กรอบการพัฒนาเพื่อความยั่งยืนของกลุ่มมิตรผล 


     

    กลุ่มมิตรผลมุ่งมั่นดำเนินธุรกิจด้วยความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม เพื่อร่วมกันสร้างเศรษฐกิจและชุมชนที่เข้มแข็งเสมอมา ควบคู่ไปกับการยึดมั่นตามแนวทางเศรษฐกิจหมุนเวียนที่ให้ความสำคัญกับการใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า และหมุนเวียนกลับมาใช้ใหม่ด้วยการใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยี เพื่อให้การใช้ทรัพยากรเกิดประสิทธิภาพสูงสุด สร้างสมดุลให้สิ่งแวดล้อม

 

    เราให้ความสำคัญกับการพัฒนาที่ยั่งยืน ด้วยการกำหนดกรอบการพัฒนาเพื่อความยั่งยืนของกลุ่มมิตรผล เพื่อเป็นแนวทางในการดำเนินงานที่สำคัญ ครอบคลุม 3 มิติ ได้แก่ มิติเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม ควบคู่กับการสร้างความสัมพันธ์อันดีต่อผู้มีส่วนได้เสีย และขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรม และดิจิทัล อีกทั้งกรอบการพัฒนาเพื่อความยั่งยืนดังกล่าวยังสอดคล้องและสนับสนุนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนแห่งสหประชาชาติ (United Nations Sustainable Development Goals: UN SDGs) 12 เป้าหมาย จากจำนวนทั้งสิ้น 17 เป้าหมาย

 

    เพราะเราเชื่อมั่นว่า การพัฒนาที่มุ่งรักษาสมดุลระหว่างเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม เป็นแนวทางที่ทำให้เราเติบโตไปอย่างมั่นคงและยั่งยืน