นโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี


บริษัท น้ำตาลมิตรผล จำกัด และบริษัทในเครือ ดำเนินธุรกิจโดยยึดหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี   มีระบบบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ โปร่งใสและตรวจสอบได้ โดยคำนึงถึงผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เพื่อสร้างความเชื่อมั่นและสร้างความเติบโตทางธุรกิจอย่างมั่นคงและยั่งยืน

ด้วยเจตนารมณ์ดังกล่าว บริษัทฯ จึงได้กำหนดนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี และเป็นส่วนหนึ่งของนโยบายในการดำเนินธุรกิจ โดยถือเป็นหน้าที่รับผิดชอบของกรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงาน ที่ต้องรับทราบและยึดถือเป็นแนวปฏิบัติ ดังนี้ 

1. คณะกรรมการบริษัท มีหน้าที่กำหนดวิสัยทัศน์ กลยุทธ์ นโยบาย แนวปฏิบัติและระบบควบคุมภายใน รวมถึงการกำกับติดตามและดูแลการปฏิบัติงานของบริษัทฯ โดยต้องมั่นใจได้ว่าการบริหารจัดการเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และสามารถเชื่อถือได้ รวมไปถึงรับผิดชอบต่อผลของการปฏิบัติหน้าที่และมีความเป็นอิสระ

2. คณะกรรมการบริษัท ต้องเป็นแบบอย่างในการปฏิบัติงานตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี    ตลอดจนจัดให้มีระบบบัญชีและรายงานทางการเงินที่มีความน่าเชื่อถือ มีความเป็นอิสระในการตรวจสอบ เพื่อจัดการแก้ไขปัญหาความขัดแย้งทางผลประโยชน์ที่อาจจะเกิดขึ้น

3. คณะกรรมการบริษัท ดูแลให้มีการสื่อสารและเปิดเผยข้อมูลสำคัญที่เกี่ยวข้อง ทั้งข้อมูลทางการเงินและข้อมูลที่มิใช่ข้อมูลทางการเงินอย่างถูกต้อง ครบถ้วน ทันเวลา และโปร่งใส ผ่านช่องทางต่างๆ ที่สามารถเข้าถึงได้อย่างเหมาะสม มีความเท่าเทียมกันและน่าเชื่อถือ

4. คณะกรรมการบริษัท อาจแต่งตั้งกรรมการชุดย่อยตามความเหมาะสม เพื่อช่วยพิจารณากลั่นกรอง  งานที่มีความสำคัญและรายงานผลการปฏิบัติงานต่อผู้ถือหุ้นอย่างสม่ำเสมอ 

5. คณะกรรมการบริษัท จัดให้มีระบบการคัดสรรบุคลากรในตำแหน่งบริหารที่สำคัญทุกระดับ อย่างเหมาะสม โปร่งใส เป็นธรรม และตรวจสอบได้

6. คณะกรรมการบริษัท ต้องจัดให้มีระบบที่สนับสนุนการกำกับดูแลกิจการเป็นลายลักษณ์อักษร เพื่อให้ผู้บริหาร และพนักงานรับทราบและยึดถือเป็นแนวปฏิบัติได้อย่างครบถ้วนและมีความยั่งยืน 

7. กรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงาน ต้องยึดมั่นในการปฏิบัติตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ หรือข้อบังคับที่เกี่ยวข้องและปฏิบัติหน้าที่ตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีอย่างเคร่งครัด โดยจะต้องสามารถตรวจสอบ ติดตาม ประเมินผลและทบทวนการปฏิบัติหน้าที่ต่างๆ ได้อย่างเหมาะสม