ภาพรวมธุรกิจปุ๋ย


 

บริษัท เพิ่มผลผลิต จำกัด
ประวัติความเป็นมาและการก่อตั้งบริษัท

 

จากประสบการณ์การทำไร่อ้อยมานานกว่า 60 ปี ของผู้ก่อตั้งกลุ่มมิตรผล จึงทำให้เรารู้ว่า “อ้อย” นั้นต้องการอะไรเพื่อที่จะช่วยให้อ้อยเจริญงอกงามได้ดี เราจึงให้ความสำคัญกับ “คุณภาพดินและปุ๋ย” โดยการมุ่งมั่นวิ้คราะห์ธาตุอาหารในดินของแต่ละพื้นที่ เพื่อกำหนดสูตรปุ๋ยที่เหมาะสมกับอ้อยในแต่ละพื้นที่กลุ่มมิตรผลได้เล็งเห็นถึงปัญหาของเกษตรกร ที่มีต้นทุนปุ๋ยที่สูงและบางครั้งปุ๋ยยังอาจไม่ได้คุณภาพตามมาตรฐาน จึงได้จัดตั้ง บริษัท เพิ่มผลผลิตจำกัด เพื่อผลิต และจัดหาปุ๋ยอินทรีย์ ปุ๋ยวิทยาศาสตร์ ที่มีคุณภาพดีสม่ำเสมอเท่ากันทุกกระสอบ มีราคาเหมาะสมให้แก่ชาวไร่ของกลุ่มมิตรผล และเกษตรกรในพื้นที่ใกล้เคียง โดยปัจจุบัน บริษัทเพิ่มผลผลิตได้สนับสนุนปุ๋ยสำหรับการปลูกอ้อยให้แก่เกษตรกรผู้ปลูกอ้อยในประเทศ ไทย ลาว และจีน ซึ่งมีพื้นที่รวมกัน 3,000,000 ไร่

 

บริษัทมีกำลังการผลิตปุ๋ยอินทรีย์จำนวน 6,000 ตันต่อปี และมีกำลังการผลิตปุ๋ยวิทยาศาสตร์ รวม 350,000 ตันต่อปี โดยมีโรงงานผลิตปุ๋ยของบริษัทรวมจำนวน 3 แห่ง ดังนี้
1. โรงงานปุ๋ยอินทรีย์ อ.ภูเขียว จ.ชัยภูมิ
2. โรงงานปุ๋ยสะหวัน แขวงสะหวันนะเขต สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว
3. โรงงานปุ๋ย Guangxi East Asia Saksiam Fertilizer เมืองหนานหนิง มณฑลกวางสี ประเทศจีน

 

 

Contact us
บริษัท เพิ่มผลผลิต จำกัด

ที่อยู่: เลขที่ 2 อาคารเพลินจิตเซนเตอร์ ชั้น 2 ซอยสุขุมวิท 2 ถนนสุขุมวิท แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110
โทร: 044-810-620, 044-810-621
อีเมล: soilmate@mitrphol.com
Facebook: www.facebook.com/soilmatefanpage