ความท้าทาย

 

     มิตรผลเป็นผู้ผลิตอาหารชั้นนำของโลก ที่ให้ความสำคัญกับการการพัฒนาเพื่อความยั่งยืน และให้ความใส่ใจในประเด็นที่ผู้มีส่วนได้เสียให้ความสนใจ โดยเฉพาะประเด็นเรื่องการสูญเสียอาหารและขยะอาหาร ซึ่งบริษัทฯ ตระหนักว่า เป็นการลดทอนโอกาสในการเข้าถึงแหล่งอาหารของกลุ่มเปราะบาง อีกทั้งเป็นปัจจัยสำคัญ ที่ก่อให้เกิดการปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจกอันจะส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม และเป็นสาเหตุที่สำคัญของภาวะโลกรวน (Climate Change) อีกทั้งสนับสนุนการตอบสนองต่อเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนแห่งสหประชาชาติ (United Nations Sustainable Development Goals) ข้อที่ 12.3 อีกด้วย

 

 

ความมุ่งมั่นและแนวทางการบริหารงาน

 

     กลุ่มมิตรผลได้ดำเนินการขับเคลื่อนธุรกิจภายใต้ แนวคิด “สร้างคุณค่า สร้างอนาคตที่ยั่งยืน” โดยนำนวัตกรรม มาใช้เพื่อเพิ่มผลิตภาพ (Productivity) และสร้างคุณค่า (Value Added) ให้กับอ้อยในการต่อยอดไปสู่ BCG Economy และสอดรับกับการบูรณาการพัฒนาเศรษฐกิจ โดยเริ่มตั้งแต่ การเพิ่มผลผลิตให้แก่วัตถุดิบต้นน้ำ ด้วยการทำเกษตรสมัยใหม่ แบบ “มิตรผล โมเดิร์นฟาร์ม” ไปจนถึงการเพิ่มมูลค่าให้กับ ของเหลือทิ้ง ด้วยการนำส่วนที่เหลือจากกระบวนการผลิตน้ำตาล มาพัฒนาต่อยอดสู่พลังงานหมุนเวียน และ Bio-based ที่สามารถต่อยอดคุณค่าอ้อย และส่วนที่เหลือจากกระบวนการ ผลิตให้เป็นผลิตภัณฑ์มูลค่าเพิ่มสูง

 

     แนวทางในการลดการสูญเสียตลอดห่วงโซ่การผลิตเริ่มตั้งแต่การส่งเสริมชาวไร่ในการปลูกอ้อยให้มีความรู้ในการลดการสูญเสียจากการเก็บเกี่ยว และขนส่งเข้าโรงงาน การลดการสูญเสียในกระบวนการผลิตในขั้นตอนต่าง ๆ ให้น้อยที่สุด โดยมีการนำหลักการ Total Productive Management (TPM) มาใช้เป็นเครื่องมือสำคัญในการปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง

 

การจัดหาวัตถุดิบ

 

 • การนำนวัตกรรมและดิจิทัลมาใช้ในการบริหารจัดการเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่ม และต่อยอดคุณค่าทั้งห่วงโซ่การผลิตให้กับอ้อย

 

 • ลดการสูญเสียระหว่างเก็บเกี่ยวและขนส่งมาโรงงาน

 

 • รณรงค์ตัดอ้อยสด สะอาดเข้าโรงงาน

 

 • มีการดำเนินงานร่วมกับชาวไร่อ้อย ในการควบคุมปริมาณการขนส่ง เพื่อไม่ให้อ้อยตกหล่นระหว่างทาง และยังมีการออกแบบและพัฒนาขนาดบรรจุภัณฑ์ของผลิตภัณฑ์ให้เหมาะสมกับพฤติกรรมการใช้งานของผู้บริโภค เพื่อช่วยลดปริมาณขยะอาหารที่เกิดขึ้น

 

 

กระบวนการผลิต

 

 • ลดการสูญเสียที่เกิดจากกระบวนการผลิต โดยอาศัยหลักการของ Total Productive Management (TPM)

1. Individual Improvement

2. Autonomous Maintenance

3. Planned Maintenance

4. Operation and Maintenance Development

5. Initial Phase Management

6. Quality Maintenance

7. TPM in Office

8. Safety, Hygiene and Working Environment

 

 • ลดการใช้วัตถุดิบสารเคมี และภาชนะบรรจุในกระบวนการผลิตโดยควบคุมปริมาณการใช้ที่เหมาะสม พัฒนาบรรจุภัณฑ์

ตามแนวทาง BCG Economy ได้แก่ บรรจุภัณฑ์สำหรับน้ำตาลอ้อยธรรมชาติ ที่ใช้วัสดุธรรมชาติ โดยด้านนอก

ของบรรจุภัณฑ์ทำจากกระดาษคราฟต์ ด้านในป้องกันความชื้นด้วยพลาสติกชีวภาพ ชนิดพิเศษที่ผลิตจากพืชสามารถ

ย่อยสลายได้ และลดความความหนาของภาชนะบรรจุน้ำตาล

 

    คลิกเพื่อดูนโยบายด้านการสูญเสียอาหารและขยะอาหาร

 

 

เป้าหมายในการดำเนินงาน

 

    บริษัทฯ มุ่งมั่นที่จะสนับสนุนการบรรลุเป้าหมายด้านความยั่งยืนของสหประชาชาติ เรื่องการสูญเสียอาหาร  และขยะอาหาร โดยมีรายละเอียดดังนี้

 

1. ส่งเสริมการลดการสูญเสียอาหาร และขยะอาหารในห่วงโซ่คุณค่า

2. ลดปริมาณการสูญเสียอาหารในกิจกรรมการดำเนินการของบริษัท 

             โดยตั้งเป้าหมาย 3 ปี เป็น ลด Overall Average Recovery = 84.7 % ภายในปี 2567 

 

              หมายเหตุ:    Overall Recovery คือ ประสิทธิภาพการผลิตของน้ำตาลโดยรวมซึ่งหาได้จาก 

                                % Overall Recovery = 100 - Total Loss
                                Total Loss = Sugar loss in bagasse, filter cake, final molasses และ undetermined loss
 

 

ผลการดำเนินงาน

 

    บริษัทมีการศึกษาและเก็บข้อมูลการสูญเสียอาหารในรูปของน้ำตาลทรายตลอดห่วงโซ่คุณค่า เพื่อลดปริมาณการสูญเสียน้ำตาลทรายที่ไปกับชานอ้อย กากหม้อกรอง โมลาส และความสูญเสียโดยไม่ทราบสาเหตุ เช่น การรั่วไหล การสูญเสียซูโครสด้วยจุลินทรีย์และความร้อน เป็นต้น โดยได้จัดทำโครงการต่างๆ เพื่อลดการสูญเสียน้ำตาล เช่น

 

 

     บริษัทมีการวัดปริมาณการสูญเสียอาหารและขยะอาหาร และจัดทำฐานข้อมูลการสูญเสียอาหารในรูปของน้ำตาลให้สอดคล้องกับข้อกำหนดสำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย โดยวัดปริมาณการสูญเสียน้ำตาลทรายที่ไปกับชานอ้อย กากหม้อกรอง โมลาส และความสูญเสียโดยไม่ทราบสาเหตุ เช่น การรั่วไหล การสูญเสียซูโครสด้วยจุลินทรีย์และความร้อน การสูญเสียไปกับน้ำเสีย เป็นต้น โดยบริษัทมีการวัดการสูญเสียอาหารและขยะอาหารตลอดกระบวนการ ดังนี้

 
     คลิกเพื่อดูการสูญเสียในกระบวนการผลิตน้ำตาลทรายดิบ และการสูญเสียที่เกิดในกระบวนการผลิตน้ำตาลรีไฟน์

 

     ในปี 2564 ปริมาณการสูญเสียอาหารทั้งหมดตลอดการผลิตน้ำตาล คิดเป็น 18.72% โดยเป็นปริมาณสูญเสียน้ำตาลในกากชานอ้อย 3.21% ปริมาณสูญเสียน้ำตาล

ในโมลาส 8.51% ปริมาณสูญเสียน้ำตาลในกากหม้อกรอง 1.55% และ

เป็นความสูญเสียโดยไม่ทราบสาเหตุ 5.44%

 

     เพื่อลดปริมาณการสูญเสียอาหารและขยะอาหาร บริษัทได้นำข้อมูลการสูญเสียอาหารในแต่ละขั้นตอนมาวิเคราะห์ และ

ระบุส่วนที่ต้องดำเนินการปรับปรุง ด้วยการจัดทำโครงการเพื่อลดการสูญเสียน้ำตาล ดังตัวอย่างเช่น

 

 • การลดการสูญเสียน้ำตาลในกากชานอ้อยจากกระบวนการหีบสกัด เช่น
  • เลี้ยงระดับอ้อยในชู้ทลูกหีบได้  > 50%
  • ติดตั้งสเปรย์ฉีดล้างถังน้ำอ้อยเพื่อลดการหมักหมมของน้ำอ้อยในระบบ
  • รักษาปริมาณน้ำพรมลูกหีบ Imbibition%Fiber ให้ได้ประมาณ  310 -320%

 

 • การลดการสูญเสียน้ำตาลในกากหม้อกรอง เช่น
  • ติดตั้งเครื่องวัดความหนา filter cake online ที่หม้อกรอง Rotary vacuum filter (RVF)
  • ปรับปรุงวาล์ว Control High Vacuum จาก 6 นิ้ว เป็น 10 นิ้ว

 

 • การลดการสูญเสียน้ำตาลในโมลาสจากกระบวนการเคี่ยวและปั่น เช่น
  • การดูดเชื้อเข้าหม้อเคี่ยว โดยการเพิ่ม Temp Magma ก่อนดึง Magma เข้าหม้อ ซึ่งจะช่วยลดฟองที่ลอยออกไปกับหัวหม้อเคี่ยว
  • Set Brix Profile ของหม้อเคี่ยว A-B massecuite ทุกเดือน
  • ติดตามและตรวจสอบความหนาแน่นของเม็ดทุก 4 ชม.
  • ติดตั้งพัดลมระบายอากาศรางกวนนอน C-Mass เพื่อลดการเกิดปฏิกิริยา Maillard Reaction ของระบบ

C-Curing

 • ตรวจสอบความสมบูรณ์ของตะแกรงหม้อปั่น

 

 • การลดการสูญเสียน้ำตาลในน้ำเสีย
  • ตรวจสอบสถานะ Pump ทุกเช้าก่อนออกกะ รวบรวมส่งให้ Shift Lead และนำส่งซ่อมบำรุงเพื่อแก้ไขกรณีที่พบไม่พร้อมใช้งานและมีการรั่ว

 

 • ปรับปรุงการควบคุมอุณหภูมิในกระบวนการผลิตให้เป็นไปตามค่าควบคุม เพื่อไม่ให้เกิดการทำลายน้ำตาลด้วยความร้อน

​​​​​​​

 • ปรับปรุงการหกล้น รั่วไหลต่างๆ โดยมีการติดตามและวัดผลการเกิดและแก้ไขให้รวดเร็ว

​​​​​​​

      น้ำตาลที่ติดไปกับชานอ้อยจะถูกนำไปใช้เป็นเชื้อเพลิงชีวมวล น้ำตาลที่ติดไปกับกากหม้อกรองจะถูกนำไปใช้เป็นปุ๋ย และน้ำตาลที่ติดไปกับโมลาสจะถูกนำใช้เป็นวัตถุดิบในการผลิตเอทานอล ตามห่วงโซ่คุณค่าของมิตรผล

 

      ทั้งนี้ บริษัทยังมีการดำเนินงานร่วมกับชาวไร่อ้อย เพื่อควบคุมปริมาณการขนส่ง เพื่อไม่ให้อ้อยตกหล่นระหว่างทาง และยังมีการออกแบบและพัฒนาขนาดบรรจุภัณฑ์ของผลิตภัณฑ์ให้เหมาะสมกับพฤติกรรมการใช้งานของผู้บริโภค เพื่อช่วยลดปริมาณขยะอาหารที่เกิดขึ้น