้อมทั้งนําข้อมูลที่ได้มาประมวลผลและวิเคราะห์
 • สร้างความเชื่อมโยงของข้อมูลส่วนต่างๆ เช่น ข้อมูล การขาย การตลาด ข้อมูลลูกค้า โดยนําเทคโนโลยีที่เหมาะสมมาปรับใช้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของระบบงาน
 • ออกแบบและพัฒนารายงาน BI Dashboard และ BI Report ให้ตรงกับความต้องการใช้งานของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
 • ติดตามและปรับปรุงฐานข้อมูลกลาง ให้มีความถูกต้อง แม่นยํา อยู่เสมอ
 • จัดอบรมการใช้งานระบบเครื่องมือสนับสนุนการขาย การตลาดให้กับผู้ใช้งาน

 

คุณสมบัติ

 • วุฒิการศึกษาระดับตรีขึ้นไป สาขาสถิติประยุกต์, เทคโนโลยีสารสนเทศ, เทคโนโลยีการจัดการ และสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • มีประสบการณ์ทํางานในสายงานที่เกี่ยวข้อง 3 ปี ขึ้นไป
 • มีทักษะในการทํา Database Management สามารถใช้เครื่องมือเพื่อการจัดการฐานข้อมูลได้ดี เช่น SQL ฯลฯ
 • สามารถออกแบบและพัฒนารายงาน โดยใช้ BI Tool ได้ดี เช่น SAP BI, Power BI, Tableau ฯลฯ
 • มีทักษะในการเขียนโปรแกรม เช่น R, Python, Java ฯลฯ
 • มีทักษะในการสื่อสาร ประสานงาน และเจรจาต่อรอง
สนใจสมัครตำแหน่งนี้

นักวิเคราะห์ (Analyst)

สำนักงานใหญ่ อาคารเพลินจิตเซ็นเตอร์

24-10-2018

Logo

ความรับผิดชอบหลัก

 • ศึกษาค้นคว้าและวิเคราะห์โอกาสทางธุรกิจและการลงทุนที่ได้รับมอบหมาย รวมถึงประสานงานเก็บรวบรวมข้อมูลสำหรับการศึกษาโครงการลงทุน
 • ติดตามสถานการณ์ของอุตสาหกรรมและธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับองค์กร รวมถึงประเมินแนวโน้มของสถานการณ์ ความเสี่ยงและโอกาสต่างๆ ที่ได้รับมอบหมาย
 • วิเคราะห์และให้คำแนะนำทางธุรกิจ รวมถึงโอกาสใหม่ในการปรับปรุุงธุรกิจต่อหน่วยธุรกิจและผู้บริหาร
 • ประสานงานกับหน่อวยงานอื่นๆ และสามารถตอบคำถามของผู้บริหาร คณะกรรมการบริษัทได้

 

คุณสมบัติ

 • การศึกษาระดับปริญญาตรี หรือ ปริญญาโท สาขาวิศวกรรม บัญชี การเงิน วิทยาศาสตร์อาหาร เศรษฐศาสตร์ หรือ MBA
 • มีประสบการณ์การทำงานด้านวิเคราะห์ธุรกิจ อุตสาหกรรม และโครงการลงทุน
 • มีทักษะภาษาอังกฤษในระดับดี (TOEIC ไม่ต่ำกว่า 500)
 • มีทักษะการติดต่อประสานงาน
 • สามารถค้นคว้างานวิจัยทั้งข้อมูลภาษาไทยและอังกฤษ 
 • มีความสามารถในการทำงานให้สำเร็จตามวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้ได้ด้วยตนเอง โดยมีการควบคุมดูแลน้อย
 • มีความสามารถที่จะปรับเปลี่ยนการทำงานให้สอดคล้องตามสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงภายในระยะเวลาที่จำกัด 
สนใจสมัครตำแหน่งนี้

Executive Sales Molasses Product

สำนักงานใหญ่ อาคารเพลินจิตเซ็นเตอร์

04-10-2018

Logo

ความรับผิดชอบหลัก

 • วิเคราะห์สถานการณ์ตลาด ความต้องการของกลุ่มลูกค้าและคู่แข่ง
 • วางแผนการขายและจัดทำแผนการตลาดของทีมขาย รวมถึงจัดทำงบประมาณรายจ่ายที่สอดคล้องกับกลุยทธ์ สำหรับกลุ่มลูกค้าที่ได้รับมอบหมาย
 • ปฏิบัติงานขายผลิตภัณฑ์ High Value และควบคุมการดำเนินงานของทีมให้บรรลุเป้าหมาย รวมทั้งควบคุมงบประมาณทั้งรายรับและรายจ่ายตามที่กำหนดไว้ โดยให้สอดคล้องกับกลยุทธ์การตลาดโมลาส
 • สร้างความพึงพอใจและสร้างประสบการณ์ที่ดีให้กับกลุ่มลูกค้าที่ได้รับมอบหมาย และรักษาฐานลูกค้าของบริษัท รวมทั้งหาลูกค้ารายใหม่เพื่อขยายตลาดให้ครอบคลุม

 

คุณสมบัติ

 • ปริญญาตรี / โท บริหารธุรกิจ การตลาด หรือสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
 • มีประสบการณ์ในการขายไม่น้อยกว่า 3 ปี
 • มีประสบการณ์ขายสินค้าเกษตรโดยเฉพาะปุ๋ย
 • มีทักษะด้านของการควบคุมบริหารจัดการและนำทีม 
 • มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ กลุ่มลูกค้า และโอกาสในการดำเนินธุรกิจใหม่ๆ
 • สามารถมองภาพรวมและปรับตัวให้เข้ากับสถานการณ์และมีความมุ่งมั่นทำงานให้บรรลุผลสำเร็จ
 • สามารถวิเคราะห์ตลาดและวางแผนกลยุทธ์แผนงานขาย
 • มีทักษะในการสื่อสาร การเจรจาต่อรอง และนำเสนอการขาย

 

สนใจสมัครตำแหน่งนี้

วิศวกรเครื่องกล/วิศวกรโครงการ

สำนักงานใหญ่ (เพลินจิต)

04-10-2018

Logo

หน้าที่ความรับผิดชอบ :

 • จัดทำข้อเสนอโครงการ Solar ให้กับลูกค้าได้ และรายงานความก้าวหน้าเสนอต่อลูกค้า รวมถึงติดต่อประสานงานกับหน่วยงานต่างๆ
 • ตรวจวัดและวิเคราะห์การใช้พลังงานในโรงงานอุตสาหกรรมด้วยเครื่องมือวัดต่างๆ
 • ศึกษา/ออกแบบเบื้องต้นและคำนวณ มาตราการประหยัดพลังงานในโรงไฟฟ้า/โรงงานน้ำตาลและโรงผลิตเอทานอล และอื่นๆด้วยระบบ Solar
 • ประเมินราคาเครื่องจักรและอุปกรณ์ของโครงการ Solar
 • บริหารงานโครงการ ควบคุมงานก่อสร้าง ติดตั้งเครื่องจักรและทดสอบเดินระบบโครงการ Solar และอื่นๆ
 • จัดทำเอกสารสำหรับงานพัฒนาโครงการ Solar และพลังงานทดแทนอื่นๆ
 • สนับสนุนการออกแบบเบื้องต้นโครงการ Solar และโรงไฟฟ้าพลังงานทดแทนอื่นๆ

คุณสมบัติ :

 • วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือโท สาขา วิศวกรรมเครื่องกล
 • ประสบการณ์ทำงาน 2 – 5 ปี
 • มีประสบการณ์ด้านโครงการ Solar โดยเฉพาะ Solar Rooftop
 • มีทักษะการใช้คอมพิวเตอร์เป็นอย่างดี สามารถใช้โปรแกรม AutoCAD และโปรแกรมด้านวิศวกรรมอื่นๆ
 • มีทักษะในการสื่อสารภาษาอังกฤษได้เป็นอย่างดี
 • มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรม (กว.) อย่างน้อยระดับภาคีวิศวกร หากมีระดับสามัญวิศวกรจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
 • สามารถเดินทางปฏิบัติงานนอกสถานที่ หรือต่างจังหวัดได้
สนใจสมัครตำแหน่งนี้

Risk Management Executive

สำนักงานใหญ่ อาคารเพลินจิตเซ็นเตอร์

14-09-2018

Logo

คุณสมบัติ

 • ปริญญาตรี / ปริญญาโท คณะบริหารธุรกิจ วิทยาศาสตร์ วิศวกรรมศาสตร์ หรือสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
 • มีประสบการณ์ 5-10 ปีในงานด้าน บริหารความเสี่ยง การบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจ ISO 
   

ความรับผิดชอบหลัก

งานบริหารความเสี่ยง

 • ทบทวนกรอบการบริหารความเสี่ยงของกลุ่มมิตรผล  ให้สอดคล้องกับการดำเนินงานของกลุ่มมิตรผลและเป็นไปตามแนวปฏิบัติที่ดี (Best Practice)
 • รวบรวมและวิเคราะห์ความเสี่ยงระดับธุรกิจและระดับองค์กร
 • นำผลของการประเมินความเสี่ยงไปพิจารณาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการวางแผนกลยุทธ์
 • จัดทำ และทบทวนแผนงานบริหารความเสี่ยง
 • ให้ความรู้แก่พนักงานของกลุ่มมิตรผลเกี่ยวกับหลักการและกระบวนการบริหารความเสี่ยง
 • เป็นผู้ประสานงาน (Facilitator) ในการประชุมเรื่องความเสี่ยง เพื่อสนับสนุนการระบุ ประเมิน และจัดการความเสี่ยง ให้มีความถูกต้องเหมาะสม รวมทั้งติดตามความคืบหน้าของการจัดทำแผนจัดการความเสี่ยง

งานบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจ (BCM)

 • จัดทำ ทบทวนและดำเนินการระบบบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจ ของสำนักงานใหญ่ ตามมาตรฐานสากล และสอดคล้องกับการดำเนินงานของกลุ่มมิตรผล
 • สนับสนุนให้โรงงานและบริษัทในเครือ มีการจัดทำระบบบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจ
 • เป็นผู้ประสานงาน (Facilitator) และดำเนินการฝึกซ้อมแผน BCP กลุ่มมิตรผล สำนักงานใหญ่ และสนับสนุนการฝึกซ้อมแผน BCP ของโรงงานและบริษัทในเครือ
 • ให้ความรู้แก่พนักงานของกลุ่มมิตรผลเกี่ยวกับหลักการและกระบวนการบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจ
สนใจสมัครตำแหน่งนี้

วิศวกรไฟฟ้า

สำนักงานใหญ่ อาคารเพลินจิตเซ็นเตอร์

14-09-2018

Logo

รายละเอียดงานและหน้าที่ความรับผิดชอบ

 • จัดทำข้อเสนอโครงการ และรายงานความก้าวหน้าเสนอต่อลูกค้า Solar ให้กับลูกค้า
 • ตรวจวัดและวิเคราะห์การใช้พลังงานในโรงงานอุตสาหกรรมด้วยเครื่องวัดต่างๆ
 • ศึกษา ออกแบบเบื้องต้น และคำนวณมาตรการประหยัดพลังงานโรงงานไฟฟ้า โรงานน้ำตาล โรงงานเอทานอล และอื่นๆด้วยระบบ Solar
 • ปรับปรุงการใช้ไฟฟ้าด้วยวิธีปรับปรุงตัวประกอบกำลังไฟฟ้า ลด Peak Demand/Loss ในระบบสายส่ง/ การประหยัดพลังงานในเครื่องจักรและอื่นๆ
 • ประเมินราคาเครื่องจักรและอุปกรณ์ของโครงการ Solar เพื่อใช้ในการบริหารจัดการงาน
 • บริหารโครงการ ควบคุมงานก่อสร้าง ติดตั้งเครื่องจักร และทดสอบเดินระบบโครงการ Solar และอื่นๆ
 • จัดทำเอกสารสำหรับงานพัฒนาโครงการ Solar และพลังงานทดแทนอื่นๆ
 • สนับสนุนการออกแบบเบื้องต้น Solar และโรงไฟฟ้าพลังงานทดแทนอื่นๆ

คุณสมบัติ

 • วุฒิการศึกษาปริญญาตรีหรือโท สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า
 • มีประสบการณ์อย่างน้อย 2 ปี
 • มีประสบการณ์ด้านโครงการ Solar โดยเฉพาะเกี่ยวกับ Solar Rooftop
 • สามารถใช้งานโปรแกรมทางด้านวิศวกรรมได้เป็นอย่างดี
 • มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรม อย่างน้อยภาคีวิศวกร หากมีสามัญวิศวกรจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
 • สามารถเดินทางไปทำงานนอกสถานที่ หรือต่างจังหวัดได้
สนใจสมัครตำแหน่งนี้

Personal Assistant (Marketing)

สำนักงานใหญ่ อาคารเพลินจิต เซ็นเตอร์

28-08-2018

Logo

Job Description

 1. Interact with our consultants, bankers, advisors and market players to collect information from multiple sources
 2. Analyze the data, cross reference with trends and decipher the trade flows on the movement of physical sugar as well as offer projections on the future market pricing.
 3. Coordinate with our consultants to organize the training/workshop regularly and follow up on the discussion points
 4. Submission of reports and conclusions is an essential part of the job, with the intent to improve the decision making process

Qualification

 1. MBA (International Trade, Economics, Statistics or Finance) or Chartered Financial Analyst
 2. Work Experience: 3-5 Years
 3. Technical Training or Experience in deciphering technical market data and terminology, especially related to commodity pricing & future markets / hedging, options, swaps / structures

Skills Required

 1. Capable of handling large amount of data & information, on daily basis
 2. Computer Skills – Hands on working knowledge of MS Office (Excel, Power point)
 3. Strong communication skills (Written & Verbal) – English & Thai (any added language skills would be considered as added qualification)
 4. Presentation Skills – Able to put forth conclusions and recommendations based on data analysis

 

 

สนใจสมัครตำแหน่งนี้

นักบัญชี

โรงงานน้ำตาลมิตรผล ด่านช้าง จ.สุพรรณบุรี

09-07-2018

Logo

หน้าที่ความรับผิดชอบ

1.   รายงานรับซื้ออ้อยประจำวัน / ประจำงวด
2.   บันทึกบัญชีค่าใช้จ่ายบริหารสถานีขนถ่าย
3.   กระทบยอดรายได้และจัดทำใบกำกีบภาษ๊
4.   รายได้ขายปุ๋ย - ยา และกระทบยอด stock ปุ๋ย - ยา, ต้นทุน - รายได้ ปุ๋ย - ยา และน้ำมัน
5.   รายงานติดตามงบส่งเสริมประจำปี รายตัว และรายงานหนี้สิน
6.   บันทึกบัญชีทั่วไป

คุณสมบัติ

1.  วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาบัญชี
2.  มีทักษะการใช้โปรแกรม Excel
3.  มีความรู้เรื่อง พรบ.การบัญชีและภาษีอากร
4.  หากมีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ

 

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมติดต่อ คุณโสมสุดา วงษาญาณ 085-4099711 

สนใจสมัครตำแหน่งนี้

วิศวกร (โยธา)

โรงงานน้ำตาลมิตรผล จ.สิงห์บุรี

09-07-2018

Logo

หน้าที่ความรับผิดชอบ

1.   รับผิดชอบงานเขียนแบบ ถอดแบบ  ประเมินราคา
2.   ตรวจสอบสเปควัสดุ งานจ้างเหมา
3.   ควบคุมการติดตั้งเครื่องจักร

 

คุณสมบัติ

1.  วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขา วิศวกรรมโยธา
2.   มีความรู้เรื่องงานเขียนแบบ ถอดแบบ  ประเมินราคา
 

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมติดต่อ คุณจีรนันท์  สังข์งาม 092-0131597 

สนใจสมัครตำแหน่งนี้

เจ้าหน้าที่ไฟฟ้าผลิต

โรงงานน้ำตาลมิตรผล จ.สิงห์บุรี

09-07-2018

Logo

หน้าที่ความรับผิดชอบ

1.  สนับสนุนข้อมูลการติดตั้งระบบควบคุมเครื่องจักรและอุปกรณ์ต่าง ๆ ให้ได้ตามมาตรฐาน
2.  ซ่อมแซมเครื่องจักรให้มีประสิทธิภาพ
3.   ดูแลการผลิตไฟฟ้าและใช้พลังงานไฟฟ้าให้ได้ตามเป้าหมายประจำปี
4.   ปฏิบัติตามข้อกําหนดระบบมาตรฐานสากลทุกระบบที่โรงงานได้รับการรับรอง

 

คุณสมบัติ

1.  วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า/อิเล็กทรอนิกส์
2.   มีความรู้เรื่องการผลิตไฟฟ้าและใช้พลังงานไฟฟ้า
3.   สามารถทำงานเป็นกะได้

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมติดต่อ คุณจีรนันท์  สังข์งาม 092-0131597 

สนใจสมัครตำแหน่งนี้

เจ้าหน้าที่พัฒนาระบบ

โรงงานน้ำตาลมิตรผล ด่านช้าง จ.สุพรรณบุรี

27-03-2018

Logo

สถานที่ปฏิบัติงาน
โรงงานน้ำตาลมิตรผล ด่านช้าง จ.สุพรรณบุรี

 

หน้าที่ความรับผิดชอบ 
- พัฒนา website
- Support service user
- ควบคุม ดูแล พัฒนางานระบบคอมพิวเตอร์
- ควบคุม วางแผนบำรุงรักษาคอมพิวเตอร์
- เขียน software,programe,webpage,mysql server,sql server,delphi เป็นต้น


คุณสมบัติ 
- อายุ 23 - 30 ปี
- ปริญญาตรีสาขาคอมพิวเตอร์ หรือที่เกี่ยวข้อง
- สามารถเขียนและใช้ software, programe, website, JAVA, mysql server, sql server, delphi, PSP ได้
- มีประสบการณ์จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

สนใจสมัครตำแหน่งนี้

เจ้าหน้าที่บำรุงรักษา

โรงงานน้ำตาลมิตรผล ด่านช้าง จ.สุพรรณบุรี

14-03-2018

Logo

สถานที่ปฏิบัติงาน
โรงงานน้ำตาลมิตรผล ด่านช้าง จ.สุพรรณบุรี

 

หน้าที่ความรับผิดชอบ 
- ควบคุม ดูแลมาตรฐานการปฏิบัติงานกับเครื่องจักร
- วิเคราะห์ปัญหาการผลิตและการบำรุงรักษาเครื่องจักร
- วางแผน ควบคุมการซ่อมแซมและบำรุงรักษาเครื่องจักร
- ติดตามกระบวนการผลิต วิเคราะห์ปัญหางานต่างๆและมาตรการแก้ไข ป้องกันปริมาณและคุณภาพของผลิตภัณฑ์และประสิทธิภาพของเครื่องจักร

 

คุณสมบัติ 
- อายุ 23 - 30 ปี
- ปริญญาตรีสาขาวิศวกรรมเครื่องกล, ไฟฟ้า
- สามารถควบคุมงานการซ่อมแซ่ม และติดตั้งเครื่องจักร ดูแลการผลิตได้
- หากมีประสบการณ์จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

สนใจสมัครตำแหน่งนี้

ผู้จัดการฝ่ายความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม

โรงงานน้ำตาลมิตรผล กาฬสินธุ์

15-11-2017

Logo

หน้าที่ความรับผิดชอบ:

 • ให้คำปรึกษาแนะนำด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อมแก่ ผู้บริหาร และหน่วยงานความปลอดภัยในการทำงาน
 • วางแผนกลยุทธ์และกำหนดแนวทางการดำเนินงานด้านความปลอดภัยฯ
 • วางแผนการตรวจประเมินด้านความปลอดภัยฯ และควบคุมสั่งการการตรวจประเมินตามแผน
 • บริหารจัดการการปฏิบัติงานของ จป. และผู้ปฏิบัติงานสิ่งแวดล้อมให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ รวดเร็ว ถูกต้องตามกฎหมายและตามแผนงานที่กำหนด
 • จัดทำระบบและพัฒนา ปรับปรุงกระบวนการด้านความปลอดภัยฯ ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
 • จัดทำระบบและพัฒนา ปรับปรุงกระบวนการทำงาน และกำกับควบคุมการทำงานของงานธุรการให้มีประสิทธิภาพ
 • ให้ความเห็นในการประเมินผลการปฏิบัติงานของจป. และผู้ปฏิบัติงานสิ่งแวดล้อม
 • ร่วมวิเคราะห์และรายงานอุบัติเหตุ รวมทั้งสาเหตุและแนวทางป้องกัน พร้อมทั้งแก้ไขอุบัติเหตุที่เกิดขึ้น
 • จัดทำคุ่มือ กิจกรรม เพื่อส่งเสริมความปลอดภัยในการทำงานภายในโรงงาน

คุณสมบัติ:

 • ปริญญาตรี/โท ทางด้านชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • ประสบการณ์ 10 ปี ขึ้นไป ด้านการบริหารความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม ในธุรกิจอุตสาหกรรมขนาดใหญ่
 • มีทักษะการสังเกต วิเคราะห์ มองเห็นภาพรวม
 • มีทักษะในการบริหารบุคลากรและทีมงาน
 • มีมนุษย์สัมพันธ์ดี มีทักษะในการประสานงาน การเจรจาต่อรอง และสามารถโน้มน้าวผู้อื่นได้
 • ปฏิบัติงานประจำในจังหวัดกาฬสินธุ์ (โรงงานทำงานจันทร์-เสาร์ 08.00-17.00 น.)

สนใจสามารถติดต่อขอข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่เบอร์ 0-2794-1344 ติดต่อคุณรุ่งโรจน์

สนใจสมัครตำแหน่งนี้

จป.วิชาชีพ

โรงงานน้ำตาลมิตรผล กาฬสินธุ์

01-08-2017

Logo

หน้าที่ความรับผิดชอบ

 1. จัดทำแผนงาน โครงการ กิจกรรม มาตรการด้านความปลอดภัยในการทำงาน
 2. จัดทำเอกสารตามกฎหมายกำหนด และประสานงานกับหน่วยงานราชการ
 3. กำกับ  ดูแล  ให้พนักงานปฏิบัติตามกฎระเบียบ  หรือ  มาตรฐานเกี่ยวกับความปลอดภัยในการทำงาน
 4. แนะนำ  ฝึกสอน  อบรมพนักงานให้ปฏิบัติตามกฎระเบียบ

 

คุณสมบัติ

 1. การศึกษา ปริญญาตรี สาขาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
 2. ประสบการณ์ 3  ปี ขึ้นไป
 3. มีความรู้ระบบมาตรฐาน OHSAS  18001, CCF และระบบอัคคีภัย
 4. มีทักษะการวิเคราะห์อย่างเป็นระบบ
 5. มีทักษะการใช้คอมพิวเตอร์

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ คุณกัญญาวรรณ: โทร 082-8694131

สนใจสมัครตำแหน่งนี้

เจ้าหน้าที่งานขาย Food Chain ( Food Service )

สำนักงานใหญ่ อาคารเพลินจิตเซ็นเตอร์

10-02-2017

Logo

คุณสมบัติ 
 - ปริญญาตรี / โท สาขา การตลาด,บริหารธุรกิจหรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
 - ประสบการณ์อย่างน้อย 3-5 ปี ในด้านการขายช่องทาง Food Service
 - มีทักษะในการสื่อสาร การเจรจาต่อรอง การนำเสนอการขาย และการใช้คอมพิวเตอร์
 - มีจิตสำนึกในการให้บริการ ตั้งใจเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ และปรับปรุงการทำงานอย่างต่อเนื่อง

หน้าที่ความรับผิดชอบ 
 - ดูแลการขายสินค้าให้กับลูกค้าช่องทาง Quick Service Restaurant และกลุ่ม Distributor ให้เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด 
 - บริหาร ลูกค้ากลุ่ม Quick Service Restaurant และ Distributor เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพทั้งในส่วนการครอบคลุมร้านค้าในช่องทางที่กำหนด ให้มีสินค้าวางจำหน่าย ตลอดจนการสร้างความโดดเด่นให้สินค้าและการรักษาความสัมพันธ์ในระยะยาวกับร้านค้า
 - วางแผน โดยการนำแผนงานของ Trade Marketing และ Brand Marketing ไปใช้ตามเป้าหมายที่กำหนด และร่วมกันวิเคราะห์ความเป็นไปได้ของแผนงานให้สอดคล้องกับสถานการณ์การตลาด และเกิดประโยชน์สูงสุดกับองค์กร
 - จัดทำ แผนการติดตามและประเมินผลการดำเนินงาน แผนการเยี่ยมลูกค้า วิเคราะห์สถานการณ์ตลาดและคู่แข่ง แผนการใช้จ่ายงบประมาณ เพื่อจัดทำรายประจำสัปดาห์ ประจำเดือน และประจำปี รวมทั้งจัดทำระบบ Key Account Management กับลูกค้าในช่องทางที่กำหนด
 - พัฒนา ตัวแทนจำหน่าย ประสิทธิภาพการขาย และร่วมหาโครงการใหม่ๆ เพื่อเพิ่มโอกาสและมูลค่าทางการขาย ตลอดจนการรักษาระดับมาตรฐานในการบริการลูกค้า รวมถึงการหาแนวทางพัฒนาความสัมพันธ์กับลูกค้าทั้งภายในและภายนอก เพื่อให้เกิดความพึงพอใจสูงสุด
 - ตรวจสอบตัวแทนจำหน่ายให้ดำเนินงานภายใต้กฎระเบียบข้อบังคับและเงื่อนไขที่กำหนด ความถูกต้องของการใช้งบประมาณทางการขายตลอดจนค่าใช้จ่ายในการช่วยเหลือตัวแทนจำหน่าย

สนใจสมัครตำแหน่งนี้

นักบัญชี

สำนักงานใหญ่ เพลินจิตเซ็นเตอร์

01-12-2016

Logo

ประสบการณ์ 
2 - 5 ปี ในงานบัญชี ด้าน AP / AR หรือ GL

สถานที่ปฏิบัติงาน 
สำนักงานใหญ่ เพลินจิตเซ็นเตอร์

หน้าที่และความรับผิดชอบ
 - จัดเตรียมเอกสารการจ่ายเงิน (ตั้งหนี้ PO,GL)
 - ตรวจสอบ และจัดเก็บเอกสารการจ่าย
 - ตรวจสอบ, ติดตามใบกำกับภาษีซื้อ/ขาย
 - จัดทำและตรวจสอบใบกำกับภาษีซื้อ-ภาษีขาย ภาษีหัก ณ ที่จ่าย รายงานภาษีซื้อ-ภาษีขาย พร้อมทั้งยื่นแบบนำส่ง
 - กระทบรายการสินค้าคงเหลือ คลังนอก และจัดทำรายงาน ก.น.13
 - กระทบยอดรายการระหว่างกัน จัดเตรียมเอกสารรายการรับ-จ่ายระหว่างกัน
 - บันทึกรายการปรับปรุงทางบัญชี และทำการปิดบัญชีประจำเดือน

คุณสมบัติ
 - ปริญญาตรี สาขา บัญชี
 - ประสบการณ์ 2 - 5 ปี ในงานบัญชี ด้าน AP / AR หรือ GL
 - มีความรู้ ความเข้าใจในหลักการและมาตรฐานการบัญชี
 - มีความรู้ความเข้าใจเรื่องภาษีอากร
 - มีทักษะการใช้คอมพิวเตอร์เป็นอย่างดี

สนใจสมัครตำแหน่งนี้