นโยบายจัดซื้อจัดจ้างอย่างยั่งยืน


ในโลกปัจจุบันประสบปัญหาสิ่งแวดล้อมมากมาย อาทิเช่น การลดลงของทรัพยากรธรรมชาติ การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ มลพิษ ตลอดจนการสูญสิ้นของระบบนิเวศน์ ปัญหาเหล่านี้เป็นผลเกี่ยวเนื่องจากการเพิ่มขึ้นของประชากร และการบริโภคทรัพยากรที่ขาดจิตสำนึกของความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม ซึ่งส่งผลกระทบอย่างรุนแรงต่อคุณภาพชีวิต  รวมถึงการดำรงชีวิตอยู่ร่วมกันของมวลมนุษยชาติ 


กลุ่มมิตรผลมีความมุ่งมั่นที่จะสร้างธุรกิจให้มีความยั่งยืน จำเป็นต้องอยู่บนพื้นฐานความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม ตลอดกระบวนการดำเนินธุรกิจ จึงได้กำหนดนโยบายจัดซื้อจัดจ้างอย่างยั่งยืน เพื่อให้มั่นใจได้ว่าแนวทางในการดำเนินธุรกิจมีความสอดคล้องกับนโยบายเพื่อความยั่งยืนของกลุ่มมิตรผล ตลอดจนกฎหมาย และระเบียบข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง ซึ่งนโยบายดังกล่าวจะช่วยยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขัน  และการเติบโตที่ยั่งยืนไปด้วยกันทั้งมิตรผลและคู่ค้า 


นโยบายจัดซื้อจัดจ้างอย่างยั่งยืนครอบคลุมแนวทางการดำเนินงาน  สำหรับผู้บริหาร พนักงาน และ คู่ค้า ดังนี้


1. ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างให้เกิดผลประโยชน์สูงสุดตลอดวงจรชีวิต  โดยพิจารณาครอบคลุมทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม  โดยอยู่ภายใต้ปรัชญาองค์กรและธรรมาภิบาล


2. ดำเนินการคัดเลือกคู่ค้าอย่างมีระบบ เป็นธรรม โปร่งใส โดยมีการควบคุมอย่างรัดกุม และสนับสนุนคู่ค้าที่ดำเนินธุรกิจอย่างมีจริยธรรม มีความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม พึงระมัดระวังการ

ติดต่อทำธุรกรรมกับบุคคลหรือนิติบุคลที่กระทำผิดกฎหมาย ทุจริต หรือมีพฤติกรรมที่ส่อไปในทางทุจริต


3. เคารพสิทธิมนุษยชนตามหลักสากล ดูแลพนักงานอย่างเป็นธรรม และเท่าเทียมกัน


4. ต้องปฏิบัติตามระเบียบข้อบังคับด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อมอย่างเคร่งครัด


5. ดำเนินธุรกิจโดยใส่ใจถึงผลกระทบต่อชุมชนและสังคม และร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนาชุมชนและสังคมตามโอกาส และความเหมาะสม


6. ส่งเสริมและสนับสนุนผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม พัฒนาเทคโนโลยีเพื่อประหยัดพลังงาน ลดการปล่อยมลพิษสู่สิ่งแวดล้อม หรือระบบจัดการของเสียที่มีประสิทธิภาพมากกว่าที่กฎหมายกำหนด มาใช้ร่วมกับการบริหารจัดการอย่างบูรณาการ เพื่อให้มั่นใจถึงความสามารถในการส่งมอบสินค้าและบริการที่มีคุณภาพ ปลอดภัย และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม


7. ส่งเสริมการจ้างแรงงานท้องถิ่น และสร้างโอกาสในการพัฒนาอาชีพ เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นของชุมชนท้องถิ่น


8. ส่งเสริมการยกระดับความรู้และความสามารถของพนักงานและคู่ค้า รักษาสัมพันธภาพที่ดีต่อกัน เพื่อเสริมสร้างการเติบโตไปด้วยกันในระยะยาว

 

 

ประกาศ ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2562

บรรเทิง ว่องกุศลกิจ

ประธานกรรมการบริษัท และประธานคณะกรรมการบริหาร