แนวปฏิบัติการรับหรือการให้ ของขวัญ และการเลี้ยงรับรอง


แนวปฏิบัติการรับหรือการให้ ของขวัญ และการเลี้ยงรับรอง


     การรับหรือการให้ตาม ขนบธรรมเนียม ประเพณีนิยม หรือประเพณีของท้องถิ่น เพื่อแสดงออกถึงสัมพันธภาพที่ดี ย่อมสามารถกระทำได้ในมูลค่าที่เหมาะสมและเป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง โดยบริษัทไม่สนับสนุนการรับหรือการให้ ของขวัญ ทรัพย์สิน การเลี้ยงรับรอง หรือผลประโยชน์อื่นใด ที่นำไปสู่การติดสินบน หรือก่อให้เกิดแรงจูงใจ หรือนำมาซึ่งการตัดสินใจที่ไม่ชอบธรรม และอาจส่งผลเสียต่อบริษัท ในทางใดทางหนึ่ง โดยกรรมการ ที่ปรึกษา ผู้บริหารและพนักงานของบริษัท น้ำตาลมิตรผล จำกัด และบริษัทย่อย ต้องยึดถือแนวปฏิบัติอย่างเคร่งครัด ดังนี้

 

คำจำกัดความ

     การรับหรือการให้ของขวัญ หมายถึง การรับหรือการให้ของขวัญ ของที่ระลึก หรือทรัพย์สินอื่นใด ตามขนบธรรมเนียม ประเพณีนิยม หรือประเพณีของท้องถิ่น และหมายความรวมถึงโอกาสในการแสดงความยินดี การแสดงความขอบคุณ การแสดงความเสียใจ หรือการแสดงออกเพื่อแสดงถึงมิตรไมตรีและความสัมพันธ์อันดีที่มีต่อกัน

     การเลี้ยงรับรอง หมายถึง การเลี้ยงรับรองอาหาร เครื่องดื่ม หรือการบริการใดๆ เช่น การดูการแสดง การดูกีฬา การร่วมกิจกรรมสันทนาการต่างๆ ซึ่งค่ารับรองอาจรวมถึงค่าที่พัก ค่าโดยสารสำหรับการเยี่ยมชมสถานที่เพื่อศึกษาดูงาน หรือค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องโดยตรงอันเป็นจารีตทางการค้า

 

แนวปฏิบัติ

1. หลีกเลี่ยงการรับหรือการให้ ของขวัญ และการเลี้ยงรับรองต่อบุคคลหรือหน่วยงานที่เกินกว่าการแสดงความสัมพันธ์ตามปกติหรือมีมูลค่าเกินความเหมาะสมตามขนบธรรมเนียม ประเพณีนิยมหรือประเพณีของท้องถิ่นและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง กรณีที่เป็นการรับที่ไม่เหมาะสมหรือไม่ทราบมูลค่าที่ชัดเจนให้ปฏิเสธการรับหรือทำการส่งคืนแก่ผู้ให้

2. ห้ามมิให้กรรมการ ที่ปรึกษา ผู้บริหารและพนักงานของบริษัท รวมถึงเครือญาติและพวกพ้อง มีการเรียกรับของขวัญ ทรัพย์สิน การเลี้ยงรับรอง หรือผลประโยชน์อื่นใดจาก ลูกค้า คู่ค้า ผู้รับเหมา หรือผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจของบริษัท เพราะอาจก่อให้เกิดแรงจูงใจ หรือนำมาซึ่งการตัดสินใจที่ไม่ชอบธรรม

3. การให้ของขวัญ ทรัพย์สิน การเลี้ยงรับรอง หรือประโยชน์อื่นใด ต่อบุคคลหรือหน่วยงานภายนอก ต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์ของหน่วยงานนั้น โดยต้องไม่เป็นการติดสินบน และต้องไม่ขัดหรือแย้งต่อกฎหมาย ทั้งนี้ต้องได้รับการอนุมัติ ตามวงเงินที่ระบุในคู่มืออำนาจดำเนินการ รวมถึงให้มีการแสดงหลักฐานค่าใช้จ่ายที่สามารถตรวจสอบได้

4. ให้ถือเป็นหน้าที่ที่ต้องทำการสื่อสารและประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับแนวปฏิบัตินี้ ไปยังผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ ลูกค้า คู่ค้า ผู้รับเหมา และผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจของบริษัท เพื่อให้ทราบโดยทั่วกัน และต้องมีการดำเนินการอย่างสม่ำเสมอ