นโยบายด้านภาษีของกลุ่มมิตรผล


 

    กลุ่มมิตรผลให้คำมั่นที่จะดำเนินธุรกิจด้วยจริยธรรม ความโปร่งใส และปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี โดยตระหนักในหน้าที่ และความรับผิดชอบเกี่ยวกับการดำเนินการด้านภาษี เพื่อสร้างความไว้วางใจให้กับผู้มีส่วนได้เสีย และชุมชนที่เราเข้าไปดำเนินธุรกิจ เพราะตระหนักดีว่าการดำเนินการด้านภาษีที่ถูกต้องเป็นส่วนหนึ่งของการรับผิดชอบต่อสังคม และเป็นส่วนสำคัญในการสร้างการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ ดังนั้นเราพร้อมที่จะปฏิบัติตามกฎหมายด้านภาษี และกฎข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง ในทุกประเทศที่เข้าไปดำเนินธุรกิจ นอกจากนี้บริษัทยังมีช่องทางในการรับข้อเสนอแนะ หรือข้อร้องเรียน ในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับภาษี โดยสามารถดำเนินการ ผ่านช่องทางที่บริษัทได้กำหนดไว้

 

    กลุ่มมิตรผลดำเนินธุรกิจในประเทศไทยมากกว่า 57% ของธุรกิจทั้งหมด และไม่มีนโยบายในการโอนผลกำไรไปยังบริษัทในต่างประเทศที่มีอัตราภาษีต่ำกว่า เพื่อหลีกเลี่ยงการจ่ายภาษีในประเทศที่มีอัตราภาษีที่สูง หรือไปยังบริษัทที่อยู่ในประเทศที่มีการยกเว้นภาษี เป็นระยะเวลาหนึ่ง หรือ ไปยังบริษัทที่อยู่ในประเทศที่ปลอดภาษี (Tax haven)  โดยทุกบริษัทในกลุ่มมิตรผล และในทุกประเทศที่เราดำเนินธุรกิจ ได้กำหนดนโยบายด้านภาษี ด้วยหลักความถูกต้อง โปร่งใส และตรวจสอบได้ สอดคล้องกับหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี เพื่อสร้างความสมดุลระหว่างผลประโยชน์ของผู้มีส่วนได้เสียต่างๆ ของกลุ่มมิตรผลรวมถึงผู้บริโภค นักลงทุน รัฐบาล และชุมชน

 

    ธุรกิจของกลุ่มมิตรผลมีรายได้ที่ต้องเสียภาษีให้กับรัฐบาลในประเทศที่กลุ่มมิตรผลดำเนินธุรกิจอยู่ ไม่ใช่แค่ภาษีเงินได้นิติบุคคล ยังรวมถึงภาษีอื่นๆ เช่น ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาของพนักงาน ภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีสรรพสามิต ภาษีศุลกากร เป็นต้น

 

    เพื่อให้บรรลุเป้าหมายดังกล่าว กลุ่มมิตรผลจึงกำหนดนโยบายด้านภาษีที่ประกอบด้วย

 

1.  การวางแผนและแนวทางปฏิบัติทางด้านภาษี

    การจัดโครงสร้างภาษีของกลุ่มมิตรผลต้องขึ้นอยู่กับเหตุผลทางการค้า กลุ่มมิตรผลปฏิบัติตามประมวลรัษฎากรและกฎหมายอื่นๆที่เกี่ยวข้องแห่งราชอาณาจักรไทย และหลีกเลี่ยงการใช้โครงสร้างภาษีแบบฉ้อฉล โครงสร้างภาษีที่ผิดปกติ หรือสร้างความซับซ้อนซึ่งจะส่งผลให้ผลกำไรย้ายไปยังแหล่งหลบภาษีอากร เพื่อประโยชน์ทางภาษี หรือเพื่อหลีกเลี่ยงภาษี

 

 

    กลุ่มมิตรผลไม่ทำการลงทุนที่มีความเสี่ยงด้านภาษีซึ่งอาจส่งผลต่อชื่อเสียงของบริษัท เช่น การลงทุนในประเทศที่ปลอดภาษี (Tax haven) โดยพิจารณามาตรการป้องกันการวางแผนทางภาษีที่มีผลให้เกิดการเคลื่อนย้ายกำไรเพื่อไปเสียภาษีในประเทศที่ภาระภาษีต่ำกว่า (Base Erosion and Profit Shifting (BEPS) Action 5: Harmful Tax Practices) 

 

    กลุ่มมิตรผลใช้สิทธิประโยชน์ทางภาษีตามโครงสร้างภาษีที่ถูกต้อง ซึ่งครอบคลุมถึงมาตรการยกเว้นภาษีในบางช่วงเวลาตามนโยบายภาษีของประเทศ ที่สอดคล้องกับธุรกิจและวัตถุประสงค์การดำเนินงาน

 

2. โครงสร้างและพนักงาน

 

    กลุ่มมิตรผลมีบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญทางด้านภาษีประจำอยู่ในแผนกบัญชีการเงินของทุกบริษัทเพื่อให้คำแนะนำประเด็นภาษีที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงาน การปฏิบัติเกี่ยวกับภาษีอากรเป็นไปได้อย่างถูกต้องตามกฎหมายภาษีและกฎข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง และจัดให้มีการอบรมด้านกฎหมายภาษีอากรอย่างต่อเนื่อง เพื่อเพิ่มพูนความรู้ให้ผู้ปฏิบัติงาน และนำไปใช้ในการปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้อง นอกเหนือจากนี้ ยังมีหน่วยงานบัญชีภาษีอากร มีหน้าที่ในการติดตามนโยบาย หรือกฎหมายภาษีอากรที่จะออกใหม่ พิจารณาผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้น และแจ้งให้ผู้มีหน้าที่ดูแลรับผิดชอบ เตรียมความพร้อมที่จะสามารถปฏิบัติตามกฎหมายใหม่ได้ถูกต้อง

 

3. ความสัมพันธ์กับหน่วยงานภาครัฐ    

 

    กลุ่มมิตรผลเคารพสิทธิของรัฐบาลในการกำหนดโครงสร้างภาษี อัตราภาษี และกลไกการจัดเก็บภาษีสำหรับประเทศนั้นๆ โดยมีการติดต่อกับหน่วยงานกำกับดูแลภาษีอย่างเปิดเผยและสร้างสรรค์ เพื่อยกระดับความสัมพันธ์ในการทำงานร่วมกันให้มีความเป็นมืออาชีพและมีประสิทธิภาพ

 

4. การบริหารจัดการความเสี่ยงด้านภาษี

 

    ความเสี่ยงด้านภาษี เป็นหนึ่งในกระบวนการบริหารจัดการและการตรวจสอบภายในของกลุ่มมิตรผล โดยมีการติดตามประเมินผลผ่านตัวชี้วัด เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด  นอกจากนี้จะมีการพิจารณาและระบุความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น และรายงานต่อผู้บริหาร เพื่อให้ความเสี่ยงสามารถควบคุมได้ ทั้งนี้ การปฏิบัติการทางด้านภาษีจะเป็นไปตามกฎหมาย และข้อกำหนดที่เกี่ยวข้อง นอกจากนี้ ยังมีการทบทวนกฎหมายที่เกี่ยวข้องเป็นประจำเพื่อให้มั่นใจว่า ความเสี่ยงที่เกิดขึ้นจะได้รับการแก้ไข และพิจารณาถึงผลกระทบทางภาษีเนื่องจากการเปลี่ยนแปลงนโยบายภาษีหรือแนวทางปฏิบัติของรัฐบาล

 

 

5. การกำหนดราคาโอน

 

    กลุ่มมิตรผลมีการกำหนดราคาโอนในการทำธุรกรรมซื้อขาย หรือบริการระหว่างกันกับบริษัทในกลุ่มอย่างเหมาะสมเป็นไปตามราคาตลาดปกติโดยทั่วไป โดยกำลังพัฒนา และดำเนินการตามนโยบายการกำหนดราคาการโอนกลุ่ม เพื่อให้สอดคล้องกับกฎข้อบังคับของประเทศนั้นๆ

 

6. การกำกับดูแล

 

    นโยบายด้านภาษีของกลุ่มมิตรผล ได้รับการพิจารณาอนุมัติโดยคณะกรรมการบริษัท และมีรองกรรมการผู้จัดการใหญ่กลุ่มงานการเงินและบริหาร เป็นผู้รับผิดชอบในการพัฒนาและดำเนินการเกี่ยวกับนโยบายด้านภาษีของกลุ่มมิตรผล โดยร่วมกับที่ปรึกษาที่มีความเชี่ยวชาญจากภายนอก เพื่อให้มั่นใจว่าเราปฏิบัติงานและดำเนินการด้านภาษีสอดคล้องกับกฎหมายอย่างถูกต้อง

 

7. ความโปร่งใสด้านภาษี

 

    การสื่อสารด้านภาษีระหว่างเรากับรัฐบาลอยู่บนพื้นฐานของความโปร่งใส ซึ่งเป็นไปตามข้อกำหนดด้านการเปิดเผยข้อมูลตามกฎหมายเกี่ยวกับการจัดเก็บภาษีทั้งหมด และเพื่อให้เกิดความชัดเจน โปร่งใส นโยบายภาษีจะได้รับการเปิดเผยต่อสาธารณะ พร้อมด้วยรายงานภาษีภูมิภาคของกลุ่มมิตรผล เพื่อความเป็นเลิศในการกำกับดูแลด้านภาษี ความรับผิดชอบด้านภาษี และความโปร่งใสในการสร้างความเชื่อถือกับสังคมและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย