แนวทางการจัดหาวัตถุดิบทางการเกษตร


กลุ่มมิตรผล ให้ความสำคัญต่อการจัดการทรัพยากรธรรมชาติรวมถึงกระบวนการผลิตและการจัดหาวัตถุดิบทางการเกษตรให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืน จึงได้กำหนดแนวทางการผลิตและการจัดหาวัตถุดิบทางการเกษตรเพื่อใช้สำหรับผลิตอ้อยและน้ำตาล โดยมีความรับผิดชอบและสนับสนุนการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ดังนี้ 


1. ปฏิบัติตามจรรยาบรรณของกลุ่มมิตรผลและจรรยาบรรณของคู่ค้า ให้ความสำคัญต่อการปฏิบัติตามกฎหมายและข้อบังคับต่างๆ


2. อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมโดยการปกป้องความหลากหลายทางชีวภาพในพื้นที่ ที่มีคุณค่าด้านการอนุรักษ์ คุณภาพน้ำใต้ดิน และความอุดมสมบูรณ์ของดิน และสนับสนุนการใช้น้ำอย่างมีประสิทธิภาพในระบบการผลิตภาคเกษตรและอุตสาหกรรม 


3. ส่งเสริมให้ชาวไร่อ้อยลดการเผาอ้อยในกระบวนการผลิต รวมทั้งส่งเสริมการส่งอ้อยสดที่มีคุณภาพดี


4. ลดการใช้สารเคมีทางการเกษตร และห้ามใช้สารเคมีทางการเกษตรที่ระบุจากหน่วยงานภาครัฐว่าเป็นสารต้องห้าม


5. ให้ความสำคัญกับผลิตภัณฑ์และวัตถุดิบจากแหล่งท้องถิ่นเพื่อช่วยลดต้นทุนการผลิตและลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากการขนส่ง
นอกจากนี้ กลุ่มมิตรผล สนับสนุนให้คู่ค้ามีแผนการจัดการสิ่งแวดล้อมของตนเอง