ทุนการศึกษา
สร้างคุณค่า สร้างโอกาส สร้างอนาคต


อิสระ ว่องกุศลกิจ

ประธานกรรมการกลุ่มมิตรผล


ด้วยวิสัยทัศน์ของครอบครัว ว่องกุศลกิจ ผู้ก่อตั้งกลุ่มมิตรผล ที่เล็งเห็นความสำคัญของการศึกษา โดยมีความเชื่อว่า

" หากบุคคลากรของประเทศ มีการศึกษาที่ดี มีคุณธรรม มีจรรยาบรรณ เคารพสิทธิ ประเทศนั้น
จะมีความสงบมีความเจริญรุ่งเรือง เพราะความรู้จะทำให้ประเทศเจริญเติบโต เจริญก้าวหน้าได้ "

ดังนั้น กลุ่มมิตรผล จึงได้มอบทุนการศึกษาให้กับบุคคลากรต่างๆ ทั้งบุตรหลานพนักงาน บุตรหลานเกษตรกร
นักเรียน นักศึกษา และประชาชนทั่วไป


ทุนประเภทต่างๆ ของมิตรผล

สร้างคุณค่า สร้างโอกาส สร้างอนาคต

ทุนบุตรหลานพนักงาน

มีสิทธิ์ได้รับทุน
บุตรพนักงานที่มีผลการเรียนและความประพฤติดี

ระยะเวลาการให้ทุน
พิจารณาเป็นรายปี โดยแบ่งเป็นระดับต่ำกว่าปริญญาตรี และระดับปริญญาตรี 

หลักการพิจารณา
พิจารณาผลการเรียนและความประพฤติ
จากคณะกรรมการคัดเลือกนักศึกษาทุนของกลุ่มมิตรผล
 

ทุนบุตรเกษตรกร

ผู้มีสิทธิ์ได้รับทุน
นักเรียนที่จบการศึกษาชั้น ม.6 สายวิทยาศาสตร์ เกรดเฉลี่ย 2.75 ขึ้นไป และเป็นบุตรหลานของเกษตรกร 

ระยะเวลาการให้ทุน
4 ปี โดยศึกษาที่สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ และ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน 

หลักการพิจารณา
ผ่านการสอบข้อเขียนและสัมภาษณ์จากคณะกรรมการคัดเลือกนักศึกษาทุนของกลุ่มมิตรผล