ประกาศการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล บัตรประชาชนหรือเอกสารแสดงตน


เรื่อง บัตรประชาชนหรือเอกสารแสดงตน


        กลุ่มมิตรผลไม่มีนโยบายและวัตถุประสงค์ในการ เก็บรวบรวม ใช้ และ/หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลที่อ่อนไหว ที่ปรากฏในบัตรประชาชนและ/หรือภาพถ่ายเอกสารแสดงตนของท่าน ดังนั้น ก่อนดำเนินการส่งหรือเปิดเผยบัตรประชาชน และ/หรือภาพถ่ายเอกสารแสดงตนของท่าน แก่กลุ่มมิตรผล ขอให้ท่านได้โปรดดำเนินการปกปิดข้อมูลส่วนบุคคล ที่อ่อนไหวดังกล่าวก่อนการส่งมอบและเปิดเผย ทั้งนี้ ไม่ว่าท่าน จะดำเนินการปกปิดข้อมูลดังกล่าวด้วยตนเองหรือมอบหมาย ให้ผู้อื่นดำเนินการให้ก็ตาม ให้ถือว่าเอกสารที่มีการปกปิดข้อมูลดังกล่าวมีผลสมบูรณ์และบังคับใช้ได้ตามกฎหมายทุกประการ


        กลุ่มมิตรผลขอยืนยันว่าการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของ กลุ่มมิตรผลจะทำเท่าที่จำเป็นตามที่กำหนดไว้ใน พ.ร.บ. คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลเท่านั้น

 

        อนึ่ง ท่านสามารถรับทราบนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลพร้อมข้อมูลเพิ่มเติมของกลุ่มมิตรผลได้ที่

        www.mitrphol.com/corporate-governance/personal-data-protection-policy