แนวปฏิบัติการรับหรือการให้ ของขวัญ ทรัพย์สิน

การเลี้ยงรับรอง หรือผลประโยชน์อื่นใด


การรับหรือการให้ตามเทศกาล ขนบธรรมเนียม หรือประเพณีของท้องถิ่น เพื่อแสดงออกถึงสัมพันธภาพที่ดี ย่อมสามารถกระทำได้ในมูลค่าที่เหมาะสมและเป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง โดยบริษัทฯ ไม่สนับสนุนการรับหรือการให้ของขวัญทรัพย์สิน การเลี้ยงรับรอง การอำนวยความสะดวกหรือผลประโยชน์อื่นใด ที่นำไปสู่การติดสินบนหรือก่อให้เกิดแรงจูงใจ หรือนำมาซึ่งการตัดสินใจที่ไม่ชอบธรรม และอาจส่งผลเสียต่อบริษัทฯ ในทางใดทางหนึ่ง โดยกรรมการ ผู้บริหารและพนักงานของ บริษัทฯ ต้องยึดถือแนวปฏิบัติ ดังนี้

 

1. หลีกเลี่ยงการรับ หรือการให้ ของขวัญ ทรัพย์สิน การเลี้ยงรับรอง การอำนวยความสะดวกหรือผลประโยชน์อื่นใด ต่อบุคคลหรือหน่วยงาน ที่เกินกว่าการแสดงความสัมพันธ์ตามปกติหรือมีมูลค่าเกินความเหมาะสมตามเทศกาล ขนบธรรมเนียม หรือประเพณีของท้องถิ่น และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง กรณีที่เป็นการรับที่ไม่เหมาะสมหรือไม่ทราบมูลค่าที่ชัดเจนให้ปฏิเสธการรับหรือทำการส่งคืนแก่ผู้ให้

 

2. ห้ามมิให้กรรมการ ผู้บริหารและพนักงานของบริษัทฯ รวมถึงเครือญาติและพวกพ้อง มีการเรียกรับของขวัญ ทรัพย์สิน  การเลี้ยงรับรอง การอำนวยความสะดวก หรือผลประโยชน์อื่นใดจากลูกค้า คู่ค้า ผู้รับเหมา หรือผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ เพราะอาจก่อให้เกิดแรงจูงใจหรือนำมาซึ่งการตัดสินใจที่ไม่ชอบธรรม

 
3. การให้ของขวัญ ทรัพย์สิน การเลี้ยงรับรอง การอำนวยความสะดวกหรือประโยชน์อื่นใด ต่อบุคคลหรือหน่วยงานภายนอก ต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์ของหน่วยงานนั้น ต้องไม่เป็นการติดสินบน และต้องไม่ขัดหรือแย้งต่อกฎหมาย ทั้งนี้ต้องได้รับการอนุมัติตามวงเงิน ที่ระบุในคู่มืออำนาจดำเนินการ รวมถึงให้มีการแสดงหลักฐานค่าใช้จ่าย ที่สามารถตรวจสอบได้
 
4. ให้ถือเป็นหน้าที่ ที่ต้องทำการสื่อสารและประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับแนวปฏิบัตินี้ ไปยังผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ ลูกค้า คู่ค้า ผู้รับเหมา และผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ   เพื่อให้ทราบโดยทั่วกัน และต้องมีการดำเนินการอย่างสม่ำเสมอ