นโยบายต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชัน


บริษัท น้ำตาลมิตรผล จำกัด และบริษัทย่อย ยึดมั่นในการดำเนินธุรกิจบนพื้นฐานของความซื่อสัตย์ โปร่งใส และเป็นธรรม รวมถึงการปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอย่างเท่าเทียมกัน ตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี และจรรยาบรรณมิตรผล ด้วยความมุ่งมั่นดังกล่าว บริษัทกำหนดให้มี “นโยบายต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชัน” ที่เป็นลายลักษณ์อักษร เพื่อเป็นหลักยึดให้กรรมการ ที่ปรึกษา ผู้บริหาร และพนักงานปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด อันจะนำไปสู่การดำเนินธุรกิจ  อย่างมั่นคง และยั่งยืน

นิยามทั่วไป
การทุจริต หมายถึง การกระทำใดๆ ที่เป็นการยักยอก (Asset Misappropriation), การคอร์รัปชัน (Corruption) และการตกแต่งรายการทางการเงิน (Financial Statement Fraud) อันได้แก่ การติดสินบนในทุกรูปแบบ หรือการใช้อำนาจในตำแหน่งหน้าที่หรือการละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ เพื่อให้ได้มาซึ่งความได้เปรียบทางการแข่งขัน หรือเป็นการแสวงหาผลประโยชน์ที่ไม่เหมาะสมกับหน่วยงานภาครัฐ หน่วยงานภาคเอกชน รวมถึงหน่วยงาน กลุ่มบุคคลหรือบุคคลอื่นใด โดยการเสนอ การให้คำมั่น การเรียกร้อง การขอ การรับ การให้ หรือการกระทำใดๆ ที่เป็นการเอื้อประโยชน์ เพื่อให้ได้มาซึ่งทรัพย์สิน เงิน ของขวัญ บริการ หรือประโยชน์อื่นใด โดยมิชอบต่อองค์กร ตนเอง พวกพ้องหรือผู้อื่น ทั้งทางตรงและทางอ้อม รวมถึงการกระทำใดๆ ที่ขัดหรือแย้งต่อกฎหมาย กฎ ระเบียบ ประกาศ ข้อบังคับ หรือจรรยาบรรณทางธุรกิจ

ขอบเขตของนโยบาย
1. มีผลบังคับใช้กับบุคลากรมิตรผล อันได้แก่ กรรมการ ที่ปรึกษา ผู้บริหาร และพนักงานของ บริษัท น้ำตาลมิตรผล จำกัด และบริษัทย่อย โดยผู้บริหารและพนักงานอ้างอิงตามระเบียบข้อบังคับการทำงานของบริษัท
2. ครอบคลุมทุกกลุ่มธุรกิจ และหน่วยงาน รวมถึงทุกกระบวนการทำงาน และการบริหารงานบุคคล ตั้งแต่การสรรหา การคัดเลือกบุคลากร การอบรม การประเมินผลงาน การให้ผลตอบแทน ตลอดจนการเลื่อนตำแหน่ง


หน้าที่ความรับผิดชอบ
1. คณะกรรมการบริษัท มีหน้าที่และความรับผิดชอบในการกำหนดนโยบาย กำกับดูแลและสนับสนุนระบบการต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชันให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ เหมาะสม และทันสมัย รวมถึงมีกระบวนการ ในการรับเรื่องร้องเรียนแจ้งเบาะแสและการตรวจสอบข้อเท็จจริง เพื่อให้มั่นใจว่าบุคลากรมิตรผล มีความตระหนักและให้ความสำคัญในการต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชัน ตลอดจนส่งเสริมให้เป็นวัฒนธรรมองค์กร

2. คณะกรรมการบริหารและฝ่ายจัดการ มีหน้าที่และความรับผิดชอบในการกำหนดให้มีระบบและสนับสนุนนโยบายต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชัน พร้อมทั้งทำการสื่อสารและสร้างความเข้าใจไปยังผู้บริหารและพนักงาน ส่งเสริมให้มีการนำนโยบายไปปฏิบัติทั่วทั้งองค์กร ตลอดจนจัดให้มีการทบทวนระบบให้เป็นปัจจุบันและสอดคล้องกับ  การดำเนินธุรกิจ เพื่อให้มั่นใจได้ว่าการต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชันได้ดำเนินการไปอย่างมีประสิทธิภาพ

3. คณะกรรมการตรวจสอบ มีหน้าที่แล ะความรับผิดชอบในการสอบทานการควบคุมภายใน การตรวจสอบภายใน การจัดทำรายงานทางการเงินและบัญชี การบริหารความเสี่ยง กระบวนการและการปฏิบัติต่างๆ รวมถึงมีการให้คำชี้แนะและติดตามให้มีการปฏิบัติตามนโยบายต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชัน

4. คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง มีหน้าที่และความรับผิดชอบในการกำกับดูแล ให้ข้อเสนอแนะ และสนับสนุนให้มีการประเมินความเสี่ยงที่เกี่ยวกับการทุจริตและคอร์รัปชัน รวมทั้งให้มีการทบทวนและติดตามมาตรการที่เกี่ยวข้องอย่างเหมาะสม รวมถึงมีความเป็นปัจจุบัน

5. สำนักงานตรวจสอบ มีหน้าที่และความรับผิดชอบในการตรวจสอบและสอบทานการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามกฎหมาย แนวปฏิบัติ อำนาจดำเนินการ ระเบียบปฏิบัติ และข้อกำหนดขององค์กรเพื่อให้มั่นใจว่ามีการควบคุมภายใน การตรวจสอบภายใน การจัดทำรายงานทางการเงินและบัญชี การบริหารความเสี่ยง กระบวนการและการปฏิบัติต่างๆ ที่เหมาะสมและเพียงพอ รวมถึงให้คำชี้แนะและรายงานต่อคณะกรรมการตรวจสอบ

 

6. บุคลากรมิตรผล มีหน้าที่และความรับผิดชอบในการปฏิบัติตามนโยบายฉบับนี้ รวมถึงนโยบาย แนวปฏิบัติและระเบียบอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งต้องไม่เข้าไปเกี่ยวข้องกับการทุจริต คอร์รัปชันทุกรูปแบบทั้งทางตรงและทางอ้อม