นโยบายพืชดัดแปลงพันธุกรรม


กลุ่มมิตรผล ตระหนักถึงความกังวลของลูกค้าและผู้บริโภคในประเด็นการใช้พืชดัดแปลงพันธุกรรม (Genetically Modified Organisms – GMOs) เป็นวัตถุดิบอาหาร รวมถึงสนับสนุนให้ลูกค้าและผู้บริโภคได้รับผลิตภัณฑ์น้ำตาลที่มีคุณภาพและปลอดภัยอย่างแท้จริง กลุ่มมิตรผลจึงมีนโยบายในการห้ามใช้พืชดัดแปลงพันธุกรรม (Non-GMOs) เป็นวัตถุดิบในการผลิตน้ำตาล พร้อมกับให้ยึดถือแนวปฏิบัติดังนี้  


1. การจัดหาวัตถุดิบและการผลิตน้ำตาล จะต้องจัดหาวัตถุดิบจากแหล่งที่มีความปลอดภัย สามารถตรวจสอบย้อนกลับได้ และทำการผลิตน้ำตาล

   ในโรงงานที่ได้รับรองมาตรฐานทางด้านอาหารระดับสากล


2. ปฏิบัติตามกฎหมายและข้อบังคับเกี่ยวกับพืชอาหารปลอดภัยในทุกประเทศที่บริษัทดำเนินงานหรือลงทุนอย่างเคร่งครัด


3. พิจารณาถึงความต้องการของลูกค้าในการติดฉลาก Non-GMOs แม้ไม่ได้เป็นข้อกำหนดตามกฎหมาย


4. มีช่องทางการติดต่อให้กับผู้มีส่วนได้เสียโดยเฉพาะกลุ่มผู้บริโภค ในการแสดงความคิดเห็นหรือข้อกังวลในประเด็นด้านพืชดัดแปลงพันธุกรรม

 

 

 ประกาศ ณ วันที่ 30 กันยายน 2562

      (นายบรรเทิง ว่องกุศลกิจ)

ประธานกรรมการบริหาร กลุ่มมิตรผล