นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของกลุ่มมิตรผล


นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของกลุ่มมิตรผล


กลุ่มมิตรผลมุ่งมั่นดำเนินธุรกิจภายใต้หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีและโปร่งใสและให้ความสำคัญต่อการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล เพื่อให้บริษัทในกลุ่มมิตรผลมีการเก็บรวบรวม ใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลที่ถูกต้องและสอดคล้องกับพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 จึงกำหนดนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของกลุ่มมิตรผลดังต่อไปนี้

 

1. ข้อมูลส่วนบุคคล

ข้อมูลส่วนบุคคล หมายถึง ข้อมูลเกี่ยวกับบุคคลซึ่งทำให้สามารถระบุตัวบุคคลนั้นได้ ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม แต่ไม่รวมถึงข้อมูลของผู้ถึงแก่กรรม


2. วัตถุประสงค์ในการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของกลุ่มมิตรผล

2.1 เพื่อใช้ในการติดต่อ ยืนยัน หรือระบุตัวบุคคลของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล

2.2 เพื่อประโยชน์ในการบริหารจัดการของกลุ่มมิตรผล

 

3. การเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล
กลุ่มมิตรผลจะเก็บรวบรวม และเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลด้วยวิธีการที่ชอบด้วยกฎหมายและเป็นธรรม เพียงเท่าที่จำเป็นและเหมาะสมต่อวัตถุประสงค์และเป็นประโยชน์ต่อเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลตามที่กฎหมายกำหนด 
ทั้งนี้ กลุ่มมิตรผลอาจได้รับข้อมูลส่วนบุคคลของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลผ่าน 2 ช่องทาง ได้แก่

(1) จากเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลโดยตรง ผ่านทางเอกสารสมัครงาน ใบสอบถาม การยื่นคำร้องขอ การสมัครใช้บริการ การโต้ตอบทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ หรือช่องทางอื่นๆ ระหว่างกลุ่มมิตรผลกับเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล

(2) จากบุคคลที่สาม ผ่านทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ การได้รับแจ้งทางโทรศัพท์ หรือได้รับเป็นเอกสารหรือช่องทางอื่นๆ  

 

4. ข้อจำกัดการใช้งานข้อมูลส่วนบุคคล

4.1 กลุ่มมิตรผลจะใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลเท่าที่จำเป็นและสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของการรวบรวมและจัดเก็บข้อมูลเท่านั้น

4.2 กลุ่มมิตรผลจะไม่นำข้อมูลส่วนบุคคลของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลไปเปิดเผยต่อบุคคลภายนอกโดยปราศจากความยินยอมของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล เว้นแต่เป็นไปตามที่กฎหมายกำหนด  

 

5. การเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคล และระยะเวลาในการจัดเก็บข้อมูล
กลุ่มมิตรผลจะจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลดังนี้

(1) จัดเก็บในรูปแบบ Soft Copy และ Hard Copy ตามมาตรฐานการรักษาความปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคลตามกฎหมาย

(2) จัดเก็บตามระยะเวลาที่จำเป็นเพื่อประโยชน์ในการใช้งานข้อมูลส่วนบุคคลตามวัตถุประสงค์ในการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล เว้นแต่ในกรณีที่ต้องเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลไว้ตามที่กฎหมายกำหนด เมื่อพ้นระยะเวลาจัดเก็บแล้ว กลุ่มมิตรผลจะดำเนินการทำลายข้อมูล ส่วนบุคคลดังกล่าวด้วยวิธีการทำลายข้อมูล หรือลบทิ้งซึ่งข้อมูลภายในระยะเวลา 30 วัน นับแต่วันสิ้นสุดระยะเวลาดังกล่าว 

 

6. สิทธิของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล

6.1 สิทธิในการเพิกถอนความยินยอม: เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลมีสิทธิในการเพิกถอนความยินยอมในการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลที่เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลได้ให้ไว้กับกลุ่มมิตรผลได้

6.2 สิทธิในการเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคล: เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลมีสิทธิในการเข้าถึงและขอรับสำเนาข้อมูลส่วนบุคคลที่เกี่ยวกับเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล รวมถึงขอให้กลุ่มมิตรผลเปิดเผยการได้มาซึ่งข้อมูลส่วนบุคคลที่เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลไม่ได้ให้ความยินยอมต่อกลุ่มมิตรผลได้

6.3 สิทธิในการคัดค้านการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล 

6.4 สิทธิในการลบข้อมูลส่วนบุคคล 

6.5 สิทธิในการระงับการใช้ข้อมูลส่วนบุคคล 

6.6 สิทธิในการแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลให้ถูกต้อง 

6.7 สิทธิในการให้โอนย้ายข้อมูลส่วนบุคคล 

เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลสามารถติดต่อมายังกลุ่มมิตรผลเพื่อดำเนินการยื่นคำร้องขอดำเนินการตามสิทธิข้างต้น ทั้งนี้เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลไม่จำเป็นต้องเสียค่าใช้จ่ายใดๆ โดยกลุ่มมิตรผลจะพิจารณาและแจ้งผลการพิจารณาตามคำร้องของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลภายใน 30 วันนับแต่วันที่ได้รับคำร้องขอดังกล่าว


7. ช่องทางการติดต่อ

กรณีมีข้อสงสัยหรือต้องการสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลหรือขอใช้สิทธิ ได้ที่
สถานที่ติดต่อ : บริษัท น้ำตาลมิตรผล จำกัด
เลขที่ 2 อาคารเพลินจิตเซ็นเตอร์ ชั้น 3 ถนนสุขุมวิท 
แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร
E-mail  : DPO@mitrphol.com

 

8. การเปลี่ยนแปลงนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
กลุ่มมิตรผลจะทำการพิจารณาทบทวนนโยบายความเป็นส่วนตัวเป็นประจำเพื่อให้สอดคล้องกับกฎหมาย แนวปฏิบัติ และข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ หากมีการเปลี่ยนแปลงนโยบายความเป็นส่วนตัว  กลุ่มมิตรผลจะแจ้งให้เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลทราบใน website ของกลุ่มมิตรผลโดยเร็วที่สุด  
 

หากพบเห็นการกระทำใดที่ไม่เป็นไปตามนโยบายกลุ่มมิตรผลฉบับนี้ สามารถร้องเรียนการกระทำดังกล่าวแก่กลุ่มมิตรผลได้ที่ช่องทางการติดต่อข้างต้น


*กลุ่มมิตรผล หมายถึง บริษัท น้ำตาลมิตรผล จำกัด และบริษัทในเครือ