เกี่ยวกับเรา


 

กลุ่มมิตรผล ตระหนักถึงความสำคัญและศักยภาพของอ้อย

ซึ่งเป็นวัตถุดิบตั้งต้นของอุตสาหกรรมน้ำตาล และผลิตภัณฑ์ ต่อเนื่องจึงก่อตั้ง
บริษัท มิตรผลวิจัย พัฒนาอ้อยและน้ำตาล จำกัด

 

ขึ้นเมื่อปี พ.ศ.2540 ทำงานวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยี เพื่อการผลิตอ้อยอย่างยั่งยืนและเตรียมความพร้อมในการขยายธุรกิจ ปัจจุบันอุตสาหกรรมอ้อยและน้ำตาลก้าวสู่อุตสาหกรรม ชีวพลังงานและพลาสติกชีวภาพ กลุ่มมิตรผลจึงยกระดับหน่วยงานวิจัยให้เป็น ศูนย์นวัตกรรมและการวิจัยมิตรผลเพื่อสนับสนุนความเป็นผู้นำทางธุรกิจที่ยั่งยืน รับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม โดยเรามีวิสัยทัศน์ที่ว่าจะเป็นผู้นำเสนอเทคโนโลยีระดับโลก ในอุตสาหกรรมเกษตรสีเขียว โดยมุ่งมั่นว่าจะเป็น Mitr Phol Value Adder ด้วยแนวคิดและผลงานเชิงนวัตกรรมที่เป็นเทคโนโลยี ระดับโลก การนำเสนอสินค้าและบริการสำหรับไลฟ์สไตส์ สร้างคุณภาพที่เหนือความคาดหมายของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียขององค์กร ใช้องค์ความรู้ที่ล้ำสมัยนำไปสู่การเติบโตทางธุรกิจที่ยั่งยืน

 

 

ศูนย์นวัตกรรมและการวิจัยมิตรผล
399 หมู่ 1 ถนนชุมแพ-ภูเขียว ตำบลโคกสะอาด
อำเภอภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ 3610

  สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
111 อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย ถนนพหลโยธิน ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 12120