ตำแหน่งงานว่างร่วมเป็นส่วนหนึ่งของครอบครัวมิตรผล


ตำแหน่งงาน

สถานที่ปฏิบัติงาน

วันที่ประกาศ

Senior Marketing Communication

สำนักงานใหญ่ อาคารเพลินจิตเซ็นเตอร์

18-01-2019

Logo
หน้าที่และความรับผิดชอบ
 • สร้างและพัฒนากลยุทธ์การสื่อสารการตลาดอย่างต่อเนื่อง ครอบคลุมทุกช่องทางโดยเฉพาะช่องทาง Online  เพื่อสร้างภาพลักษณ์แบรนด์ในทิศทางที่บริษัทฯ กำหนดไว้
 • จัดทำแผนการตลาดทั้ง Online, Offline และ On-Ground โดยวิเคราะห์ทิศทางการตลาดที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ
 • จัดทำ ประสานงาน รวมถึงเข้าร่วมกิจกรรมด้านการตลาด และงานอีเว้นท์เพื่อสร้างความเข้มแข็งของแบรนด์ในช่วงเทศกาลต่างๆ
 • ติดต่อสื่อสารและประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น Agency ทีมฝ่ายขาย เป็นต้น
 • บริหารจัดการด้านงบประมาณด้านการตลาด เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด
 • พัฒนาสื่อสิ่งพิมพ์ ทั้งภาษาไทยและอังกฤษ รวมถึงการนำเสนอ บทความ และประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งด้าน Online และ Offline
 • สร้างคอนเทนต์รูปแบบใหม่ๆ และบอกเล่าเรื่องราว (Storytelling) ผ่านบทความหรือ วิดีโอคอนเทนต์ เพื่อสื่อสารถึงกลุ่มเป้าหมายในช่องทางต่างๆได้อย่างมีประสิทธิภาพ
 • วิเคราะห์ และจัดทำรายงานสรุปเพื่อประเมินผลการทำแคมเปญการตลาด/สื่อโฆษณา และมองหาโอกาสเพื่อพัฒนาแบรนด์ และกลยุทธ์ทางการตลาด รวมถึงการวิเคราะห์พื้นที่ ช่องทางการจัดจำหน่าย ลูกค้า และโอกาส เป็นต้น
คุณสมบัติ 
 • วุฒิการศึกษาระดับ ปริญญาตรี หรือ โท สาขา บริหารธุรกิจ นิเทศศาสตร์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • มีประสบการณ์ 5 ปีขึ้นไป ด้านสื่อสารการตลาด
 • มีความรู้ด้านการวางแผนการสื่อสารการตลาด การวิเคราะห์ข้อมูลสื่อโฆษณา /ตลาด / การวิจัยตลาด
 • สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้ดี
 
สนใจสมัครตำแหน่งนี้

Sales & Marketing

สำนักงานใหญ่ อาคารเพลินจิตเซ็นเตอร์

14-01-2019

Logo
ความรับผิดชอบหลัก
 • ดำเนินการขายน้ำตาลให้กับลูกค้า Direct end user ให้ได้ตามแผนที่วางไว้ และอยู่ภายใต้ราคาที่คณะกรรมการบริษัทกำหนด
 • สนับสนุน งานด้านเอกสารการขายสำหรับลูกค้า Direct End user, จัดเตรียมเอกสารสัญญา, Addendum ให้กับลูกค้าได้อย่างถูกต้อง
 • ดำเนินการสร้างและรักษาความสัมพันธ์อันดีต่อลูกค้าในระยะยาว
 • ตรวจสอบการชำระเงินของลูกค้า ให้อยู่ภายใต้เงื่อนไขที่กำหนด
 • วางแผนและติดตามแผนการรับมอบให้เป็นไปตามแผนงานที่กำหนดไว้
 • พัฒนาระบบการทำงานที่มีอยู่ให้ดีขึ้น และนำเสนอวิธีการใหม่ในการจัดการขายและส่งมอบ
 
 
คุณสมบัติ
 • วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาการตลาดธุรกิจต่างประเทศ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • มีประสบการณ์ด้านการตลาดธุรกิจต่างประเทศ 2 ปีขึ้นไป
 • มีทักษะในด้านการขายและเจรจาต่อรอง
 • มีทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษในระดับดี (หากได้ภาษาอื่นๆ จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ)
 • มีความรู้ ทักษะด้านงานส่งออก-นำเข้าสินค้า
 • มีทักษะในการวิเคราะห์แก้ไขปัญหาและสามารถปฏิบัติงานภายใต้แรงกดดันได้
สนใจสมัครตำแหน่งนี้

เจ้าหน้าที่ฝ่ายการตลาดต่างประเทศ

สำนักงานใหญ่ อาคารเพลินจิตเซ็นเตอร์

27-11-2018

Logo

ความรับผิดชอบหลัก

 • วางแผนการขายและการตลาดของฝ่าย รวมทั้งจัดทำแผนรายปี และแผนรายเดือน ให้สอดคล้องกับเป้าหมายและงบประมาณของด้าน โดยหารือร่วมกับโลจิสติกส์และโรงงาน พร้อมทั้งทั้งสื่อสารให้ทีมได้รับทราบและเข้าใจ
 • ดำเนินการขายน้ำตาลให้ได้ตามแผนที่วางไว้ และอยู่ภายใต้ราคาที่คณะกรมมบริษัทกำหนด
 • ดำเนินการสร้างและรักษาความสัมพันธ์อันดีต่อลูกค้าในระยะยาว
 • ตรวจสอบการชำระเงินของลูกค้าให้อยู่ภายใต้เงื่อนไขที่กำหนด
 • ติดตามแผนการรับมอบให้เป็นไปตามแผนงานที่กำหนดไว้
 • วิเคราะห์และแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นในการขาย รวมทั้งช่วยสนับสนุนการแก้ปัญหาให้กับทีมงาน
 • พัฒนาระบบการทำงานที่มีอยู่ให้ดีขึ้น และนำเสนอวิธีการใหม่ในการจัดการขายและส่งมอบ

 

คุณสมบัติ

 • วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาการตลาดธุรกิจต่างประเทศ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • มีประสบการณ์ด้านการตลาดธุรกิจต่างประเทศ 3-5 ปีขึ้นไป
 • มีทักษะในการบริหารทีมงาน
 • มีทักษะในด้านการมองภาพรวม
 • มีทักษะในการบริหารบุคคล
 • สามารถสื่อสารภาอังกฤษได้ดี
 • มีทักษะในการแก้ไขปัญหา
 • มีทักษะในการเจรจาต่อรอง