ประกาศการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลจากการใช้กล้องวงจรปิด (CCTV)


การคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลจากการใช้กล้องวงจรปิด (CCTV)


กลุ่มมิตรผลได้ติดตั้งและใช้กล้องวงจรปิด (CCTV) สำหรับการบันทึกภาพภายในและโดยรอบบริเวณของอาคารและสถานที่ เพื่อรักษาความปลอดภัยของสถานที่ ทรัพย์สิน สุขภาพ และชีวิต โดยกลุ่มมิตรผลเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของพนักงาน เจ้าหน้าที่ ผู้ปฏิบัติงาน ลูกค้า ลูกจ้าง ผู้รับเหมา ผู้มาติดต่อ หรือบุคคลใดๆ ที่เข้ามายังพื้นที่มีการเฝ้าดูแลผ่านการใช้งานกล้องวงจรปิดดังกล่าว

 

เพื่อให้กลุ่มมิตรผลมีการเก็บรวบรวม ใช้ เปิดเผย และประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลอย่างถูกต้องและสอดคล้องกับพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 กลุ่มมิตรผลจึงจัดทำประกาศการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลจากกล้องวงจรปิด (CCTV) ขึ้นเพื่อชี้แจงรายละเอียดเกี่ยวกับการเก็บรวบรวม ใช้ เปิดเผยและประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่านที่กลุ่มมิตรผลได้เก็บรวบรวมโดยใช้กล้องวงจรปิด ดังต่อไปนี้

 

1. การเก็บรวบรวมข้อมูลจากกล้องวงจรปิด
     กลุ่มมิตรผลเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของท่านผ่านระบบกล้องวงจรปิด โดยกล้องวงจรปิดจะบันทึกภาพเคลื่อนไหวหรือภาพนิ่งของบุคคลทุกคน รวมทั้งทรัพย์สิน เช่น ยานพาหนะ ที่เข้ามาในพื้นที่ภายใต้การควบคุมดูแลทั้งภายในและโดยรอบสถานที่ของกลุ่มมิตรผล 

 

2. วัตถุประสงค์ในการเก็บรวบรวม ใช้ เปิดเผย หรือประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล

        2.1 กลุ่มมิตรผลจะเก็บรวบรวม ใช้ เปิดเผย หรือประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะวัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้

              2.1.1 เพื่อคุ้มครองหรือระงับอันตรายต่อชีวิต ร่างกาย สุขภาพ ความปลอดภัยส่วนบุคคลและทรัพย์สินต่าง ๆ

              2.1.2 เพื่อคุ้มครองและป้องกันสถานที่ สิ่งอำนวยความสะดวก และทรัพย์สินจากความเสียหาย การถูกรบกวน การถูกทำลาย และอาชญากรรมอื่นๆ

              2.1.3 เพื่อสนับสนุนหน่วยงานบังคับใช้กฎหมายในการป้องกัน สืบสวน และดำเนินคดีต่ออาชญากรรม และการดำเนินการเพื่อการยับยั้งอาชญากรรม

              2.1.4 เพื่อช่วยเหลือในการระงับข้อพิพาทอย่างมีประสิทธิภาพ ตามที่เกิดขึ้นในกระบวนการทางวินัยหรือการร้องทุกข์

              2.1.5 เพื่อช่วยเหลือในการสอบสวนหรือกระบวนการที่เกี่ยวกับการแจ้งเบาะแส

              2.1.6 เพื่อการปฏิบัติงานของพนักงาน

        2.2 กลุ่มมิตรผลอาจเก็บรวบรวม เปิดเผย หรือประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลโดยอาศัยหลักเกณฑ์หรือฐานทางกฎหมายดังต่อไปนี้

              2.2.1 ฐานประโยชน์สำคัญต่อชีวิต โดยการเก็บรวบรวม ใช้ เปิดเผย หรือประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลนั้นเป็นการจำเป็นเพื่อป้องกันหรือระงับอันตรายต่อชีวิต ร่างกาย หรือสุขภาพของบุคคล

              2.2.2 ฐานประโยชน์อันชอบด้วยกฎหมาย โดยการเก็บรวบรวม ใช้ เปิดเผย หรือประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเป็นการดำเนินการเพื่อประโยชน์อันชอบด้วยกฎหมายของกลุ่มมิตรผล เพื่อบรรลุวัตถุประสงค์อย่างใดอย่างหนึ่งตามที่ระบุข้างต้น

              2.2.3 ฐานหน้าที่ตามกฎหมาย โดยกลุ่มมิตรผลมีหน้าที่ต้องปฏิบัติตามกฎหมายที่ใช้บังคับ ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงกฎหมายว่าด้วยความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อมในสถานที่ทำงาน ซึ่งการใช้กล้องวงจรปิดเป็นมาตรการที่สำคัญที่ช่วยให้ปฏิบัติตามภาระผูกพันเหล่านี้ได้

 

3. การเปิดเผยข้อมูลต่อบุคคลที่สาม
     กลุ่มมิตรผลจะเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของท่านในระบบกล้องวงจรปิดไว้เป็นความลับ อย่างไรก็ดี กลุ่มมิตรผลอาจเปิดเผยหรือถ่ายโอนข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวแก่บริษัทลูก บริษัทในเครือ หรืออาจเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านต่อบุคคลที่สาม และ/หรือผู้ให้บริการบุคคลที่สาม ในกรณีที่มีความจำเป็นต้องเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลนั้นเพื่อวัตถุประสงค์ตามที่ระบุข้างต้น


     กลุ่มมิตรผลอาจเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านต่อหน่วยงานบังคับใช้กฎหมาย หากมีความจำเป็นต้องเปิดเผยเพื่อการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมาย และเพื่อสนับสนุนหรือช่วยเหลือหน่วยงานบังคับใช้กฎหมายในการป้องกัน สืบสวน และดำเนินคดีต่ออาชญากรรม

 

4. ระยะเวลาการเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคล
     กลุ่มมิตรผลอาจเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไว้ไม่เกินกว่าระยะเวลาเท่าที่จำเป็นเพื่อการบรรลุวัตถุประสงค์ตามที่ระบุในคำชี้แจงฉบับนี้ หรือเท่าที่จำเป็นตามกฎหมายที่ใช้บังคับ
     กลุ่มมิตรผลอาจจำเป็นต้องเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไว้เป็นระยะเวลาเท่าที่จำเป็นเพื่อการจัดการข้อพิพาทหรือกระบวนการทางกฎหมายซึ่งอาจเกิดขึ้น
     หากหมดความจำเป็นในการเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน กลุ่มมิตรผลอาจทำลาย ลบ นำออกจากระบบ หรือทำให้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเป็นข้อมูลที่ไม่สามารถระบุตัวบุคคลที่เป็นเจ้าของข้อมูลได้

 

5. สิทธิของท่านในฐานะเจ้าของข้อมูล 
     ในฐานะที่ท่านเป็นเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล ท่านมีสิทธิตามที่กำหนดไว้โดยพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 ทั้งนี้ ท่านสามารถขอใช้สิทธิต่าง ๆ ของท่านได้ตามช่องทางที่กลุ่มมิตรผลกำหนดในข้อ 7. ซึ่งสิทธิต่าง ๆ มีรายละเอียด ดังนี้
        5.1 สิทธิในการเพิกถอนความยินยอม (Right to Withdraw Consent) ในกรณีที่กลุ่มมิตรผลขอความยินยอมจากท่าน

              ท่านมีสิทธิในการเพิกถอนความยินยอมในการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลที่ท่านได้ให้ความยินยอมกับกลุ่มมิตรผลได้ เว้นแต่การเพิกถอนความยินยอมจะมีข้อจำกัดโดยกฎหมายหรือสัญญาที่ให้ประโยชน์แก่ท่าน 


              ทั้งนี้ การเพิกถอนความยินยอมจะไม่ส่งผลกระทบต่อการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลที่ท่านได้ให้ความยินยอมไปแล้วโดยชอบด้วยกฎหมาย 
        5.2 สิทธิในการขอเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคล (Right to Access)

              ท่านมีสิทธิขอเข้าถึงและขอรับสำเนาข้อมูลของท่านซึ่งอยู่ในความรับผิดชอบของกลุ่มมิตรผล รวมถึงขอให้ กลุ่มมิตรผลเปิดเผยการได้มาซึ่งข้อมูลดังกล่าวที่ท่านไม่ได้ให้ความยินยอมต่อกลุ่มมิตรผลได้


        5.3 สิทธิในการขอให้ส่งหรือโอนข้อมูลส่วนบุคคล (Data Portability Right)

              ท่านมีสิทธิขอให้กลุ่มมิตรผลโอนข้อมูลส่วนบุคคลของท่านที่ท่านให้ไว้กับกลุ่มมิตรผลได้ตามที่กฎหมายกำหนด


        5.4 สิทธิในการคัดค้านการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล (Right to Object)

              ท่านมีสิทธิในการคัดค้านการประมวลผลข้อมูลที่เกี่ยวกับท่านสำหรับกรณีการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลที่เกี่ยวกับตนได้ตามที่กฎหมายกำหนด 


        5.5 สิทธิในการขอลบข้อมูลส่วนบุคคล (Erasure Right)

              ท่านมีสิทธิขอให้กลุ่มมิตรผลลบข้อมูลส่วนบุคคลของท่านตามที่กฎหมายกำหนด อย่างไรก็ตาม 

              กลุ่มมิตรผลอาจเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของท่านด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ซึ่งอาจมีบางระบบที่ไม่สามารถลบข้อมูลได้ ในกรณีเช่นนั้น กลุ่มมิตรผล จะจัดให้มีการทำลายหรือทำให้ข้อมูลดังกล่าวกลายเป็นข้อมูลที่ไม่สามารถระบุตัวตนของท่านได้ 


        5.6 สิทธิในการขอให้ระงับการใช้ข้อมูลส่วนบุคคล (Right to Restrict Processing)

              ท่านมีสิทธิขอให้กลุ่มมิตรผลระงับการใช้ข้อมูลของท่านได้ตามที่กฎหมายกำหนด


        5.7 สิทธิในการขอแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลให้ถูกต้อง (Right to Rectification) 

                กรณีที่ท่านเห็นว่าข้อมูลที่กลุ่มมิตรผลมีอยู่นั้นไม่ถูกต้องหรือท่านมีการเปลี่ยนแปลงข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเอง ท่านมีสิทธิขอให้กลุ่มมิตรผลแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเพื่อให้ข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวถูกต้อง เป็นปัจจุบัน สมบูรณ์ และไม่ก่อให้เกิดความเข้าใจผิด


        5.8 สิทธิในการร้องเรียน (Right to Lodge a Complaint)

              ท่านมีสิทธิในการร้องเรียนต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ผู้มีอำนาจตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 หากกลุ่มมิตรผลฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามพระราชบัญญัติดังกล่าวได้

 

6. มาตรการในการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคล
        6.1 กลุ่มมิตรผลได้กำหนดให้มีระบบและการบริหารจัดการการรักษาความมั่นคงปลอดภัยที่เหมาะสมและเข้มงวดในการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคล เพื่อป้องกันการถูกทำลาย ลบ เข้าถึง สูญหาย ใช้งาน เปลี่ยนแปลง แก้ไข หรือเปิดเผยโดยปราศจากอำนาจหรือโดยมิชอบ


        6.2 กลุ่มมิตรผลจะทบทวนและปรับปรุงมาตรการรักษาความปลอดภัยเป็นครั้งคราวตามความจำเป็น หรือเมื่อมีการพัฒนาเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้มั่นใจว่ามาตรการรักษาความปลอดภัยของกลุ่มมิตรผลมีประสิทธิภาพและเหมาะสม สอดคล้องกับข้อกำหนดทางกฎหมาย และเป็นไปตามที่หน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้องกำหนด

 

7. ช่องทางการติดต่อผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลเกี่ยวกับกล้องวงจรปิด

  • ติดต่อทางอีเมล : DPO@mitrphol.com
  • ติดต่อด้วยตนเองที่สำนักงานใหญ่ : เจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (DPO)  กลุ่มมิตรผล น้ำตาลมิตรผล จำกัด เลขที่ 2 อาคารเพลินจิตเซ็นเตอร์  ถนนสุขุมวิท แขวงคลองเตย เขตคลองเตย  กรุงเทพฯ 10110 

        การเข้ามาในพื้นที่ของท่านถือเป็นการรับทราบตามข้อตกลงในประกาศนี้ ทั้งนี้ โปรดระงับการเข้าพื้นที่ หากท่านไม่เห็นด้วยกับประกาศการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลจากกล้องวงจรปิดนี้ หากท่านยังคงเข้ามาในพื้นที่ต่อไปภายหลังจากที่ประกาศนี้มีการแก้ไขและนำขึ้นประกาศแล้ว จะถือว่าท่านได้รับทราบการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวแล้ว

 

        อนึ่ง ท่านสามารถรับทราบนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลพร้อมข้อมูลเพิ่มเติมของกลุ่มมิตรผลได้ที่

        www.mitrphol.com/corporate-governance/personal-data-protection-policy