องค์กรโปร่งใส ผสานความร่วมมือ

 

 
 

 

กลุ่มมิตรผลขับเคลื่อนธุรกิจด้วยการนำหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี ดำเนินงานด้วยความโปร่งใส ตรวจสอบได้ พร้อมบริหารจัดการห่วงโซ่อุปทาน และคำนึงถึงผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มได้ เพื่อสร้างความยั่งยืนให้กับธุรกิจของกลุ่มมิตรผล

 

อีกทั้ง เรายังมุ่งมั่นในการผสานความร่วมมือกับเครือข่ายและภาคส่วนต่างๆ เพราะเราเชื่อว่า ความร่วมมือจากเครือข่ายและภาคส่วนต่างๆ นั้น เป็นส่วนสำคัญในการขับเคลื่อนความยั่งยืนเพื่อให้เกิดผลลัพธ์ของการพัฒนาที่ยั่งยืนในระดับสากลอย่างแท้จริง