ตำแหน่งงานว่างร่วมเป็นส่วนหนึ่งของครอบครัวมิตรผล


ตำแหน่งงาน

สถานที่ปฏิบัติงาน

วันที่ประกาศ

Innovation Management Officer

ภูเขียว จ.ชัยภูมิ

09-07-2018

Logo

ความรับผิดชอบหลัก

 • ดำเนินการและประสานงานของศูนย์นวัตกรรมฯ กับ ผู้บริหารและนักวิจิย ทั้งลูกค้าภายในและภายนอกองค์กร
 • สนับสนุนการให้บริการ การสื่อสารประชาสัมพันธ์  ติดต่อ ประสานงานกับหน่วยงานทั้งภายในและภายนอกศูนย์นวตักรรม และกลุ่มมิตรผล เพื่อให้การปฏิบ้ติงานมีประสิทธิภาพ
 • รับผิดชอบในการจัดเตรียมวัสดุ อุปกรณ์ ของใช้ต่างๆ ในการจัด Event ต่างๆ
 • จัดทา ข้อมูล และ presentation การประชาสัมพันธ์ของหน่วยงาน
 • แนะนาองค์กร ผลิตภัณฑ์และสินค้าของ บริษัทฯ ได้
 • สามารถเป็นพิธีกร ในการแนะนำองค์กร ผลิตภัณฑ์และเชิญชวนให้ผู้ฟังเกิดความสนใจ
 • งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมายตามโอกาสต่างๆ

คุณสมบัติ

 • วุฒิการศึกษาระดับปริญญาโท
 • มีประสบการณ์งานบริหาร, การประชาสัมพันธ์ ประมาณ 2-5 ปี
 • มีทักษะการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์และภาษาอังกฤษในระดับดี
 • มีทักษะการประสานงาน การเจรจาต่อรองที่ดี  และมีความละเอียดรอบคอบ
 • บุคลิกภาพดี และมนุษยสัมพันธ์ดี
 • สามารถแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี
 • มีทักษะในการบริหารทีมงานที่ดี
 • สามารถจัดลำดับความสำคัญ และแบ่งหน้าที่งานได้
 • สามารถปฏิบัติงานประจำ ที่ศูนย์นวัตกรรมที่ ภูเขียว จ.ชัยภูมิ ได้

 

สนใจสมัครตำแหน่งนี้

เจ้าหน้าที่วิเคราะห์คุณภาพ

โรงงานน้ำตาลมิตรผล ด่านช้าง จ.สุพรรณบุรี

09-07-2018

Logo

หน้าที่ความรับผิดชอบ

1.   ดำเนินการปฏิบัติงานการเพื่อให้ได้มาตรฐาน ISO 17205 ด้านเชื้อจุลินทรีย์ขอบข่ายงาน TPC และ Yeast & Mold ในตัวอย่างน้ำเชื่อม
2.   ดำเนินการวิเคราะห์ตรวจสอบผลคุณภาพน้ำเชื่อม ก่อนปล่อยผ่านผลิตภัณฑ์และติดตามผลไปจนถึงลูกค้า
3.   ดำเนินการปฏิบัติงานในการเตรียมสารเคมี ตรวจสอบการวิเคราะห์ และการซ่อมบำรุงเครื่องมือวัดเชิงป้องกันได้ ควบคุมการปฏิบัติ งานวิเคราะห์เชื้อจุลินทรีย์ได้อย่างถูกต้อง แม่นยำ ตามความถี่ที่กำหนด
4.   จัดทำห้องปฏิบัติการวิเคราะห์จุลินทรีย์ต้นแบบของกลุ่มมิตรผล เป็นต้น

คุณสมบัติ

1.  วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี/โท สาขาวิทยาศาสตร์การอาหาร
2.   มีความสามารถในการใช้เครื่อง NIR , HPLC
3.  หากเคยทำงานในห้องปฏิบัติการ/โรงงานผลิตหรือมีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ
4.   มีทักษะในการใช้โปรแกรม Excel 

 

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมติดต่อ คุณโสมสุดา วงษาญาณ 085-4099711 

สนใจสมัครตำแหน่งนี้

นักบัญชี

โรงงานน้ำตาลมิตรผล ด่านช้าง จ.สุพรรณบุรี

09-07-2018

Logo

หน้าที่ความรับผิดชอบ

1.   รายงานรับซื้ออ้อยประจำวัน / ประจำงวด
2.   บันทึกบัญชีค่าใช้จ่ายบริหารสถานีขนถ่าย
3.   กระทบยอดรายได้และจัดทำใบกำกีบภาษ๊
4.   รายได้ขายปุ๋ย - ยา และกระทบยอด stock ปุ๋ย - ยา, ต้นทุน - รายได้ ปุ๋ย - ยา และน้ำมัน
5.   รายงานติดตามงบส่งเสริมประจำปี รายตัว และรายงานหนี้สิน
6.   บันทึกบัญชีทั่วไป

คุณสมบัติ

1.  วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาบัญชี
2.  มีทักษะการใช้โปรแกรม Excel
3.  มีความรู้เรื่อง พรบ.การบัญชีและภาษีอากร
4.  หากมีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ

 

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมติดต่อ คุณโสมสุดา วงษาญาณ 085-4099711 

สนใจสมัครตำแหน่งนี้

วิศวกร (โยธา)

โรงงานน้ำตาลมิตรผล จ.สิงห์บุรี

09-07-2018

Logo

หน้าที่ความรับผิดชอบ

1.   รับผิดชอบงานเขียนแบบ ถอดแบบ  ประเมินราคา
2.   ตรวจสอบสเปควัสดุ งานจ้างเหมา
3.   ควบคุมการติดตั้งเครื่องจักร

 

คุณสมบัติ

1.  วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขา วิศวกรรมโยธา
2.   มีความรู้เรื่องงานเขียนแบบ ถอดแบบ  ประเมินราคา
 

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมติดต่อ คุณจีรนันท์  สังข์งาม 092-0131597 

สนใจสมัครตำแหน่งนี้

เจ้าหน้าที่ไฟฟ้าผลิต

โรงงานน้ำตาลมิตรผล จ.สิงห์บุรี

09-07-2018

Logo

หน้าที่ความรับผิดชอบ

1.  สนับสนุนข้อมูลการติดตั้งระบบควบคุมเครื่องจักรและอุปกรณ์ต่าง ๆ ให้ได้ตามมาตรฐาน
2.  ซ่อมแซมเครื่องจักรให้มีประสิทธิภาพ
3.   ดูแลการผลิตไฟฟ้าและใช้พลังงานไฟฟ้าให้ได้ตามเป้าหมายประจำปี
4.   ปฏิบัติตามข้อกําหนดระบบมาตรฐานสากลทุกระบบที่โรงงานได้รับการรับรอง

 

คุณสมบัติ

1.  วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า/อิเล็กทรอนิกส์
2.   มีความรู้เรื่องการผลิตไฟฟ้าและใช้พลังงานไฟฟ้า
3.   สามารถทำงานเป็นกะได้

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมติดต่อ คุณจีรนันท์  สังข์งาม 092-0131597 

สนใจสมัครตำแหน่งนี้

MARKET ANALYST (Bio-power)

สำนักงานใหญ่ อาคารเพลินจิตเซ็นเตอร์

03-07-2018

Logo

ความรับผิดชอบหลัก

 • ค้นหา ติดตาม Update ข้อมูลในอุตสาหกรรมและอุตสาหกรรมที่เกี่ยวเนื่องทั้งตลาดในและต่างประเทศจากแหล่งข้อมูลต่างๆ
 • วิเคราะห์ข้อมูลอุตสาหกรรม Feedstock และอุตสาหกรรมต่อเนื่องจากวัตถุดิบ กากน้ำตาล หัวมันสำปะหลัง
 • จัดทำรายงานวิเคราะห์แนวโน้มตลาด ความสามารถในการแข่งขัน ความต้องการลูกค้า
 • ประสานงานกับฝ่าย IT เพื่อนำระบบ IT มาใช้ในกระบวนการทำงาน ออกแบบ รวบรวมจัดเก็บฐานข้อมูลบริษัทในรูปแบบที่พร้อมสำหรับการวิเคราะห์
 • Forecast, Projection, Simulation แนวโน้มสถานการณ์ เพื่อเป็นข้อมูลในการวางแผนกลยุทธ์การตลาด ประจำปี หรือมีการเปลี่ยนแปลงตัวแปรสำคัญ

 

คุณสมบัติ

 • วุฒิการศึกษาระดับปริญญาโท สาขาการตลาด
 • มีประสบการณ์การทำงาน 2-3 ปี
 • มีความรู้ ความเข้าใจพื้นฐานด้านธุรกิจอุตสาหกรรม
 • มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์
 • มีทักษะการใช้ระบบ Excel, Database
 • มีทักษะการอ่าน เขียน ภาษาอังกฤษได้ดี

 

สนใจสมัครตำแหน่งนี้

เจ้าหน้าที่สื่อสารการตลาด

สำนักงานใหญ่ (เพลินจิต)

29-06-2018

Logo

หน้าที่ความรับผิดชอบ :

 • จัดทำแผนการสื่อสารการตลาดให้สอดคล้องกับกลยุทธ์การสื่อสาร
 • ปฏิบัติและประสานงานตามแผนงานการสื่อสารการตลาดที่ได้รับมอบหมาย
 • ประสานงานกับผู้ที่เกี่ยวข้องทั้งภายในและภายนอก เพื่อให้แผนงานบรรลุผลสำเร็จรวมทั้งปฏิบัติงานอย่างเป็นทีม เพื่อให้ได้ประสิทธฺภาพ
 • จัดทำและประเมินผลการดำเนินงานของกิจกรรมที่ได้รับมอบหมาย
 • ร่วมพัฒนาข้อมูล รูปแบบ วิธีการใหม่ ทั้งในด้านกิจกรรม การสื่อสารการตลาด การส่งเสริมผลิตภัณฑ์ และงานวิจัยทางด้านการตลาดเชิงผู้บริโภค

คุณสมบัติ :

 • วุฒิการศึกษาระดับ ปริญญาตรี สาขา บริหารธุรกิจ นิเทศศาสตร์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • มีประสบการณ์ 3-5 ปี ด้านสื่อสารการตลาด ความรู้/ความสามารถ
 • ความรู้ด้านการวางแผนการสื่อสารการตลาด การวิเคราะห์ข้อมูลสื่อโฆษณา /ตลาด / การวิจัยตลาด
 • มีทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษ
 • มีทักษะในการนำเสนอ
 • มีทักษะการใช้โปรแกรม Photoshop / ถ่ายภาพ
สนใจสมัครตำแหน่งนี้

Risk Management Executive

สำนักงานใหญ่ อาคารเพลินจิตเซ็นเตอร์

14-05-2018

Logo

คุณสมบัติ

 • ปริญญาตรี / ปริญญาโท คณะบริหารธุรกิจ วิทยาศาสตร์ วิศวกรรมศาสตร์ หรือสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
 • มีประสบการณ์ 5-10 ปีในงานด้าน บริหารความเสี่ยง การบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจ ISO 
   

ความรับผิดชอบหลัก

งานบริหารความเสี่ยง

 • ทบทวนกรอบการบริหารความเสี่ยงของกลุ่มมิตรผล  ให้สอดคล้องกับการดำเนินงานของกลุ่มมิตรผลและเป็นไปตามแนวปฏิบัติที่ดี (Best Practice)
 • รวบรวมและวิเคราะห์ความเสี่ยงระดับธุรกิจและระดับองค์กร
 • นำผลของการประเมินความเสี่ยงไปพิจารณาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการวางแผนกลยุทธ์
 • จัดทำ และทบทวนแผนงานบริหารความเสี่ยง
 • ให้ความรู้แก่พนักงานของกลุ่มมิตรผลเกี่ยวกับหลักการและกระบวนการบริหารความเสี่ยง
 • เป็นผู้ประสานงาน (Facilitator) ในการประชุมเรื่องความเสี่ยง เพื่อสนับสนุนการระบุ ประเมิน และจัดการความเสี่ยง ให้มีความถูกต้องเหมาะสม รวมทั้งติดตามความคืบหน้าของการจัดทำแผนจัดการความเสี่ยง

งานบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจ (BCM)

 • จัดทำ ทบทวนและดำเนินการระบบบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจ ของสำนักงานใหญ่ ตามมาตรฐานสากล และสอดคล้องกับการดำเนินงานของกลุ่มมิตรผล
 • สนับสนุนให้โรงงานและบริษัทในเครือ มีการจัดทำระบบบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจ
 • เป็นผู้ประสานงาน (Facilitator) และดำเนินการฝึกซ้อมแผน BCP กลุ่มมิตรผล สำนักงานใหญ่ และสนับสนุนการฝึกซ้อมแผน BCP ของโรงงานและบริษัทในเครือ
 • ให้ความรู้แก่พนักงานของกลุ่มมิตรผลเกี่ยวกับหลักการและกระบวนการบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจ
สนใจสมัครตำแหน่งนี้

เจ้าหน้าที่ซ่อมบำรุง (กลุ่มธุรกิจปุ๋ย)

โรงงานปุ๋ยอินทรีย์ สาขาภูเขียว อำเภอภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ

10-05-2018

Logo

สถานที่ปฏิบัติงาน
โรงงานปุ๋ยอินทรีย์ สาขาภูเขียว อำเภอภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ


หน้าที่ความรับผิดชอบ
- จัดทำแผนงาน PM และซ่อมบำรุงรักษาเครื่องกล
- ตรวจเช็คเครื่องจักรและอุปกรณ์ไฟฟ้าตามแผนที่กำหนด
- ดูแลความสะอาด การบำรุงรักษาเครื่องจักรและอุปกรณ์ที่ใช้ในการผลิต
- บันทึกประวัติการซ่อมบำรุงเครื่องกล และวิเคราะห์หาสาเหตุเพื่อหาแนวทางแก้ไขป้องกัน
- ดูแลเรื่องความปลอดภัยในการทำงานส่วนซ่อมบำรุงและสภาพแวดล้อมภายในโรงงานไม่ให้เกิดผลกระทบต่อชุมชนรอบนอก
- ดูแลงานโครงการติดตั้งเครื่องจักรและอุปกรณ์เครื่องกลที่ได้รับมอบหมาย
- Support กระบวนการผลิตปุ๋ยอินทรีย์ประจำวัน และแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นในกระบวนการผลิตได้ทันที
 

คุณสมบัติ
- ปวส/ปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมเครื่องกล วิศวกรรมไฟฟ้า หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
- มีประสบการณ์งานวางแผนและซ่อมบำรุงเครื่องจักรกลอย่างน้อย 2-3 ปี ในระดับ ปวส. และ 1-2 ปี ในระดับป.ตรี
- มีความรู้ในกระบวนการการผลิตและการวางแผน PM
- มีทักษะในการซ่อมบำรุงเครื่องกลหรือระบบไฟฟ้า
- มีทักษะการใช้คอมพิวเตอร์พื้นฐาน
- มีความรู้เรื่องการออกแบบ
- มีความรู้เกี่ยวกับระบบ ISO

สนใจสมัครตำแหน่งนี้

หัวหน้าแผนกประสานงานขายและโลจิสติกส์ (กลุ่มธุรกิจปุ๋ย)

สำนักงานใหญ่ อาคารเพลินจิตเซ็นเตอร์

10-05-2018

Logo

สถานที่ปฏิบัติงาน
สำนักงานใหญ่ อาคารเพลินจิตเซ็นเตอร์

 

หน้าที่ความรับผิดชอบ
- สนับสนุนงานขายให้บรรลุเป้าหมาย
- บริหารงาน และบริหารจัดการพนักงานในแผนก
- ประสานงานเรื่องขนส่งให้ถูกต้องและทันเวลา
- วางแผนร่วมกับฝ่ายผลิตและฝ่ายขาย
- ติดต่อประสานงานกับชิปปิ้ง
- จัดหาร/ต่อรองกับบริษัทขนส่ง
- จัดทำรายการขนส่ง
- บันทึกสถิติราคาค่าขนส่ง
- ตรวจสอบสินค้าที่ซื้อมาให้เป็นไปตามคุณภาพและน้ำหนักที่ถูกต้อง


คุณสมบัติ 
- ปริญญาตรี/โท สาขาโลจิสติส์ การตลาด บริหาร หรือสาขาอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
- มีประสบการณ์ในสายงานโลจิสติกส์ 5-7 ปี
- มีทักษะในการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี
- มีทักษะการใช้ภาษาอังกฤษ และคอมพิวเตอร์ได้ดีมาก
- มีทักษะการบริหารจัดการทีม
- มีความรับผิดชอบสูง
- มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี

สนใจสมัครตำแหน่งนี้

เจ้าหน้าที่พัฒนาระบบ

โรงงานน้ำตาลมิตรผล ด่านช้าง จ.สุพรรณบุรี

27-03-2018

Logo

สถานที่ปฏิบัติงาน
โรงงานน้ำตาลมิตรผล ด่านช้าง จ.สุพรรณบุรี

 

หน้าที่ความรับผิดชอบ 
- พัฒนา website
- Support service user
- ควบคุม ดูแล พัฒนางานระบบคอมพิวเตอร์
- ควบคุม วางแผนบำรุงรักษาคอมพิวเตอร์
- เขียน software,programe,webpage,mysql server,sql server,delphi เป็นต้น


คุณสมบัติ 
- อายุ 23 - 30 ปี
- ปริญญาตรีสาขาคอมพิวเตอร์ หรือที่เกี่ยวข้อง
- สามารถเขียนและใช้ software, programe, website, JAVA, mysql server, sql server, delphi, PSP ได้
- มีประสบการณ์จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

สนใจสมัครตำแหน่งนี้

วิศวกรเครื่องกล

โรงงานน้ำตาลมิตรผล ด่านช้าง จ.สุพรรณบุรี

27-03-2018

Logo

สถานที่ปฏิบัติงาน
โรงงานน้ำตาลมิตรผล ด่านช้าง จ.สุพรรณบุรี

 

หน้าที่ความรับผิดชอบ 
- Operation / maintenance planing for mechanical maintenance section.
- Design / Drawing a machine&system
- Project assignment

คุณสมบัติ 
- อายุ 23 - 30 ปี
- ปริญญาตรีสาขาคอมพิวเตอร์ สาขาวิศวกรรมเครื่องกล,วิศวกรรมอาหาร,วิศวกรรมเกษตร หรือที่เกี่ยวข้อง หรือที่เกี่ยวข้อง
- มีความสามารถในเรื่อง Mechanical design
- มีประสบการณ์จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

สนใจสมัครตำแหน่งนี้

เจ้าหน้าที่เทคนิคบรรจุผลิตภัณฑ์

โรงงานน้ำตาลมิตรผล ด่านช้าง จ.สุพรรณบุรี

17-03-2018

Logo

สถานที่ปฏิบัติงาน
โรงงานน้ำตาลมิตรผล ด่านช้าง จ.สุพรรณบุรี

 

หน้าที่ความรับผิดชอบ 
- ประสานงานกับ Packaging Development และฝ่ายผลิต (โรงงาน )
- ทดสอบกระบวนการบรรจุสำหรับบรรจุภัณฑ์ใหม่โดยเครื่องจักรในโรงงาน
วิเคราะห์ปัญหาและหา solution ในกระบวนการบรรจุ
- ทดสอบและออกแบบบรรจุภัณฑ์ให้เหมาะสมกับผลิตภันฑ์

 

คุณสมบัติ 
- อายุ 23 - 30 ปี
- ปริญญาตรีสาขาเทคโนโลยีการบรรจุ หรือที่เกี่ยวข้อง
- สามารถตรวจสอบคุณภาพของผลิตภัณฑ์ได้
- หากมีประสบการณ์จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

สนใจสมัครตำแหน่งนี้

เจ้าหน้าที่บำรุงรักษา

โรงงานน้ำตาลมิตรผล ด่านช้าง จ.สุพรรณบุรี

14-03-2018

Logo

สถานที่ปฏิบัติงาน
โรงงานน้ำตาลมิตรผล ด่านช้าง จ.สุพรรณบุรี

 

หน้าที่ความรับผิดชอบ 
- ควบคุม ดูแลมาตรฐานการปฏิบัติงานกับเครื่องจักร
- วิเคราะห์ปัญหาการผลิตและการบำรุงรักษาเครื่องจักร
- วางแผน ควบคุมการซ่อมแซมและบำรุงรักษาเครื่องจักร
- ติดตามกระบวนการผลิต วิเคราะห์ปัญหางานต่างๆและมาตรการแก้ไข ป้องกันปริมาณและคุณภาพของผลิตภัณฑ์และประสิทธิภาพของเครื่องจักร

 

คุณสมบัติ 
- อายุ 23 - 30 ปี
- ปริญญาตรีสาขาวิศวกรรมเครื่องกล, ไฟฟ้า
- สามารถควบคุมงานการซ่อมแซ่ม และติดตั้งเครื่องจักร ดูแลการผลิตได้
- หากมีประสบการณ์จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

สนใจสมัครตำแหน่งนี้

ผู้จัดการฝ่ายความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม

โรงงานน้ำตาลมิตรผล กาฬสินธุ์

15-11-2017

Logo

หน้าที่ความรับผิดชอบ:

 • ให้คำปรึกษาแนะนำด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อมแก่ ผู้บริหาร และหน่วยงานความปลอดภัยในการทำงาน
 • วางแผนกลยุทธ์และกำหนดแนวทางการดำเนินงานด้านความปลอดภัยฯ
 • วางแผนการตรวจประเมินด้านความปลอดภัยฯ และควบคุมสั่งการการตรวจประเมินตามแผน
 • บริหารจัดการการปฏิบัติงานของ จป. และผู้ปฏิบัติงานสิ่งแวดล้อมให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ รวดเร็ว ถูกต้องตามกฎหมายและตามแผนงานที่กำหนด
 • จัดทำระบบและพัฒนา ปรับปรุงกระบวนการด้านความปลอดภัยฯ ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
 • จัดทำระบบและพัฒนา ปรับปรุงกระบวนการทำงาน และกำกับควบคุมการทำงานของงานธุรการให้มีประสิทธิภาพ
 • ให้ความเห็นในการประเมินผลการปฏิบัติงานของจป. และผู้ปฏิบัติงานสิ่งแวดล้อม
 • ร่วมวิเคราะห์และรายงานอุบัติเหตุ รวมทั้งสาเหตุและแนวทางป้องกัน พร้อมทั้งแก้ไขอุบัติเหตุที่เกิดขึ้น
 • จัดทำคุ่มือ กิจกรรม เพื่อส่งเสริมความปลอดภัยในการทำงานภายในโรงงาน

คุณสมบัติ:

 • ปริญญาตรี/โท ทางด้านชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • ประสบการณ์ 10 ปี ขึ้นไป ด้านการบริหารความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม ในธุรกิจอุตสาหกรรมขนาดใหญ่
 • มีทักษะการสังเกต วิเคราะห์ มองเห็นภาพรวม
 • มีทักษะในการบริหารบุคลากรและทีมงาน
 • มีมนุษย์สัมพันธ์ดี มีทักษะในการประสานงาน การเจรจาต่อรอง และสามารถโน้มน้าวผู้อื่นได้
 • ปฏิบัติงานประจำในจังหวัดกาฬสินธุ์ (โรงงานทำงานจันทร์-เสาร์ 08.00-17.00 น.)

สนใจสามารถติดต่อขอข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่เบอร์ 0-2794-1344 ติดต่อคุณรุ่งโรจน์

สนใจสมัครตำแหน่งนี้

จป.วิชาชีพ

โรงงานน้ำตาลมิตรผล กาฬสินธุ์

01-08-2017

Logo

หน้าที่ความรับผิดชอบ

 1. จัดทำแผนงาน โครงการ กิจกรรม มาตรการด้านความปลอดภัยในการทำงาน
 2. จัดทำเอกสารตามกฎหมายกำหนด และประสานงานกับหน่วยงานราชการ
 3. กำกับ  ดูแล  ให้พนักงานปฏิบัติตามกฎระเบียบ  หรือ  มาตรฐานเกี่ยวกับความปลอดภัยในการทำงาน
 4. แนะนำ  ฝึกสอน  อบรมพนักงานให้ปฏิบัติตามกฎระเบียบ

 

คุณสมบัติ

 1. การศึกษา ปริญญาตรี สาขาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
 2. ประสบการณ์ 3  ปี ขึ้นไป
 3. มีความรู้ระบบมาตรฐาน OHSAS  18001, CCF และระบบอัคคีภัย
 4. มีทักษะการวิเคราะห์อย่างเป็นระบบ
 5. มีทักษะการใช้คอมพิวเตอร์

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ คุณกัญญาวรรณ: โทร 082-8694131

สนใจสมัครตำแหน่งนี้

เจ้าหน้าที่งานขาย Food Chain ( Food Service )

สำนักงานใหญ่ อาคารเพลินจิตเซ็นเตอร์

10-02-2017

Logo

คุณสมบัติ 
 - ปริญญาตรี / โท สาขา การตลาด,บริหารธุรกิจหรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
 - ประสบการณ์อย่างน้อย 3-5 ปี ในด้านการขายช่องทาง Food Service
 - มีทักษะในการสื่อสาร การเจรจาต่อรอง การนำเสนอการขาย และการใช้คอมพิวเตอร์
 - มีจิตสำนึกในการให้บริการ ตั้งใจเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ และปรับปรุงการทำงานอย่างต่อเนื่อง

หน้าที่ความรับผิดชอบ 
 - ดูแลการขายสินค้าให้กับลูกค้าช่องทาง Quick Service Restaurant และกลุ่ม Distributor ให้เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด 
 - บริหาร ลูกค้ากลุ่ม Quick Service Restaurant และ Distributor เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพทั้งในส่วนการครอบคลุมร้านค้าในช่องทางที่กำหนด ให้มีสินค้าวางจำหน่าย ตลอดจนการสร้างความโดดเด่นให้สินค้าและการรักษาความสัมพันธ์ในระยะยาวกับร้านค้า
 - วางแผน โดยการนำแผนงานของ Trade Marketing และ Brand Marketing ไปใช้ตามเป้าหมายที่กำหนด และร่วมกันวิเคราะห์ความเป็นไปได้ของแผนงานให้สอดคล้องกับสถานการณ์การตลาด และเกิดประโยชน์สูงสุดกับองค์กร
 - จัดทำ แผนการติดตามและประเมินผลการดำเนินงาน แผนการเยี่ยมลูกค้า วิเคราะห์สถานการณ์ตลาดและคู่แข่ง แผนการใช้จ่ายงบประมาณ เพื่อจัดทำรายประจำสัปดาห์ ประจำเดือน และประจำปี รวมทั้งจัดทำระบบ Key Account Management กับลูกค้าในช่องทางที่กำหนด
 - พัฒนา ตัวแทนจำหน่าย ประสิทธิภาพการขาย และร่วมหาโครงการใหม่ๆ เพื่อเพิ่มโอกาสและมูลค่าทางการขาย ตลอดจนการรักษาระดับมาตรฐานในการบริการลูกค้า รวมถึงการหาแนวทางพัฒนาความสัมพันธ์กับลูกค้าทั้งภายในและภายนอก เพื่อให้เกิดความพึงพอใจสูงสุด
 - ตรวจสอบตัวแทนจำหน่ายให้ดำเนินงานภายใต้กฎระเบียบข้อบังคับและเงื่อนไขที่กำหนด ความถูกต้องของการใช้งบประมาณทางการขายตลอดจนค่าใช้จ่ายในการช่วยเหลือตัวแทนจำหน่าย

สนใจสมัครตำแหน่งนี้

นักบัญชี

สำนักงานใหญ่ เพลินจิตเซ็นเตอร์

01-12-2016

Logo

ประสบการณ์ 
2 - 5 ปี ในงานบัญชี ด้าน AP / AR หรือ GL

สถานที่ปฏิบัติงาน 
สำนักงานใหญ่ เพลินจิตเซ็นเตอร์

หน้าที่และความรับผิดชอบ
 - จัดเตรียมเอกสารการจ่ายเงิน (ตั้งหนี้ PO,GL)
 - ตรวจสอบ และจัดเก็บเอกสารการจ่าย
 - ตรวจสอบ, ติดตามใบกำกับภาษีซื้อ/ขาย
 - จัดทำและตรวจสอบใบกำกับภาษีซื้อ-ภาษีขาย ภาษีหัก ณ ที่จ่าย รายงานภาษีซื้อ-ภาษีขาย พร้อมทั้งยื่นแบบนำส่ง
 - กระทบรายการสินค้าคงเหลือ คลังนอก และจัดทำรายงาน ก.น.13
 - กระทบยอดรายการระหว่างกัน จัดเตรียมเอกสารรายการรับ-จ่ายระหว่างกัน
 - บันทึกรายการปรับปรุงทางบัญชี และทำการปิดบัญชีประจำเดือน

คุณสมบัติ
 - ปริญญาตรี สาขา บัญชี
 - ประสบการณ์ 2 - 5 ปี ในงานบัญชี ด้าน AP / AR หรือ GL
 - มีความรู้ ความเข้าใจในหลักการและมาตรฐานการบัญชี
 - มีความรู้ความเข้าใจเรื่องภาษีอากร
 - มีทักษะการใช้คอมพิวเตอร์เป็นอย่างดี

สนใจสมัครตำแหน่งนี้