นโยบายการป้องกันการฟอกเงินและการต่อต้านการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย


นโยบายการป้องกันการฟอกเงินและการต่อต้านการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย


บริษัท น้ำตาลมิตรผล จำกัด และบริษัทย่อย ตระหนักถึงความสำคัญในการป้องกันการฟอกเงิน (Anti-Money Laundering / AML) และการต่อต้านการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย (Combating the Financing of Terrorism / CFT)  โดยมุ่งมั่นป้องกันมิให้องค์กรตกเป็นเครื่องมือหรือตัวกลางในการฟอกเงินและการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย และถือเป็นหน้าที่ของบุคลากรมิตรผลที่ต้องปฏิบัติตาม เพื่อให้การดำเนินธุรกิจเป็นไปตามจรรยาบรรณทางธุรกิจและหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี โดยมีแนวปฏิบัติดังนี้

 

1. คณะกรรมการบริษัทฯ มีหน้าที่ในการกำหนดนโยบายและกำกับดูแลการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน และการต่อต้านการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายของบริษัทฯ ให้เป็นไปตามกฎหมายภายในประเทศและระหว่างประเทศ รวมถึงหลักการมาตรฐานสากล

 

2. บุคลากรมิตรผล มีหน้าที่ต้องปฏิบัติตามกฎหมาย กฎ ระเบียบว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน และการต่อต้านการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย ทั้งภายในประเทศไทยและระหว่างประเทศที่องค์กรเข้าไปดำเนินธุรกิจ รวมถึงหลักการมาตรฐานสากล อีกทั้งแนวปฏิบัติ นโยบาย และคู่มือการปฏิบัติงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง

 

3. บุคลากรมิตรผล ต้องประเมินความเสี่ยงและกำหนดมาตรการควบคุมที่ความเหมาะสมในการดำเนินธุรกิจ มีการดูแลให้มีการบันทึกรายการและข้อเท็จจริงทางการเงิน และทรัพย์สินต่างๆ ให้ถูกต้องตามมาตรฐาน รวมถึงให้ความรู้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อป้องกันไม่ให้องค์กรตกเป็นเครื่องมือหรือตัวกลาง หรือถูกนำข้อมูลไปใช้เพื่อการฟอกเงินหรือสนับสนุนทางด้านการเงินแก่การก่อการร้าย

 

4. การติดต่อลูกค้า คู่ค้า บุคคล หรือนิติบุคคล ควรพึงระมัดระวังการติดต่อทำธุรกรรมและมีการตรวจสอบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับลูกค้า หรือคู่ค้า เพื่อทราบข้อมูลพื้นฐาน วัตถุประสงค์และหลักปฏิบัติในการดำเนินธุรกิจ แหล่งที่มาของเงินหรือทรัพย์สิน เพื่อขจัดข้อสงสัยและป้องกันมิให้ถูกใช้เป็นเครื่องมือหรือตัวกลางในการฟอกเงินหรือสนับสนุนการก่อการร้าย รวมถึงไม่ทำการโอนเงินไปยังบัญชีที่ไม่เป็นที่รู้จักและไม่รับโอนเงินที่มีลักษณะผิดปกติ หรือไม่ทราบแหล่งที่มา หรือไม่เกี่ยวข้องกับธุรกรรมนั้น

 

5. หลีกเลี่ยงการกระทำใดๆ ที่เป็นการถ่ายเท ปกปิดหรืออำพรางลักษณะที่แท้จริงของแหล่งที่มาของเงิน การจำหน่ายจ่ายโอน หรือการได้สิทธิใดๆ ซึ่งทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดตามกฎหมายว่าด้วยเรื่องการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน และการต่อต้านการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย รวมถึงพฤติกรรมสนับสนุนช่วยเหลือตามกรณีดังกล่าวข้างต้น 

 

6. ให้ความร่วมมือกับเจ้าหน้าที่ หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติตามมาตราการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน และการต่อต้านการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายทั้งในประเทศไทยและระหว่างประเทศ

 

7. ให้ถือเป็นหน้าที่ของบุคลากรมิตรผลที่ต้องช่วยกันสอดส่องดูแล ให้ข้อมูลเบาะแส และรายงานผู้บังคับบัญชาหรือเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องทราบ เมื่อพบเห็นการกระทำหรือธุรกรรมที่ผิดปกติหรือต้องสงสัยว่าผิดปกติ