BIO-BASED CHEMICALS & ENERGY


 

รองรับการขยายตัวสู่อุตสาหกรรมชีวพลังงาน และพลาสติกชีวภาพ จึงมีห้องปฏิบัติการที่ทันสมัยกระจายอยู่หลายที่ รวมทั้งอุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย จ.ปทุมธานี ดำเนินการวิจัย พัฒนา และคิดค้น สร้างมูลค่าเพิ่มให้กับผลิตภัณฑ์ ด้วยแนวคิดและผลงานเชิงนวัตกรรมที่เป็นเทคโนโลยีระดับโลก

 

   
BIO FUEL (BIO ETHANOL )   LACTIC ACID PRODUCTION   BIO FERTILIZER